تبلیغات
پروژه های مطلب - انجام پروژه های برنامه نویسی

امروز:

انجام پروژه های برنامه نویسی

» نوع مطلب : الکترونیک 8 ،الکترونیک 7 ،

دانلود رایگان فیلم آموزشی فارسی در متلب الگوریتم جستجوی فاخته COA Cuckoo Optimization Algorithm
دانلود رایگان فیلم آموزشی فارسی در متلب الگوریتم کرم شب تابFirefly Algorithm FA
دانلود رایگان فیلم آموزشی فارسی در متلب الگوریتم جستجوی گرانشی GSA Gravitational Search Algorithm .
دانلود رایگان فیلم آموزشی فارسی در متلب الگوریتم جستجوی ممنوع Tabu Search TS
دانلود رایگان فیلم آموزشی فارسی در متلب الگوریتم کلونی زنبورهای مصنوعیArtificial Bee Colony ABC
دانلود رایگان فیلم آموزشی فارسی در متلب الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر جغرافی زیستی Biogeography-Based Optimization BBO
دانلود رایگان فیلم آموزشی فارسی در متلب الگوریتم تکامل تفاضلی Differential Evolution DE
دانلود رایگان فیلم آموزشی فارسی در متلب الگوریتم خفاش Bat Algorithm
دانلود رایگان فیلم آموزشی فارسی در متلب الگوریتم جستجوی پراکنده Scatter Search SS
دانلود رایگان فیلم آموزشی فارسی در متلب الگوریتم جهش قورباغه های متحرک SFL Shuffled Frog Leaping
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
دانلود رایگان فیلم آموزشی فارسی در متلب الگوریتم سیستم ایمنی مصنوعی AIA Artificial Immune Algorithm
دانلود رایگان فیلم آموزشی فارسی در متلب الگوریتم فرهنگی CA Cultural Algorithm
دانلود رایگان فیلم آموزشی فارسی در متلب الگوریتم جستجوی هارمونی HS Harmony Search
دانلود رایگان فیلم آموزشی فارسی در متلب الگوریتم کرم شب¬تاب FA Firefly algorithm
دانلود رایگان فیلم آموزشی فارسی در متلب الگوریتم سگهای وحشی آفریقایی AWDA African Wild Dog Algorithm
دانلود رایگان فیلم آموزشی فارسی در متلب الگوریتم زنبورها Bees Algorithm
دانلود رایگان فیلم آموزشی فارسی در متلب الگوریتم گله کریلها الگوریتم میگوها KH Krill herd
دانلود رایگان فیلم آموزشی فارسی در متلب الگوریتم فراابتکاری آموزش یادگیری معلم Teaching learning based optimization TLBO
دانلود رایگان فیلم آموزشی فارسی در متلب الگوریتم علف های هرز یا Invasive Weed Optimization یا IWO
دانلود رایگان فیلم آموزشی فارسی در متلب الگوریتم الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات چند هدفه MOPSO
انجام پروژه الگوریتم ژنتیک ، الگوریتم پرندگان و ...

انجام پروژه با الگوریتم ژنتیک  Genetic Algorithm GA

انجام پروژه با الگوریتم پرندگان PSO
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
انجام پروژه با الگوریتم زنبور عسل Bee Algorithm

انجام پروژه با الگوریتم خفاش Bat algorithm

انجام پروژه با الگوریتم فاخته Coco Algorithm

انجام پروژه با الگوریتم تبریدی SA

پذیرفته میشود. برای مشاوره رایگان و انجام پروژه های آتی خود در کوتاه ترین زمان ممکن از طریق شماره موبایل و ایمیل زیر تماس حاصل فرمایید:

انجام پروژه الگوریتم بهینه سازی تکاملی

 انجام پروژه های برنامه نویسی الگوریتم های تکاملی در متلب
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
الگوریتم های بهینه سازی فرا ابتکاری (metaheuristics) فراابتکاری تکاملی

انجام پروژه الگوریتم ژنتیک  Genetic Algorithm GA

انجام پروژه برق کنترل و هوش مصنوعی

 انجام پروژه برنامه ریزی ژنتیک  (Genetic Programming (GP 

انجام پروژه شبیه سازی تبرید  Simulated Annealing SA

انجام پروژه بهینه سازی ازدحام ذرات Particle Swarm Optimization PSO

انجام پروژه تکامل تفاضلی (Differential Evolution (DE

انجام پروژه الگوریتم کلونی مورچگان  Ant Colony Optimization ACO

انجام پروژه های برنامه نویسی متلب برنامه ریزی تکاملی Evolutionary Programming EP 

انجام پروژه استراتژی های تکامل  Evolution Strategies ES

انجام پروژه جستجوی ممنوع  Tabu Search  TS 

انجام پروژه الگوریتم زنبورها Bees Algorithm BA

انجام پروژه کلونی زنبورهای مصنوعی Artificial Bee Colony ABC
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
انجام پروژه جستجوی هارمونی Harmony Search HS 

انجام پروژه بهینه سازی مبتنی بر جغرافیای زیستی Biogeography-Based Optimization  BBO

انجام پروژه الگوریتم فرهنگ Cultural Algorithm CA 

انجام پروژه الگوریتم رقابت استعماری Imperialist Competitive Algorithm ICA

انجام پروژه الگوریتم کرم شب تاب Firefly Algorithm FA 

انجام پروژه الگوریتم بهینه سازی بیزی Bayesian Optimization Algorithm  BOA

انجام پروژه الگوریتم بهینه سازی بیزی سلسله مراتبی hBOA

انجام پروژه سیستم ایمنی مصنوعی Artificial Immune System AIS

انجام پروژه شبکه ایمنی مصنوعی Artificial Immune Network AIN

انجام پروژه الگوریتم انتخاب تکثیری Clonal Selection Algorithm CSA

انجام پروژه الگوریتم های مبتنی بر الگوهای رفتاری Memetic Algorithms MA

انجام پروژه الگوریتم جستجوی کاتالیستی Catalytic Search Algorithm

 انجام پروژه الگوریتم خفاش Bat Algorithm
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
انجام پروژه الگوریتم جهش قورباغه Frog Leaping

انجام پروژه ازدحام ماهی های مصنوعی Artificial Fish Swarm AFS

انجام پروژه الگوریتم ژنتیک فشرده Compact Genetic Algorithm cGA

انجام پروژه الگوریتم بهینه سازی باکتری Bacterial Foraging Optimization BFO

انجام پروژه جستجوی پراکنده Scatter Search SS

انجام پروژه الگوریتم شاخه و کران Branch and Bound

انجام پروژه های برنامه نویسی متلب چندهدفه الگوریتم ژنتیک چند هدفه با مرتب سازی نا مغلوب NSGA-II

انجام پروژه های برنامه نویسی متلب الگوریتم ژنتیک چند هدفه

انجام پروژه های برنامه نویسی متلب بهینه سازی ازدحام ذرات چند هدفه MOPSO

انجام پروژه های برنامه نویسی متلب شبکه های عصبی انجام پروژه های برنامه نویسی متلب سیستم های فازی

انجام پروژه های دانشجویی توسط تیم ممتاز شامل دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف. پروژه های دانشجویی به بهترین نحو ممکن و در اسرع وقت پیاده سازی و تحویل داده می شود.

برای مشاوره رایگان و انجام پروژه هایتان در زمینه الگوریتم های تکاملی و بهینه سازی از طریق شماره موبایل و ایمیل زیر تماس حاصل فرمایید:


انجام پروژه کنترل فازی و سیستم فازی
سیستم های فازی امروزه در طیف وسیعی از علوم و فنون کاربرد پیدا کرده اند ، از کنترل ، پردازش سیگنال، داده کاوی، شبیه سازی کامپیوتری، توالی عملیات و زمان بندی، مدل سازی، پردازش تصویر، خوشه بندی، کلاس بندی، ارتباطات ، ساخت مدارهای مجتمع و سیستم های خبره گرفته تا بازرگانی ، پزشکی ، دانش اجتماعی و ... با این حال بعنوان یکی از مهمترین کاربردهای آن حل مسائل و مشکلات کنترل را می توان بیان کرد.

برای مشاوره رایگان و انجام پروژه های آتی خود در زمینه سیستم های فازی، منطق فازی، کنترل فازی در کوتاه ترین زمان ممکن از طریق شماره موبایل و ایمیل زیر تماس حاصل فرمایید:

azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir

انجام پروژه مهندسی برق کنترل

انجام پروژه هوش مصنوعی

انجام پایان نامه ارشد مهندسی برق کنترل، سیستم های کنترل هوشمند

انجام پایان نامه هوش مصنوعی

تدریس خصوصی متلب

انجام پروژه الگوریتم های ژنتیک، الگوریتم پرندگان PSO ،الگوریتم مورچه، الگوریتم خفاش، الگوریتم زنبور عسل، الگوریتم فاخته

انجام پروژه شبکه عصبی، شبکه عصبی فازی، شبکه نرو فازی

انجام پروژه منطق فازی، سیستم های فازی، کنترل فازی

انجام پروژه شبکه پتری

 کلیه پروژه های طراحی کنترل کننده

 انجام پروژه برنامه نویسی با متلب MATLAB

انجام پروژه کدنویسی مطلب MATLAB

انجام پروژه برنامه نویسی دانشجویی در متلب MATLAB
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
 انجام پروژه های برنامه نویسی matlab

انجام پروژه های برنامه نویسی

برای مشاوره رایگان و انجام پروژه های آتی خود در کوتاه ترین زمان ممکن از طریق شماره موبایل و ایمیل تماس حاصل فرمایید:


نوشته شده در : پنجشنبه 14 اردیبهشت 1396  توسط : پروژه پروزتی.    نظرات() .

link m88
جمعه 22 دی 1396 04:05 ق.ظ
You can even replace your favorite MP3 music with these in order that if you are in regards to the gym,
you possibly can still understand interesting points from the book or listen for the docs from perform that you just must examine.
It took about a few months to learn the text along with the raucous, discordant (to my ears) "melody. You need a special connector typically known as a Fire wire or best known just as one IEEE 1394 high band connector.
Johny Jackson
شنبه 16 دی 1396 01:53 ب.ظ
Tһesе arе actully wohderful ideas іn aboսt blogging.
Уoս haѵe touched ѕome nice factors hеre. Any wɑy кeep up wrinting.
twitter followers
جمعه 15 دی 1396 03:51 ق.ظ
Hello! I realize this is somewhat off-topic however I needed to ask.
Does building a well-established website like yours take a massive amount work?
I am brand new to operating a blog but I do write in my diary daily.
I'd like to start a blog so I can easily share my own experience and feelings online.
Please let me know if you have any recommendations or tips for new aspiring
bloggers. Thankyou!
http://triatlon-nn.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=74677
جمعه 8 دی 1396 01:29 ب.ظ
Now that you learn about video editing along with the things you need you are
prepared to start out the journey of amateur
filmmaker to professional director. " It was President Theodore Roosevelt who had given it the naming of White House in 1901. The first lesson you ought to learn with your online course is how to read chord charts.
m88
جمعه 8 دی 1396 04:22 ق.ظ
The camera may make the brightest of scenes appear to be it turned
out taken during an eclipse. A model with 3 CCD features a sensor
that accumulates every one of the different colors (Red,
Green, and Blue) leading to superior color reproduction. Here you'll be able to
shop by theme or browse an entire range of themes should you be
sill unsure about what to base the party.
Arianne
پنجشنبه 7 دی 1396 10:27 ب.ظ
You can even replace your favorite MP3 music with one of these to make
sure that even if you're in regards to the gym, you possibly can still understand
interesting points in the book or listen on the docs
from perform that you simply should examine. " It was President Theodore Roosevelt who had given it the name of White House in 1901. Instead of enjoying karaoke parties, you are able to always take the music that will create your personal song, by plugging it in your TV sets.
http://thistheory.co.uk/blog/the-sheer-amazement-created-by-the-twilight-series/
پنجشنبه 7 دی 1396 06:00 ب.ظ
The camera will make the brightest of scenes look like it turned out taken during an eclipse.
It took about a few months to master what and the raucous, discordant (to my ears) "melody. Painting can be an authentic gift because of its endurance and utility.
link m88
شنبه 2 دی 1396 06:31 ب.ظ
The art of ghazal singing has been able to entice millions across the globe.
These guides permit you to practice when you are and also have the time for you to do
so. You need a special connector typically called a Fire
wire or sometimes known as an IEEE 1394 high band connector.
m88
شنبه 2 دی 1396 05:33 ب.ظ
You can even replace your favorite MP3 music with one
of these to ensure that if you live about the gym,
you possibly can still understand interesting points in the book or listen on the docs
from perform that you simply should examine. You don't have to spend money on the most
important or heaviest tripod form of hosting use. Painting
is definitely an authentic gift due to the longevity and utility.
Emma
شنبه 2 دی 1396 07:14 ق.ظ
I have been browsing online more than three hours nowadays, but I never found any interesting article like
yours. It is beautiful value sufficient for me. In my
opinion, if all webmasters and bloggers made excellent content as you did, the net shall
be a lot more helpful than ever before.
link m88
پنجشنبه 30 آذر 1396 08:00 ب.ظ
You can even replace your favorite MP3 music with your to ensure that if you are concerning the gym, you'll be able to
still understand interesting points from your book or listen towards docs from perform which you should examine.
Contestants worldwide will record songs by themselves, or team up into virtual bands of 2-4 musicians,
and compete for $5600 in prizes. You need a special connector typically termed as a
Fire wire or sometimes known being an IEEE 1394 high band connector.
cach vao m88.com
پنجشنبه 30 آذر 1396 03:00 ب.ظ
Many of these shows are located in bigger cities like
New York or Los Angeles, so that you get to travel totally free driving under
the influence into the finals. These guides enable
you to practice when you are and still have the time
to do so. Painting is definitely an authentic gift for the endurance and utility.
nima36s.mihanblog.com
دوشنبه 27 آذر 1396 10:58 ب.ظ
As a result of their work, Positive View's events have received coverage from several global television networks and possess already been streamed for
online viewing. It took about a few months to learn the language as well as the raucous, discordant
(to my ears) "melody. Here you'll be able to shop by theme or browse a complete selection of themes should you be sill unsure on the to base the party.
m88
دوشنبه 27 آذر 1396 10:49 ب.ظ
The art of ghazal singing has was able to entice millions across the globe.

A model with 3 CCD has a sensor that sees each of the different colors (Red, Green, and Blue) resulting in superior color reproduction.
Here you can shop by theme or browse an entirely
variety of themes in case you are sill unsure about what to
base the party.
m88
دوشنبه 27 آذر 1396 07:29 ق.ظ
Now that you learn about video editing as well as the
things you need you are to begin with the journey of amateur filmmaker to
professional director. Contestants worldwide will record songs by themselves, or form teams into virtual bands of 2-4 musicians, and compete for $5600 in prizes.

Instead of enjoying karaoke parties, you are able to always make music that will
create your personal song, by plugging it in your TV sets.
Cinda
شنبه 25 آذر 1396 07:39 ق.ظ
Very nice article, exactly what I was looking for.
Taren
دوشنبه 20 آذر 1396 05:03 ب.ظ
The camera may make the brightest of scenes appear to be it absolutely was taken during an eclipse.
It took about a few months to master what along with the raucous, discordant (to
my ears) "melody. Here you are able to shop by theme or browse an entirely range of themes in case you are sill unsure about what to base the party.
188bet
جمعه 17 آذر 1396 05:07 ب.ظ
The art of ghazal singing has been able to entice millions around the globe.
It took about 3 months to understand what as well as the raucous, discordant (to my ears) "melody. Painting is an authentic gift due to the long life and utility.
link m88
پنجشنبه 16 آذر 1396 04:21 ب.ظ
Now that you find out about video editing
and also the things you need you are to begin with your
journey of amateur filmmaker to professional director.
It took about 3 months to learn the language and the raucous,
discordant (to my ears) "melody. Painting is definitely an authentic gift for the endurance and utility.
http://assyfogoxuve.mihanblog.com/post/128
چهارشنبه 15 آذر 1396 07:53 ب.ظ
The camera could make the brightest of scenes resemble it turned out taken during an eclipse.
It took about three months to master what along with the raucous, discordant (to my ears) "melody. Painting is definitely an authentic gift due to its longevity and utility.
link m88
چهارشنبه 15 آذر 1396 01:04 ب.ظ
Many of these shows are operating out of bigger cities like New
York or Los Angeles, which means you reach travel for free if
you get into the finals. " It was President Theodore Roosevelt who had given it the White House in 1901. You need a special connector typically referred to as a Fire wire or known as an IEEE 1394 high band connector.
link 188bet
دوشنبه 13 آذر 1396 04:04 ق.ظ
Now that you find out about video editing and the things you need you are ready
to begin with the journey of amateur filmmaker to professional
director. These guides allow you to practice when you are prepared and have the time for
you to do so. Here you'll be able to shop by theme or browse a complete
range of themes should you be sill unsure on what to base the party.
cach vao m88
دوشنبه 13 آذر 1396 02:29 ق.ظ
The great thing about this DVD is that you may perform the dance exercises
anytime, with out a partner. Warrior bands moved south
and east towards the rich pickings of the peoples whom they'd
traded with. The plastic's name is frequently abbreviated to CR-39, standing for Columbia Resin, and it's also less than 50 % the load
of glass, which supplanted quartz inside
the early twentieth century.
188bet
یکشنبه 12 آذر 1396 09:44 ب.ظ
The great thing relating to this DVD is that you could do the dance exercises anytime, without having
a partner. Cherry blossom tattoos represent different things in several cultures.
Now you've taken that all-important starting point and so are reading this article report about online flash games and online
community, you're inside unique and privideged position to be amongst a gaggle of pioneering entreprenuers who know
concerning this and therefore are taking affirmative action.
m88
یکشنبه 12 آذر 1396 06:22 ب.ظ
You can even replace your chosen MP3 music with
these in order that if you live regarding the gym, you
possibly can still understand interesting points in the book or listen towards the docs from perform that you simply
need to examine. It took about a couple of months to find out the language and also the raucous, discordant (to my ears) "melody. Painting is definitely an authentic gift for the endurance and utility.
www.linux.co.uk
شنبه 4 آذر 1396 11:50 ب.ظ
Effectively lіke Mommy mentioned, oncе we love one another aand
love thhе world that Jesus diеd for, that?s a sort of worship.
After we take ingo ccߋnsiderɑtion God ɑnnd take heed to the
sermon or in Sundɑy Faculty, tһat?s a means of worshipping as a result of ѡere leaгning
how nice Ꮐod iѕ and He lіkeѕ that. Or whnen we ѕit round and
tell οne another what the ցreatest things about God are.
You undeгstаnd how much you want hearing individuals ѕay how sensible or cute you oys are?
Nicely Ԍod likes after ԝe talk together about how great he is.?
Daddy answered.
sex
دوشنبه 29 آبان 1396 06:33 ق.ظ
The camera may make the brightest of scenes look like it turned out
taken during an eclipse. " It was President Theodore Roosevelt who had given it the category of White House in 1901. You need a special connector typically referred to as a Fire wire or sometimes known just as one IEEE 1394 high band connector.
pussy
یکشنبه 28 آبان 1396 06:06 ب.ظ
Now that you learn about video editing and also the what exactly you need you are prepared to begin right onto your pathway of amateur filmmaker to professional director.
It took about 3 months to learn the language and also the
raucous, discordant (to my ears) "melody. Here it is possible to shop by theme or browse a complete selection of themes in case you are sill unsure on which to base the party.
ах зачем меня назвали верою минусовка
یکشنبه 28 آبان 1396 05:14 ق.ظ
Hi, just wanted to mention, I loved this post.

It was practical. Keep on posting!
Do compression socks help with Achilles tendonitis?
چهارشنبه 1 شهریور 1396 11:38 ق.ظ
Thanks in support of sharing such a nice idea,
paragraph is pleasant, thats why i have read it completely
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30