امروز:

انجام پروژه های برنامه نویسی

» نوع مطلب : الکترونیک 8 ،الکترونیک 7 ،

دانلود رایگان فیلم آموزشی فارسی در متلب الگوریتم جستجوی فاخته COA Cuckoo Optimization Algorithm
دانلود رایگان فیلم آموزشی فارسی در متلب الگوریتم کرم شب تابFirefly Algorithm FA
دانلود رایگان فیلم آموزشی فارسی در متلب الگوریتم جستجوی گرانشی GSA Gravitational Search Algorithm .
دانلود رایگان فیلم آموزشی فارسی در متلب الگوریتم جستجوی ممنوع Tabu Search TS
دانلود رایگان فیلم آموزشی فارسی در متلب الگوریتم کلونی زنبورهای مصنوعیArtificial Bee Colony ABC
دانلود رایگان فیلم آموزشی فارسی در متلب الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر جغرافی زیستی Biogeography-Based Optimization BBO
دانلود رایگان فیلم آموزشی فارسی در متلب الگوریتم تکامل تفاضلی Differential Evolution DE
دانلود رایگان فیلم آموزشی فارسی در متلب الگوریتم خفاش Bat Algorithm
دانلود رایگان فیلم آموزشی فارسی در متلب الگوریتم جستجوی پراکنده Scatter Search SS
دانلود رایگان فیلم آموزشی فارسی در متلب الگوریتم جهش قورباغه های متحرک SFL Shuffled Frog Leaping
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
دانلود رایگان فیلم آموزشی فارسی در متلب الگوریتم سیستم ایمنی مصنوعی AIA Artificial Immune Algorithm
دانلود رایگان فیلم آموزشی فارسی در متلب الگوریتم فرهنگی CA Cultural Algorithm
دانلود رایگان فیلم آموزشی فارسی در متلب الگوریتم جستجوی هارمونی HS Harmony Search
دانلود رایگان فیلم آموزشی فارسی در متلب الگوریتم کرم شب¬تاب FA Firefly algorithm
دانلود رایگان فیلم آموزشی فارسی در متلب الگوریتم سگهای وحشی آفریقایی AWDA African Wild Dog Algorithm
دانلود رایگان فیلم آموزشی فارسی در متلب الگوریتم زنبورها Bees Algorithm
دانلود رایگان فیلم آموزشی فارسی در متلب الگوریتم گله کریلها الگوریتم میگوها KH Krill herd
دانلود رایگان فیلم آموزشی فارسی در متلب الگوریتم فراابتکاری آموزش یادگیری معلم Teaching learning based optimization TLBO
دانلود رایگان فیلم آموزشی فارسی در متلب الگوریتم علف های هرز یا Invasive Weed Optimization یا IWO
دانلود رایگان فیلم آموزشی فارسی در متلب الگوریتم الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات چند هدفه MOPSO
انجام پروژه الگوریتم ژنتیک ، الگوریتم پرندگان و ...

انجام پروژه با الگوریتم ژنتیک  Genetic Algorithm GA

انجام پروژه با الگوریتم پرندگان PSO
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
انجام پروژه با الگوریتم زنبور عسل Bee Algorithm

انجام پروژه با الگوریتم خفاش Bat algorithm

انجام پروژه با الگوریتم فاخته Coco Algorithm

انجام پروژه با الگوریتم تبریدی SA

پذیرفته میشود. برای مشاوره رایگان و انجام پروژه های آتی خود در کوتاه ترین زمان ممکن از طریق شماره موبایل و ایمیل زیر تماس حاصل فرمایید:

انجام پروژه الگوریتم بهینه سازی تکاملی

 انجام پروژه های برنامه نویسی الگوریتم های تکاملی در متلب
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
الگوریتم های بهینه سازی فرا ابتکاری (metaheuristics) فراابتکاری تکاملی

انجام پروژه الگوریتم ژنتیک  Genetic Algorithm GA

انجام پروژه برق کنترل و هوش مصنوعی

 انجام پروژه برنامه ریزی ژنتیک  (Genetic Programming (GP 

انجام پروژه شبیه سازی تبرید  Simulated Annealing SA

انجام پروژه بهینه سازی ازدحام ذرات Particle Swarm Optimization PSO

انجام پروژه تکامل تفاضلی (Differential Evolution (DE

انجام پروژه الگوریتم کلونی مورچگان  Ant Colony Optimization ACO

انجام پروژه های برنامه نویسی متلب برنامه ریزی تکاملی Evolutionary Programming EP 

انجام پروژه استراتژی های تکامل  Evolution Strategies ES

انجام پروژه جستجوی ممنوع  Tabu Search  TS 

انجام پروژه الگوریتم زنبورها Bees Algorithm BA

انجام پروژه کلونی زنبورهای مصنوعی Artificial Bee Colony ABC
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
انجام پروژه جستجوی هارمونی Harmony Search HS 

انجام پروژه بهینه سازی مبتنی بر جغرافیای زیستی Biogeography-Based Optimization  BBO

انجام پروژه الگوریتم فرهنگ Cultural Algorithm CA 

انجام پروژه الگوریتم رقابت استعماری Imperialist Competitive Algorithm ICA

انجام پروژه الگوریتم کرم شب تاب Firefly Algorithm FA 

انجام پروژه الگوریتم بهینه سازی بیزی Bayesian Optimization Algorithm  BOA

انجام پروژه الگوریتم بهینه سازی بیزی سلسله مراتبی hBOA

انجام پروژه سیستم ایمنی مصنوعی Artificial Immune System AIS

انجام پروژه شبکه ایمنی مصنوعی Artificial Immune Network AIN

انجام پروژه الگوریتم انتخاب تکثیری Clonal Selection Algorithm CSA

انجام پروژه الگوریتم های مبتنی بر الگوهای رفتاری Memetic Algorithms MA

انجام پروژه الگوریتم جستجوی کاتالیستی Catalytic Search Algorithm

 انجام پروژه الگوریتم خفاش Bat Algorithm
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
انجام پروژه الگوریتم جهش قورباغه Frog Leaping

انجام پروژه ازدحام ماهی های مصنوعی Artificial Fish Swarm AFS

انجام پروژه الگوریتم ژنتیک فشرده Compact Genetic Algorithm cGA

انجام پروژه الگوریتم بهینه سازی باکتری Bacterial Foraging Optimization BFO

انجام پروژه جستجوی پراکنده Scatter Search SS

انجام پروژه الگوریتم شاخه و کران Branch and Bound

انجام پروژه های برنامه نویسی متلب چندهدفه الگوریتم ژنتیک چند هدفه با مرتب سازی نا مغلوب NSGA-II

انجام پروژه های برنامه نویسی متلب الگوریتم ژنتیک چند هدفه

انجام پروژه های برنامه نویسی متلب بهینه سازی ازدحام ذرات چند هدفه MOPSO

انجام پروژه های برنامه نویسی متلب شبکه های عصبی انجام پروژه های برنامه نویسی متلب سیستم های فازی

انجام پروژه های دانشجویی توسط تیم ممتاز شامل دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف. پروژه های دانشجویی به بهترین نحو ممکن و در اسرع وقت پیاده سازی و تحویل داده می شود.

برای مشاوره رایگان و انجام پروژه هایتان در زمینه الگوریتم های تکاملی و بهینه سازی از طریق شماره موبایل و ایمیل زیر تماس حاصل فرمایید:


انجام پروژه کنترل فازی و سیستم فازی
سیستم های فازی امروزه در طیف وسیعی از علوم و فنون کاربرد پیدا کرده اند ، از کنترل ، پردازش سیگنال، داده کاوی، شبیه سازی کامپیوتری، توالی عملیات و زمان بندی، مدل سازی، پردازش تصویر، خوشه بندی، کلاس بندی، ارتباطات ، ساخت مدارهای مجتمع و سیستم های خبره گرفته تا بازرگانی ، پزشکی ، دانش اجتماعی و ... با این حال بعنوان یکی از مهمترین کاربردهای آن حل مسائل و مشکلات کنترل را می توان بیان کرد.

برای مشاوره رایگان و انجام پروژه های آتی خود در زمینه سیستم های فازی، منطق فازی، کنترل فازی در کوتاه ترین زمان ممکن از طریق شماره موبایل و ایمیل زیر تماس حاصل فرمایید:

azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir

انجام پروژه مهندسی برق کنترل

انجام پروژه هوش مصنوعی

انجام پایان نامه ارشد مهندسی برق کنترل، سیستم های کنترل هوشمند

انجام پایان نامه هوش مصنوعی

تدریس خصوصی متلب

انجام پروژه الگوریتم های ژنتیک، الگوریتم پرندگان PSO ،الگوریتم مورچه، الگوریتم خفاش، الگوریتم زنبور عسل، الگوریتم فاخته

انجام پروژه شبکه عصبی، شبکه عصبی فازی، شبکه نرو فازی

انجام پروژه منطق فازی، سیستم های فازی، کنترل فازی

انجام پروژه شبکه پتری

 کلیه پروژه های طراحی کنترل کننده

 انجام پروژه برنامه نویسی با متلب MATLAB

انجام پروژه کدنویسی مطلب MATLAB

انجام پروژه برنامه نویسی دانشجویی در متلب MATLAB
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
 انجام پروژه های برنامه نویسی matlab

انجام پروژه های برنامه نویسی

برای مشاوره رایگان و انجام پروژه های آتی خود در کوتاه ترین زمان ممکن از طریق شماره موبایل و ایمیل تماس حاصل فرمایید:


نوشته شده در : پنجشنبه 14 اردیبهشت 1396  توسط : پروژه پروزتی.    نظرات() .

Adriana
جمعه 24 فروردین 1397 06:44 ق.ظ
My partner and I stumbled over here different
page and thought I might check things out. I like what I see so now i'm following
you. Look forward to exploring your web page yet again.
M88
سه شنبه 21 فروردین 1397 08:57 ق.ظ
Hello There. I found your blog using msn. This is a really well written article.
I will be sure to bookmark it and come back to read more of your
useful information. Thanks for the post.
I'll definitely comeback.
http://www.caozhiping.com/member.asp?action=view&memName=AgustinCorreia52
سه شنبه 21 فروردین 1397 06:11 ق.ظ
I always used to study post in news papers but now as I am a user of web therefore from now I
am using net for posts, thanks to web.
bestworkbootsc.webstarts.com
یکشنبه 19 فروردین 1397 05:36 ب.ظ
Excellent post. Keep writing such kind of information on your blog.
Im really impressed by your blog.
Hello there, You have done an excellent job. I will definitely
digg it and individually suggest to my friends. I am sure they'll be benefited from this web site.
Cialis online
شنبه 18 فروردین 1397 11:24 ب.ظ

Seriously a lot of awesome info.
cialis billig warnings for cialis cialis for bph cialis tablets cialis 05 cialis prices in england we recommend cialis info canadian discount cialis cialis pas cher paris we recommend cialis info
Joma Jewellery UK
جمعه 17 فروردین 1397 10:10 ق.ظ
• Declared Value Insurance coverage offers coverage of US $ 1.25 per pound, protection is on the whole weight of your movables.
разнорабочие киев
چهارشنبه 15 فروردین 1397 09:19 ق.ظ
Way cool! Some very valid points! I appreciate you writing this
post and also the rest of the website is really good.
http://intranet.pvm.org/UserProfile/tabid/42/UserID/363171/Default.aspx
یکشنبه 12 فروردین 1397 09:47 ب.ظ
It was so excellent, I by no means thought of replacing it with one other, even lengthy after the relationship ended and I married someone else.
Joma Jewellery a little
یکشنبه 12 فروردین 1397 08:04 ب.ظ
Wedding day is life-changing second in everyone's life.
Black diamond is the widespread name for carbonado,
which implies carbonized or burned.
garciniacambogiapremium.net
یکشنبه 12 فروردین 1397 07:34 ب.ظ
Have been taking little over a month.
Blundering Ben
یکشنبه 12 فروردین 1397 06:27 ب.ظ
I see your point entirely. I became just planning to get a
better understanding of how you notice it.
I do not always agree, but I view it.
Robert's BJ boy
یکشنبه 12 فروردین 1397 04:35 ب.ظ
Well yeah... these are people who spent years working with these pets and they love them.
joma jewellery star bracelet
شنبه 11 فروردین 1397 11:41 ب.ظ
Authorities say the man escaped with "all kinds of various" jewelry, together with "rings, pendants, and earrings encrusted with diamonds".
link m88
جمعه 22 دی 1396 04:05 ق.ظ
You can even replace your favorite MP3 music with these in order that if you are in regards to the gym,
you possibly can still understand interesting points from the book or listen for the docs from perform that you just must examine.
It took about a few months to learn the text along with the raucous, discordant (to my ears) "melody. You need a special connector typically known as a Fire wire or best known just as one IEEE 1394 high band connector.
Johny Jackson
شنبه 16 دی 1396 01:53 ب.ظ
Tһesе arе actully wohderful ideas іn aboսt blogging.
Уoս haѵe touched ѕome nice factors hеre. Any wɑy кeep up wrinting.
twitter followers
جمعه 15 دی 1396 03:51 ق.ظ
Hello! I realize this is somewhat off-topic however I needed to ask.
Does building a well-established website like yours take a massive amount work?
I am brand new to operating a blog but I do write in my diary daily.
I'd like to start a blog so I can easily share my own experience and feelings online.
Please let me know if you have any recommendations or tips for new aspiring
bloggers. Thankyou!
http://triatlon-nn.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=74677
جمعه 8 دی 1396 01:29 ب.ظ
Now that you learn about video editing along with the things you need you are
prepared to start out the journey of amateur
filmmaker to professional director. " It was President Theodore Roosevelt who had given it the naming of White House in 1901. The first lesson you ought to learn with your online course is how to read chord charts.
m88
جمعه 8 دی 1396 04:22 ق.ظ
The camera may make the brightest of scenes appear to be it turned
out taken during an eclipse. A model with 3 CCD features a sensor
that accumulates every one of the different colors (Red,
Green, and Blue) leading to superior color reproduction. Here you'll be able to
shop by theme or browse an entire range of themes should you be
sill unsure about what to base the party.
Arianne
پنجشنبه 7 دی 1396 10:27 ب.ظ
You can even replace your favorite MP3 music with one of these to make
sure that even if you're in regards to the gym, you possibly can still understand
interesting points in the book or listen on the docs
from perform that you simply should examine. " It was President Theodore Roosevelt who had given it the name of White House in 1901. Instead of enjoying karaoke parties, you are able to always take the music that will create your personal song, by plugging it in your TV sets.
http://thistheory.co.uk/blog/the-sheer-amazement-created-by-the-twilight-series/
پنجشنبه 7 دی 1396 06:00 ب.ظ
The camera will make the brightest of scenes look like it turned out taken during an eclipse.
It took about a few months to master what and the raucous, discordant (to my ears) "melody. Painting can be an authentic gift because of its endurance and utility.
link m88
شنبه 2 دی 1396 06:31 ب.ظ
The art of ghazal singing has been able to entice millions across the globe.
These guides permit you to practice when you are and also have the time for you to do
so. You need a special connector typically called a Fire
wire or sometimes known as an IEEE 1394 high band connector.
m88
شنبه 2 دی 1396 05:33 ب.ظ
You can even replace your favorite MP3 music with one
of these to ensure that if you live about the gym,
you possibly can still understand interesting points in the book or listen on the docs
from perform that you simply should examine. You don't have to spend money on the most
important or heaviest tripod form of hosting use. Painting
is definitely an authentic gift due to the longevity and utility.
Emma
شنبه 2 دی 1396 07:14 ق.ظ
I have been browsing online more than three hours nowadays, but I never found any interesting article like
yours. It is beautiful value sufficient for me. In my
opinion, if all webmasters and bloggers made excellent content as you did, the net shall
be a lot more helpful than ever before.
link m88
پنجشنبه 30 آذر 1396 08:00 ب.ظ
You can even replace your favorite MP3 music with your to ensure that if you are concerning the gym, you'll be able to
still understand interesting points from your book or listen towards docs from perform which you should examine.
Contestants worldwide will record songs by themselves, or team up into virtual bands of 2-4 musicians,
and compete for $5600 in prizes. You need a special connector typically termed as a
Fire wire or sometimes known being an IEEE 1394 high band connector.
cach vao m88.com
پنجشنبه 30 آذر 1396 03:00 ب.ظ
Many of these shows are located in bigger cities like
New York or Los Angeles, so that you get to travel totally free driving under
the influence into the finals. These guides enable
you to practice when you are and still have the time
to do so. Painting is definitely an authentic gift for the endurance and utility.
nima36s.mihanblog.com
دوشنبه 27 آذر 1396 10:58 ب.ظ
As a result of their work, Positive View's events have received coverage from several global television networks and possess already been streamed for
online viewing. It took about a few months to learn the language as well as the raucous, discordant
(to my ears) "melody. Here you'll be able to shop by theme or browse a complete selection of themes should you be sill unsure on the to base the party.
m88
دوشنبه 27 آذر 1396 10:49 ب.ظ
The art of ghazal singing has was able to entice millions across the globe.

A model with 3 CCD has a sensor that sees each of the different colors (Red, Green, and Blue) resulting in superior color reproduction.
Here you can shop by theme or browse an entirely
variety of themes in case you are sill unsure about what to
base the party.
m88
دوشنبه 27 آذر 1396 07:29 ق.ظ
Now that you learn about video editing as well as the
things you need you are to begin with the journey of amateur filmmaker to
professional director. Contestants worldwide will record songs by themselves, or form teams into virtual bands of 2-4 musicians, and compete for $5600 in prizes.

Instead of enjoying karaoke parties, you are able to always make music that will
create your personal song, by plugging it in your TV sets.
Cinda
شنبه 25 آذر 1396 07:39 ق.ظ
Very nice article, exactly what I was looking for.
Taren
دوشنبه 20 آذر 1396 05:03 ب.ظ
The camera may make the brightest of scenes appear to be it absolutely was taken during an eclipse.
It took about a few months to master what along with the raucous, discordant (to
my ears) "melody. Here you are able to shop by theme or browse an entirely range of themes in case you are sill unsure about what to base the party.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30