تبلیغات
پروژه های مطلب - انجام پروژه های برنامه نویسی

امروز:

انجام پروژه های برنامه نویسی

» نوع مطلب : الکترونیک 8 ،الکترونیک 7 ،

دانلود رایگان فیلم آموزشی فارسی در متلب الگوریتم جستجوی فاخته COA Cuckoo Optimization Algorithm
دانلود رایگان فیلم آموزشی فارسی در متلب الگوریتم کرم شب تابFirefly Algorithm FA
دانلود رایگان فیلم آموزشی فارسی در متلب الگوریتم جستجوی گرانشی GSA Gravitational Search Algorithm .
دانلود رایگان فیلم آموزشی فارسی در متلب الگوریتم جستجوی ممنوع Tabu Search TS
دانلود رایگان فیلم آموزشی فارسی در متلب الگوریتم کلونی زنبورهای مصنوعیArtificial Bee Colony ABC
دانلود رایگان فیلم آموزشی فارسی در متلب الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر جغرافی زیستی Biogeography-Based Optimization BBO
دانلود رایگان فیلم آموزشی فارسی در متلب الگوریتم تکامل تفاضلی Differential Evolution DE
دانلود رایگان فیلم آموزشی فارسی در متلب الگوریتم خفاش Bat Algorithm
دانلود رایگان فیلم آموزشی فارسی در متلب الگوریتم جستجوی پراکنده Scatter Search SS
دانلود رایگان فیلم آموزشی فارسی در متلب الگوریتم جهش قورباغه های متحرک SFL Shuffled Frog Leaping
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
دانلود رایگان فیلم آموزشی فارسی در متلب الگوریتم سیستم ایمنی مصنوعی AIA Artificial Immune Algorithm
دانلود رایگان فیلم آموزشی فارسی در متلب الگوریتم فرهنگی CA Cultural Algorithm
دانلود رایگان فیلم آموزشی فارسی در متلب الگوریتم جستجوی هارمونی HS Harmony Search
دانلود رایگان فیلم آموزشی فارسی در متلب الگوریتم کرم شب¬تاب FA Firefly algorithm
دانلود رایگان فیلم آموزشی فارسی در متلب الگوریتم سگهای وحشی آفریقایی AWDA African Wild Dog Algorithm
دانلود رایگان فیلم آموزشی فارسی در متلب الگوریتم زنبورها Bees Algorithm
دانلود رایگان فیلم آموزشی فارسی در متلب الگوریتم گله کریلها الگوریتم میگوها KH Krill herd
دانلود رایگان فیلم آموزشی فارسی در متلب الگوریتم فراابتکاری آموزش یادگیری معلم Teaching learning based optimization TLBO
دانلود رایگان فیلم آموزشی فارسی در متلب الگوریتم علف های هرز یا Invasive Weed Optimization یا IWO
دانلود رایگان فیلم آموزشی فارسی در متلب الگوریتم الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات چند هدفه MOPSO
انجام پروژه الگوریتم ژنتیک ، الگوریتم پرندگان و ...

انجام پروژه با الگوریتم ژنتیک  Genetic Algorithm GA

انجام پروژه با الگوریتم پرندگان PSO
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
انجام پروژه با الگوریتم زنبور عسل Bee Algorithm

انجام پروژه با الگوریتم خفاش Bat algorithm

انجام پروژه با الگوریتم فاخته Coco Algorithm

انجام پروژه با الگوریتم تبریدی SA

پذیرفته میشود. برای مشاوره رایگان و انجام پروژه های آتی خود در کوتاه ترین زمان ممکن از طریق شماره موبایل و ایمیل زیر تماس حاصل فرمایید:

انجام پروژه الگوریتم بهینه سازی تکاملی

 انجام پروژه های برنامه نویسی الگوریتم های تکاملی در متلب
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
الگوریتم های بهینه سازی فرا ابتکاری (metaheuristics) فراابتکاری تکاملی

انجام پروژه الگوریتم ژنتیک  Genetic Algorithm GA

انجام پروژه برق کنترل و هوش مصنوعی

 انجام پروژه برنامه ریزی ژنتیک  (Genetic Programming (GP 

انجام پروژه شبیه سازی تبرید  Simulated Annealing SA

انجام پروژه بهینه سازی ازدحام ذرات Particle Swarm Optimization PSO

انجام پروژه تکامل تفاضلی (Differential Evolution (DE

انجام پروژه الگوریتم کلونی مورچگان  Ant Colony Optimization ACO

انجام پروژه های برنامه نویسی متلب برنامه ریزی تکاملی Evolutionary Programming EP 

انجام پروژه استراتژی های تکامل  Evolution Strategies ES

انجام پروژه جستجوی ممنوع  Tabu Search  TS 

انجام پروژه الگوریتم زنبورها Bees Algorithm BA

انجام پروژه کلونی زنبورهای مصنوعی Artificial Bee Colony ABC
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
انجام پروژه جستجوی هارمونی Harmony Search HS 

انجام پروژه بهینه سازی مبتنی بر جغرافیای زیستی Biogeography-Based Optimization  BBO

انجام پروژه الگوریتم فرهنگ Cultural Algorithm CA 

انجام پروژه الگوریتم رقابت استعماری Imperialist Competitive Algorithm ICA

انجام پروژه الگوریتم کرم شب تاب Firefly Algorithm FA 

انجام پروژه الگوریتم بهینه سازی بیزی Bayesian Optimization Algorithm  BOA

انجام پروژه الگوریتم بهینه سازی بیزی سلسله مراتبی hBOA

انجام پروژه سیستم ایمنی مصنوعی Artificial Immune System AIS

انجام پروژه شبکه ایمنی مصنوعی Artificial Immune Network AIN

انجام پروژه الگوریتم انتخاب تکثیری Clonal Selection Algorithm CSA

انجام پروژه الگوریتم های مبتنی بر الگوهای رفتاری Memetic Algorithms MA

انجام پروژه الگوریتم جستجوی کاتالیستی Catalytic Search Algorithm

 انجام پروژه الگوریتم خفاش Bat Algorithm
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
انجام پروژه الگوریتم جهش قورباغه Frog Leaping

انجام پروژه ازدحام ماهی های مصنوعی Artificial Fish Swarm AFS

انجام پروژه الگوریتم ژنتیک فشرده Compact Genetic Algorithm cGA

انجام پروژه الگوریتم بهینه سازی باکتری Bacterial Foraging Optimization BFO

انجام پروژه جستجوی پراکنده Scatter Search SS

انجام پروژه الگوریتم شاخه و کران Branch and Bound

انجام پروژه های برنامه نویسی متلب چندهدفه الگوریتم ژنتیک چند هدفه با مرتب سازی نا مغلوب NSGA-II

انجام پروژه های برنامه نویسی متلب الگوریتم ژنتیک چند هدفه

انجام پروژه های برنامه نویسی متلب بهینه سازی ازدحام ذرات چند هدفه MOPSO

انجام پروژه های برنامه نویسی متلب شبکه های عصبی انجام پروژه های برنامه نویسی متلب سیستم های فازی

انجام پروژه های دانشجویی توسط تیم ممتاز شامل دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف. پروژه های دانشجویی به بهترین نحو ممکن و در اسرع وقت پیاده سازی و تحویل داده می شود.

برای مشاوره رایگان و انجام پروژه هایتان در زمینه الگوریتم های تکاملی و بهینه سازی از طریق شماره موبایل و ایمیل زیر تماس حاصل فرمایید:


انجام پروژه کنترل فازی و سیستم فازی
سیستم های فازی امروزه در طیف وسیعی از علوم و فنون کاربرد پیدا کرده اند ، از کنترل ، پردازش سیگنال، داده کاوی، شبیه سازی کامپیوتری، توالی عملیات و زمان بندی، مدل سازی، پردازش تصویر، خوشه بندی، کلاس بندی، ارتباطات ، ساخت مدارهای مجتمع و سیستم های خبره گرفته تا بازرگانی ، پزشکی ، دانش اجتماعی و ... با این حال بعنوان یکی از مهمترین کاربردهای آن حل مسائل و مشکلات کنترل را می توان بیان کرد.

برای مشاوره رایگان و انجام پروژه های آتی خود در زمینه سیستم های فازی، منطق فازی، کنترل فازی در کوتاه ترین زمان ممکن از طریق شماره موبایل و ایمیل زیر تماس حاصل فرمایید:

azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir

انجام پروژه مهندسی برق کنترل

انجام پروژه هوش مصنوعی

انجام پایان نامه ارشد مهندسی برق کنترل، سیستم های کنترل هوشمند

انجام پایان نامه هوش مصنوعی

تدریس خصوصی متلب

انجام پروژه الگوریتم های ژنتیک، الگوریتم پرندگان PSO ،الگوریتم مورچه، الگوریتم خفاش، الگوریتم زنبور عسل، الگوریتم فاخته

انجام پروژه شبکه عصبی، شبکه عصبی فازی، شبکه نرو فازی

انجام پروژه منطق فازی، سیستم های فازی، کنترل فازی

انجام پروژه شبکه پتری

 کلیه پروژه های طراحی کنترل کننده

 انجام پروژه برنامه نویسی با متلب MATLAB

انجام پروژه کدنویسی مطلب MATLAB

انجام پروژه برنامه نویسی دانشجویی در متلب MATLAB
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
 انجام پروژه های برنامه نویسی matlab

انجام پروژه های برنامه نویسی

برای مشاوره رایگان و انجام پروژه های آتی خود در کوتاه ترین زمان ممکن از طریق شماره موبایل و ایمیل تماس حاصل فرمایید:


نوشته شده در : پنجشنبه 14 اردیبهشت 1396  توسط : پروژه پروزتی.    نظرات() .

right here
سه شنبه 1 آبان 1397 06:46 ب.ظ
right here - http://site-1246838-5960-81.strikingly.com/blog/how-technology-makes-us-appear-to-care-less-not-more - Consume adequate quantity of nutrients, including fibers that reduce cholesterol, heart-healthy nuts,
fishes, and low-fat dairy rich in calcium. Yoga: this ancient system
of breathing and stretching postures continues to be recognized to
provide relief from the multiple chronic disorders that plague most seniors.
But, remember fondly the key here is moderation - while a drink
per day is protective, excessive use of alcohol is devastating to health.
http://www.echotygodnik.info
سه شنبه 1 آبان 1397 02:37 ب.ظ
That is very attention-grabbing, You're a very professional
blogger. I have joined your rss feed and stay up for in quest of
more of your wonderful post. Additionally, I have shared your site in my social networks
http://www.slowopodlasia.pl
سه شنبه 1 آبان 1397 02:37 ب.ظ
When some one searches for his essential thing, thus he/she needs to be available that in detail,
so that thing is maintained over here.
http://www.radiozamosc.pl
سه شنبه 1 آبان 1397 07:04 ق.ظ
The other day, while I was at work, my cousin stole
my apple ipad and tested to see if it can survive a thirty foot drop, just so she can be a youtube sensation. My apple ipad is now destroyed and she has 83
views. I know this is totally off topic but
I had to share it with someone!
http://gostyn24.pl
سه شنبه 1 آبان 1397 05:53 ق.ظ
Its not my first time to go to see this web site, i am browsing this site dailly and take pleasant
facts from here every day.
Small Law Firm Web Design Studio
سه شنبه 1 آبان 1397 04:22 ق.ظ
Small Law Firm Web Design Studio - https://is.gd/qHvzyx
Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your
point. You obviously know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your blog when you could
be giving us something enlightening to read? attorney web design studio - http://bit.ly/2R9X96N+
http://bong889.com/1gom-vaobong/
یکشنبه 29 مهر 1397 03:26 ب.ظ
If you happen to be travelling to another city and locate
that there is a good show because city, you cannot
search around for the box office, stay at home a line and buy the tickets.
While online machines provide you with the players
the ability to choose how much they decide to wager, these online video
poker machine provide that same a sense strategizing and negotiations with oneself so frequently yearned for
by players who miss the land-based casinos. These art reproductions of paintings printed
on canvas sheets or paper after which framed and hung on walls.
http://kartuzy.info
جمعه 27 مهر 1397 01:41 ق.ظ
I am truly grateful to the owner of this web site who
has shared this impressive article at at this place.
http://www.kwidzyn1.pl
جمعه 27 مهر 1397 01:40 ق.ظ
Hi! I've been following your blog for a while now and
finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from Austin Texas!
Just wanted to tell you keep up the good job!
http://grudziadz365.pl
پنجشنبه 26 مهر 1397 07:17 ب.ظ
Hey very nice site!! Guy .. Beautiful .. Amazing ..
I'll bookmark your blog and take the feeds
additionally? I'm glad to search out so many helpful info here within the put up,
we want develop extra techniques in this regard, thanks for sharing.
. . . . .
s777
پنجشنبه 26 مهر 1397 01:52 ب.ظ
Always remember that at the finish of time content rules.
It really among the the best internet marketing strategies going
because permits you to leverage your. Affiliate
marketing doesn't repay quickly.
http://www.echotygodnik.info
پنجشنبه 26 مهر 1397 10:51 ق.ظ
Hiya very cool site!! Man .. Beautiful .. Amazing .. I will
bookmark your blog and take the feeds also? I'm happy to search out numerous helpful info here within the put up, we'd like
develop more strategies on this regard, thanks for sharing.
. . . . .
http://kartuzy.info
پنجشنبه 26 مهر 1397 06:34 ق.ظ
Hmm it looks like your blog ate my first comment (it was super long) so I guess
I'll just sum it up what I wrote and say, I'm thoroughly enjoying your blog.
I as well am an aspiring blog blogger but I'm still new to everything.
Do you have any tips for first-time blog writers? I'd genuinely appreciate
it.
http://krotoszynska.pl
پنجشنبه 26 مهر 1397 05:51 ق.ظ
Greetings from Carolina! I'm bored to death at work so I decided
to browse your website on my iphone during lunch break. I love the knowledge you
present here and can't wait to take a look when I get
home. I'm amazed at how fast your blog loaded on my mobile ..
I'm not even using WIFI, just 3G .. Anyways, amazing blog!
sEvenbites
شنبه 21 مهر 1397 09:08 ق.ظ
I think this is among the most significant information for me.

And i am glad reading your article. But wanna remark on few general things, The website style is wonderful,
the articles is really excellent : D. Good job, cheers
endorse green
پنجشنبه 19 مهر 1397 03:50 ب.ظ
Terrific content you've here.
Turbo Max Blue
چهارشنبه 18 مهر 1397 06:21 ب.ظ
Great Webpage, Keep up the good work. Regards!
Anabolic Rx29
چهارشنبه 18 مهر 1397 05:08 ب.ظ
Thanks a lot! It is an terrific web-site!
http://stor-penis-piller-se.eu/drextenda.html
چهارشنبه 18 مهر 1397 02:06 ب.ظ
thank so a lot for your site it aids a lot.
kalkulator brutto-netto
چهارشنبه 18 مهر 1397 09:16 ق.ظ
Thankfulness to my father who shared with me concerning this website,
this webpage is in fact remarkable.
kalkulator wynagrodzeń
سه شنبه 17 مهر 1397 06:45 ب.ظ
It is the best time to make some plans for the future and it's time to be happy.
I have read this post and if I could I wish to suggest you some interesting things or suggestions.
Maybe you can write next articles referring to this article.
I want to read more things about it!
kalkulator wynagrodzeń
سه شنبه 17 مهر 1397 05:48 ب.ظ
hi!,I really like your writing very much! share we keep up a correspondence extra about your article on AOL?

I need a specialist in this area to solve my problem.
Maybe that's you! Taking a look forward to see you.
Big Daddy's Sports BaR
سه شنبه 17 مهر 1397 05:46 ب.ظ
Every weekend i used to pay a visit this site, because i wish
for enjoyment, since this this website conations truly nice funny information too.
kalkulator wynagrodzeń
سه شنبه 17 مهر 1397 10:28 ق.ظ
First of all I want to say wonderful blog! I had a quick question which I'd like to ask
if you do not mind. I was curious to find out how you center yourself
and clear your mind prior to writing. I have
had trouble clearing my thoughts in getting my ideas out.
I do enjoy writing however it just seems like the first 10 to 15 minutes
tend to be wasted simply just trying to figure out
how to begin. Any ideas or hints? Thank you!
3300 zł brutto
سه شنبه 17 مهر 1397 10:22 ق.ظ
I blog frequently and I really thank you for your content.
This great article has really peaked my interest.
I'm going to book mark your site and keep checking for new information about once per week.

I opted in for your RSS feed as well.
3800 zł brutto
سه شنبه 17 مهر 1397 09:39 ق.ظ
Hello! Do you know if they make any plugins to protect
against hackers? I'm kinda paranoid about losing everything I've worked hard on. Any tips?
kalkulator wynagrodzeń
سه شنبه 17 مهر 1397 09:01 ق.ظ
Do you mind if I quote a couple of your posts as long as
I provide credit and sources back to your webpage?
My blog is in the very same niche as yours and my users would definitely benefit from
some of the information you present here. Please let me know if this okay with
you. Thanks!
kalkulator wynagrodzeń
سه شنبه 17 مهر 1397 09:01 ق.ظ
Greetings! Very useful advice in this particular post!
It's the little changes that produce the most important changes.
Many thanks for sharing!
3100 zł brutto
سه شنبه 17 مهر 1397 08:44 ق.ظ
Howdy! I'm at work browsing your blog from my new iphone!

Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all
your posts! Keep up the excellent work!
kalkulator wynagrodzeń
سه شنبه 17 مهر 1397 06:07 ق.ظ
I'm very happy to discover this site. I wanted to thank you for
your time due to this fantastic read!! I definitely loved every part of it and I have you saved
as a favorite to look at new stuff on your blog.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30