تبلیغات
پروژه های مطلب - فازی، تشخیص لبه، پردازش تصویر دیجیتال، استخراج ویژگی، حذف نویز، چشم انداز الکترونیکی، بینایی کامپیوتر، مقایسه

امروز:

فازی، تشخیص لبه، پردازش تصویر دیجیتال، استخراج ویژگی، حذف نویز، چشم انداز الکترونیکی، بینایی کامپیوتر، مقایسه

» نوع مطلب : الکترونیک 8 ، 

E. K. Kaur, et al., "Fuzzy logic based image edge detection algorithm in MATLAB," International Journal of Computer Applications, vol. 1, pp. 55-58, 2010.

 
Abstract

This paper reports the implementation, in MATLAB environment, of a very simple but efficient fuzzy logic based algorithm to detect the edges of an input image by scanning it throughout using a 2*2 pixel window. Also, a Graphical User Interface (GUI) in MATLAB has been designed to aid the loading of the image, and to display the resultant image at different intermediate levels of processing. Threshold level for the image can be set from the slider control of GUI. Fuzzy inference system designed has four inputs, which corresponds to four pixels of instantaneous scanning matrix, one output that tells whether the pixel under consideration is “black”, “white ” or “edge ” pixel. Rule base comprises of sixteen rules, which classify the target pixel. Algorithm for the noise removal has been implemented at different levels of processing. The resultant image from FIS is subjected to first and second derivative to trace the edges of the image and for their further refinement. The results of the implemented algorithm has been compared with the standard edge detection algorithm such as „Canny‟, „Sobel‟, „Prewit ‟ and „Roberts‟. Main feature of the algorithm is that it has been designed by the smallest possible mask i.e. 2*2 unlike 3*3 or bigger masks found in the literature.

 

Keywords

Fuzzy logic, Edge detection, digital image processing, feature extraction, noise removal, electronic vision, computer vision, comparison

 

چکیده

در این مقاله برای پیاده سازی در محیط MATLAB، از یک الگوریتم بسیار ساده اما کارآمد مبتنی بر منطق فازی برای تشخیص لبه تصویر ورودی از اسکن آن را در سراسر با استفاده از پنجره پیکسل 2×2 استفاده شده است. همچنین، یک رابط کاربری گرافیکی (GUI) در MATLAB طراحی شده است برای کمک به بارگذاری تصویر، و برای نشان دادن تصویر حاصل که در سطوح مختلف میانی پردازش شده است. سطح سقف برای تصویر را می توان از کنترل لغزشی  GUI تنظیم کرد. سیستم استنتاج فازی طراحی شده دارای چهار ورودی ، که مربوط به چهار پیکسل از اسکن لحظه ماتریس، یک خروجی که می گوید که آیا پیکسل مورد نظر "سیاه و سفید"، "سفید" یا "لبه" پیکسل است. rule پایه شامل شانزده rules، که طبقه بندی پیکسل مورد نظر است، می باشد. الگوریتمی برای حذف نویز در سطوح مختلف از پردازش اجرا شده است.نتایج به دست آمده از الگوریتم اجرا شده است با الگوریتم تشخیص لبه استاندارد مانند 'Canny' ، 'Sobel' ، 'Prewit' و 'Roberts' مقایسه شده است. از ویژگی های اصلی این الگوریتم این است که براساس کوچکترین امکان پذیری ماسک یعنی 2 * 2 بر خلاف 3 * 3 و یا ماسک بزرگتر که در بقیه نوشته ها یافت می شود طراحی شده است.
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
 

کلید واژه ها

منطق فازی، تشخیص لبه، پردازش تصویر دیجیتال، استخراج ویژگی، حذف نویز، چشم انداز الکترونیکی، بینایی کامپیوتر، مقایسه

 

سفارش پروژه
موضوعات مرتبط: مقالات شبیه سازی شده، شبیه سازی با MATLAB
برچسب‌ها: شبیه سازی, شبیه سازی با MATLAB, فازی, Fuzzy, پردازش تصویر Image processing
منتشر شده در تاریخ شنبه بیستم اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط ADMIN
1027. تشخیص خودکار مراحل خواب انسان با استفاده از جدول جستجوی فازی

مقاله شبیه سازی شده

کد پروژه: 1027

 

موضوع: کنترل فازی  Fuzzy Control

 

شامل:مقاله اصلی + فایل شبیه سازی با نرم افزار متلبMatlab + گزارش شبیه سازی Word و فایل ارائه پاورپوینت PPT

 

عنوان مقاله:

تشخیص خودکار مراحل خواب انسان با استفاده از جدول جستجوی فازی


Address:civilica

 

 

خلاصه مقاله:

نیاز به استفاده اهز روشی هوشمند در تشخیص خودکار مراحل خواب در بسیاری از کاربردهای روانشناسی و پزشکی اهمیت ویژه ای دارد دراین تحقیق با پیاده سازی جدول جستجوی فازی روشی جدید و با دقت بالا در تشخیص مراحل خواب ایجاد نموده ایم استخراج قوانین فازی با استفاده از ویژگیهایی که از اسپکتروگرام داده های EEG,EOG بدست آمده و همچنین توجه به مرحله قبلی خواب، امکان تشخیص مراحل خواب را در داده های تست تا پیش از 96% بوجودآورده است ضمن آنکه تشخیص صورت گرفته در 100% موارد صحیح بوده است و این بیشترین دقت در بین تحقیقات مشابه می باشد.

 کلمات کلیدی:

تشخیص خودکار مراحل خواب، اسپکتروگرام، جدول جستجوی فازی

 

سفارش پروژه
موضوعات مرتبط: مقالات شبیه سازی شده، شبیه سازی با MATLAB
برچسب‌ها: شبیه سازی با MATLAB, شبیه سازی, فازی, Fuzzy, تشخیص خودکار مراحل خواب انسان با استفاده از جدول ج
منتشر شده در تاریخ شنبه بیستم اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط ADMIN
1026. Temperature prediction based on fuzzy clustering and fuzzy rules interpolation techniques

مقاله شبیه سازی شده

کد پروژه: 1026

 

موضوع: کنترل فازی  Fuzzy Control

 

شامل:مقاله اصلی + فایل شبیه سازی با نرم افزار متلبMatlab

 

عنوان مقاله:

 Temperature prediction based on fuzzy clustering and fuzzy rules interpolation techniques

پیش بینی دمای هوا براساس خوشه بندی فازی و تکنیکهای درونیابی قواعد فازی

 
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
Address: ieeexplore

ABSTRACT

In this paper, we present a new method to deal with temperature prediction based on fuzzy clustering and fuzzy rules interpolation techniques. First, the proposed method constructs fuzzy rules from training samples based on the fuzzy C-Means clustering algorithm, where each fuzzy rule corresponds to a cluster and the linguistic terms appearing in the fuzzy rules are represented by triangular fuzzy sets. Then, it performs fuzzy inference based on the multiple fuzzy rules interpolation scheme, where it calculates the weight of each fuzzy rule with respect to the input observation based on the defuzzified values of triangular fuzzy sets. Finally, it uses the weight of each fuzzy rule to calculate the forecasted output. We also apply the proposed method to handle the temperature prediction problem. The experimental result shows that the proposed method gets higher average forecasting accuracy rates than Chen and Hwang's method.

سفارش پروژه
موضوعات مرتبط: مقالات شبیه سازی شده، شبیه سازی با MATLAB
برچسب‌ها: شبیه سازی, شبیه سازی با MATLAB, فازی, Fuzzy, Temperature prediction based on fuzzy clustering a
منتشر شده در تاریخ شنبه بیستم اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط ADMIN
1025. Modelling and Simulation for Optimal Control of Nonlinear Inverted Pendulum Dynamical System U

کد پروژه: 1025

 

موضوع:کنترل بهینه  Optimal Control

 

شامل:مقاله اصلی + فایل شبیه سازی با نرم افزار متلبMatlab

 

عنوان مقاله:
Modelling and Simulation for Optimal Control of Nonlinear Inverted Pendulum Dynamical System Using PID Controller and LQR

 

Address: ieeexplore

Download: PDF

 

 

ABSTRACT

This paper presents the modelling and simulation for optimal control design of nonlinear inverted pendulum-cart dynamic system using Proportional-Integral-Derivative (PID) controller and Linear Quadratic Regulator (LQR). LQR, an optimal control technique, and PID control method, both of which are generally used for control of the linear dynamical systems have been used in this paper to control the nonlinear dynamical system. The nonlinear system states are fed to LQR which is designed using linear state-space model. Inverted pendulum, a highly nonlinear unstable system is used as a benchmark for implementing the control methods. Here the control objective is to control the system such that the cart reaches at a desired position and the inverted pendulum stabilizes in upright position. The MATLAB-SIMULINK models have been developed for simulation of control schemes. The simulation results justify the comparative advantages of LQR control methods.

سفارش پروژه
موضوعات مرتبط: مقالات شبیه سازی شده، شبیه سازی با MATLAB
برچسب‌ها: شبیه سازی با MATLAB, شبیه سازی, کنترل بهینه, Optimal Control, Modelling and Simulation for Optimal Control of No
منتشر شده در تاریخ شنبه بیستم اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط ADMIN
1024. Optimal Control with Fuzzy state space Modeling using Riccati Equation

مقاله شبیه سازی شده

کد پروژه: 1024

 

موضوع:کنترل فازی  Fuzzy Control

 azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir

شامل:مقاله اصلی + فایل شبیه سازی با نرم افزار متلبMatlab +گزارش کامل از خلاصه ای از مقاله و نتایج شبیه سازی

 

عنوان مقاله:

Optimal Control with Fuzzy state space Modeling using Riccati Equation

 

 

نام ژورنال یا کنفرانس مربوط به مقاله:

International Journal of Information and Electronics Engineering
 
Abstract
Fuzzy logic has a boon for nonlinear controlsystems. Normal fuzzy logic control with a proportional integral – Derivative (PID) controller is common. Controlsystems can be defined through transfer functions and state-space. relations for linear systems. Optimal control to meet aperformance index is possible only through State Spaceanalysis. Optimal control in state space is centered around theRiccati Equation with state variable functions that has to besolved to yield the control law or trajectory. In the controlscheme of an ozone generator, optimal control with aperformance index had to be implemented. The method forfinding the control functions by solving the equationgraphically is described. The data is used for realizing anembedded control scheme for the generator
 
Index Terms
Fuzzy control, neuro-fuzzy systems, fuzzysystem model, process control
 
سفارش پروژه
موضوعات مرتبط: مقالات شبیه سازی شده، شبیه سازی با MATLAB
برچسب‌ها: شبیه سازی با MATLAB, شبیه سازی, فازی, Fuzzy, Optimal Control with Fuzzy state space Modeling us
منتشر شده در تاریخ شنبه بیستم اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط ADMIN
1023. An iterative learning control of Robot Manipulators

 

مقاله شبیه سازی شده

 

کد پروژه: 1023

 

 

 azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir

موضوع:کنترل فازی  Fuzzy Control

 

 

 

شامل:مقاله اصلی + فایل شبیه سازی با نرم افزار متلبMatlab +گزارش کامل از خلاصه ای از مقاله و نتایج شبیه سازی

 

عنوان مقاله:

 

An iterative learning control of Robot Manipulators

 

 

Address: ieeexplore


Abstract:

An iterative learning scheme comprising a unique feedforward learning controller and a linear feedback controller is presented. In the feedback loop, the fixed-gain PD controller provides a stable open neighborhood along a desired trajectory. In the feedforward path, on the other hand, a learning control strategy is exploited to predict the desired actuator torques. It is shown that the predicted actuator torque converges to the desired one as the iteration number increases. The convergence is established based on the Lyapunov stability theory. The proposed learning scheme is structurally simple and computationally efficient. Moreover, it possesses two major advantages: the ability to reject unknown deterministic disturbances and the ability to adapt itself to the unknown system parameters

 

سفارش پروژه
موضوعات مرتبط: مقالات شبیه سازی شده، شبیه سازی با MATLAB
برچسب‌ها: شبیه سازی, شبیه سازی با MATLAB, فازی, Fuzzy, An iterative learning control of Robot Manipulator
منتشر شده در تاریخ شنبه بیستم اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط ADMIN
1021. شبیه سازی کنترلر فازی سیستم پاندول معکوس به همراه اغتشاش وبهبود پایداری سیستم

مقاله شبیه سازی شده

کد پروژه: 1021

موضوع:کنترل فازی  Fuzzy Control

شبیه سازی کنترلر فازی سیستم پاندول معکوس به همراه اغتشاش وبهبود پایداری سیستم

 

 

شامل:فایل شبیه سازی با نرم افزار متلبMatlab و گزارش شبیه سازی Word

خلاصه:

سیستم پاندول معکوس که یکی از سیستمهای پایه برای مهندسی کنترل است را در نرم افزار متلب پیاده سازی کرده سپس توسط یک کنترلر فازی سیستم را کنترل کردیم.برای آزمایش پایداری سیستم یک اغتشاش به آن وارد کرده و مشاهده میکنیم که سیستم پایدار است.

 azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir

سفارش پروژه
موضوعات مرتبط: پروژه درسی، شبیه سازی با MATLAB
برچسب‌ها: شبیه سازی با MATLAB, شبیه سازی, فازی, Fuzzy, شبیه سازی کنترلر فازی سیستم پاندول معکوس به همراه
منتشر شده در تاریخ شنبه بیستم اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط ADMIN
1044. شبیه سازی کنترلر فازی سیستم گوی و میله

مقاله شبیه سازی شده

کد پروژه: 1044

 

موضوع: کنترل فازی  Fuzzy Control

 

شامل:مقاله اصلی + فایل شبیه سازی با نرم افزار متلبMatlab + گزارش شبیه سازی Word

 

عنوان مقاله:

شبیه سازی کنترلر فازی سیستم گوی و میلهسفارش پروژه
موضوعات مرتبط: پروژه درسی، شبیه سازی با MATLAB
برچسب‌ها: شبیه سازی, شبیه سازی با MATLAB, فازی, Fuzzy, شبیه سازی کنترلر فازی سیستم گوی و میله
منتشر شده در تاریخ شنبه بیستم اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط ADMIN
1022. شبیه سازی کنترلر فازی سیستم پاندول معکوس

مقاله شبیه سازی شده

کد پروژه: 1022

موضوع:کنترل فازی  Fuzzy Control

شبیه سازی کنترلر فازی سیستم پاندول معکوس

 

شامل:فایل شبیه سازی با نرم افزار متلبMatlab و گزارش شبیه سازی Word

خلاصه:

سیستم پاندول معکوس که یکی از سیستمهای پایه برای مهندسی کنترل است را در نرم افزار متلب پیاده سازی کرده سپس توسط یک کنترلر فازی سیستم را کنترل کردیم.برای آزمایش پایداری سیستم یک اغتشاش به آن وارد کرده و مشاهده میکنیم که سیستم پایدار است.

 

سفارش پروژه
موضوعات مرتبط: مقالات شبیه سازی شده، پروژه درسی، شبیه سازی با MATLAB
برچسب‌ها: شبیه سازی, شبیه سازی با MATLAB, فازی, fuzzy, سیستم پاندول معکوس
منتشر شده در تاریخ شنبه بیستم اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط ADMIN
1046. A Novel Image Encryption Algorithm Based on High-dimensional Compound Chaotic Systems

 

مقاله شبیه سازی شده

 azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir

کد پروژه:1046

 

 

 

موضوع:پردازش تصویر - سیستم آشوبی

شامل: شبیه سازی با MATLAB

موضوع:

A Novel Image Encryption Algorithm Based on High-dimensional Compound Chaotic Systems

Address:ieee

 

ABSTRACT

A new image encryption scheme based on high-dimensional compound chaotic systems is proposed in this paper. The encryption system utilizes a 2D Logistic chaotic map to shuffle the pixel matrix of the plain image. Then a strong non-linear coupling structure combining hyper-chaos is constructed and different ways of encryption are chosen according to different areas to make gray-level transformation. Simulation experiment results and security analysis demonstrate that the proposed image algorithm has a large key space, and is very sensitive to initial values. Excellent confusion and diffusion properties are demonstrated in the proposed algorithm. Moreover, it can resist exhaustive attack, statistical attack and sensitive attack, etc.

 

سفارش پروژه
موضوعات مرتبط: مقالات شبیه سازی شده، شبیه سازی با MATLAB
برچسب‌ها: شبیه سازی, پردازش تصویر, شبیه سازی با MATLAB, رمزنگاری, Image Encryption
منتشر شده در تاریخ پنجشنبه هجدهم اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط ADMIN
1045. Image Encryption using Block Based Uniform Scrambling and Chaotic Logistic Mapping

 

مقاله شبیه سازی شده

 

کد پروژه:1045

 

 azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir

 

موضوع:پردازش تصویر - سیستم آشوبی

شامل: شبیه سازی با MATLAB

 موضوع:

Image Encryption using Block Based Uniform Scrambling and Chaotic Logistic Mapping

 

Address:http://airccse.org/journal/ijcis/papers/2112ijcis05.pdf

ABSTRACT

With the fast evolution of digital data exchange and increased usage of multi media images, it is essential to protect the confidential image data from unauthorized access. In natural images the values and position of the neighbouring pixels are strongly correlated. The proposed method breaks this correlation increasing entropy of the position and entropy of pixel values using block shuffling and encryption by chaotic sequence respectively. The plain-image into blocks and then performs block based shuffling using Arnold Cat transformation. Further, the image is uniformly scrambled, where all the pixels in the same block of scrambled image come from different blocks of original image, after which the image as a whole is shuffled again by the transform. Finally the shuffled image is encrypted using a chaotic sequence generated using symmetric keys, to produce the ciphered image for transmission. The experimental results show that the proposed algorithm can successfully encrypt/decrypt the images with the secret keys, and the analysis of the algorithm also demonstrates that the encrypted images have good information entropy and low correlation coefficients.

KEYWORDS

Correlation, Image Decryption, Image Encryption, Image Entropy, Image Shuffling

 

سفارش پروژه
موضوعات مرتبط: مقالات شبیه سازی شده، شبیه سازی با MATLAB
برچسب‌ها: شبیه سازی, شبیه سازی با MATLAB, پردازش تصویر, Image Encryption, رمزنگاری
منتشر شده در تاریخ پنجشنبه هجدهم اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط ADMIN
1507. بررسی و ارزیابی چند روش تشخیص جنسیت گوینده از روی گفتار

مقاله شبیه سازی شده

کد پروژه:1507

 

موضوع:پردازش گفتار

بررسی و ارزیابی چند روش تشخیص جنسیت گوینده از روی گفتار

 

شامل:مقاله اصلی +گزارش کاملی از ده مقاله در این مورد و شبیه سازی با  متلبMatlab

 

عنوان مقالات:

1-A Comparative Study of Gender and Age Classification in Speech Signals

2-Age and Gender Classification using Fusion of Acoustic and Prosodic Features

3-Age and Gender Recognition from Speech Patterns Based on Supervised Non-Negative Matrix Factorization

4-Age and Gender Classification using Fusion of Acoustic and Prosodic Features

5-Combining Five Acoustic Level Modeling Methods for Automatic Speaker Age and Gender Recognition

6-COMPARISON OF FOUR APPROACHES TO AGE AND GENDER RECOGNITION FOR TELEPHONE APPLICATIONS

7-تشخیص جنسیت به کمک شبکه عصبی mpl و شبکه عصبی ژنتیک و شبکه anfis

8-Genderr ecognitionfr oms peechP. art I: Coarsea nalysis

9-تشخیص جنسیت گوینده صدا با استفاده از فرآیندهای تصادفی

 

 

چکیده:

 مطالعات پزشکی نشان می دهد که دستگاه صوتی آقایان بزرگتر از خانم هاست و از آنجایی که بسیاری از ویژگی های صوتی ناشی از اندازه و شکل اندام گویایی است پس این تفاوت مطمئنا باید (حداقل) در یک ویژگی صوتی تاثیر بگذارد. یکی از این تاثیرها روی تفاوت فرکانسی است. فرکانس گفتار خانم و آقا یکسان نیست؛ فرکانس خانمها بالاتر و در محدوده 250-450هرتز و آقایان پایین تر و در محدوده 50-250 است. بنابراین اگر فرکانس پایه گفتار را در صوت تشخیص بدهیم بنابر محدوده فرکانسی گفتار قادر به تشخیص جنسیت گوینده هستیم  که با روشهای مختلفی می توان این فرکانس پایه را بدست آورد.

هم چنین در این مقاله از روش های دیگری نظیر انواع شبکه های عصبی و استفاده از انرژی جنبشی صوت و مخزوط گوسی نیز بررسی شده و همینطور ترکیب چند روش در کنارهم برای بهبود کارآیی و دقت و سرعت سیستم مطرح شده است.

کلمات کلیدی:

 تشخیص جنسیت ؛ فرکانس پایه  ؛ مدل مخلوط گاوسی ؛ شبکه عصبی MLP؛ شبکه عصبی ANFIS؛ ضرایب MFCC؛ ضرایب LPCC

 

 

سفارش پروژه
موضوعات مرتبط: پروژه درسی، شبیه سازی با MATLAB
برچسب‌ها: پروژه درس پردازش گفتار, گزارش پروژه و مقالات به کاررفته و ترجمه آنها, شبیه سازی با MATLAB, بررسی و ارزیابی چند روش تشخیص جنسیت گوینده از روی, فرکانس پایه ؛ مدل مخلوط گاوسی ؛ شبکه عصبی MLP؛ شب
منتشر شده در تاریخ پنجشنبه هشتم اسفند ۱۳۹۲ توسط ADMIN
1509. Early Detection of Numerical Typing Errors Using Data Mining Techniques

مقاله شبیه سازی شده

کد پروژه:1509
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
 

موضوع:داده کاوی؛ سیستم خبره ؛ وب معنایی

 

شامل:مقاله اصلی +گزارش کامل از خلاصه ای از مقاله و نتایج شبیه سازی با وکا  Weka و متلبMatlab+ دیتاستdataset

 

عنوان مقاله:


Early Detection of Numerical Typing Errors Using Data Mining Techniques

تشخیص زودهنگام اشتباهات تایپ عددی با استفاده از تکنیک های داده کاوی

 

خلاصه:

  در این مقاله به مطالعه برنامه های کاربردی از تکنیک های داده کاوی در تشخیص زود هنگام از اشتباهات تایپ کردن عددی توسط اپراتورهای انسانی را از طریق تجزیه و تحلیل کمی از منحنی هایی که توسط دستگاه الکتروگرام چندکاناله (EEG) ضبط شده است. سه تکنیک استخراج ویژگی توسعه یافته براساس capture temporal و morphologicalو مشخصات time–frequency (wavelet)  داده های EEG است.دو مورد متداول مورد استفاده ی تکنیک های داده کاوی عبارتند از:

    1.      خطی (LDA) : linear discriminantan alysis
    2.      ماشین بردار پشتیبان (SVM)

این روشها برای کلاس بندی نمونه های EEG مرتبط با کلید های درست و نادرست است. روشهای cross-validation leave-one-error-pattern-out و leave-one-subject-out طراحی شده اند برای ارزیابی  کارآیی in-and cross-subject classification. برای in-subject classification بهترین عملکرد تست دارای حساسیت 62.20٪ و  حساسیتی که توسط SVM با ویژگی های morphological به دست آمد 51.68٪ است. برای classification cross-subject  بهترین کارآیی عملکرد بوسیله ی LDA با استفاده از ویژگی های زمانی  که در آن حساسیت 68.72٪ و ویژگی از 49.45٪ است. علاوه بر این، آنالیز عامل مشخصه گیرنده (ROC) نشان داد که مقادیر میانگین سطح زیر منحنیROC از LDA و SVM برای طبقه بندی in- and cross subject classifications هر دو بزرگتر از 0.60 با استفاده از EEG 300 میلی ثانیه قبل از کلید است. طبقه بندی نتایج این مطالعه نشان داد که الگوهای EEG کلید اشتباه ممکن است از آنهایی که درست است متفاوت باشد.  در نتیجه،پیش بینی کلید اشتباه را قبل از وقوع خطا ممکن است. مشکل طبقه بندی classification مورد بررسی  در این مطالعه چالش تعداد بسیار محدودی کلید اشتباه ساخته شده توسط هر یک از موضوع و ویژگی های فضایی و زمانی complex spatiotemporal پیچیده ای از داده ها EEG است. با این حال، نتیجه این مطالعه بسیار دلگرم کننده است، و آن را وعده آینده نگر به منظور توسعه یک سیستم تشخیص زود هنگام برای کلید اشتباه بر اساس موج سیگنال های مغز است.

 
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
 

کلمه کلیدی:: تشخیص زود هنگام - طبقه بندی(EEG)- نظارت بر وضعیت روانی -  تایپ کردن اشتباه
Abstract
This paper studies the applications of data mining techniques in early detection of numerical typing errors by human operators through a quantitative analysis of multichannel electroencephalogram (EEG) recordings. Three feature extraction techniques were developed to capture temporal, morphological, and time-frequency (wavelet) characteristics of EEG data. Two most commonly used data mining techniques, namely, linear discriminant analysis (LDA) and support vector machine (SVM), were employed to classify EEG samples associated with correct and erroneous keystrokes. The leave-one-error-pattern-out and leave-one-subject-out cross-validation methods were designed to evaluate the in- and cross-subject classification performances, respectively. For the in-subject classification, the best testing performance had a sensitivity of 62.20% and a specificity of 51.68%, which were achieved by SVM using morphological features. For the cross-subject classification, the best testing performance was achieved by LDA using temporal features, based on which it had a sensitivity of 68.72% and a specificity of 49.45%. In addition, the receiver operating characteristic (ROC) analysis revealed that the averaged values of the area under ROC curves of LDA and SVM for the in- and cross-subject classifications were both greater than 0.60 using the EEG 300 ms prior to the keystrokes. The classification results of this study indicated that the EEG patterns of erroneous keystrokes might be different from those of the correct ones. As a result, it may be possible to predict erroneous keystrokes prior to error occurrence. The classification problem addressed in this study is extremely challenging due to the very limited number of erroneous keystrokes made by each subject and the complex spatiotemporal characteristics of the EEG data. However, the outcome of this study is quite encouraging, and it is promising to develop a prospective early detection system for erroneous keystrokes based on brain-wa- - ve signals.
Keywords
data mining; electroencephalography ; feature extraction ; medical signal processing ; pattern classification; statistical analysis; support vector machines
 

سفارش پروژه

 
موضوعات مرتبط: مقالات شبیه سازی شده، مقالات ترجمه شده، شبیه سازی با MATLAB، شبیه سازی با weka
برچسب‌ها: شبیه سازی با MATLAB و WEKA, ترجمه مقاله, گزارش Word, مقاله شبیه سازی شده, داده کاوی
منتشر شده در تاریخ پنجشنبه هشتم اسفند ۱۳۹۲ توسط ADMIN
1030. طراحی کنترل کننده بهینه LQR و LQG برای ژنراتور با 11 متغییر و 21 متغییر

شبیه سازی

کد پروژه: 1030

موضوع: پروژه درس کنترل بهینه و چندمتغیره

شامل: شبیه سازی MATLAB-گزارش پروژه

 

عنوان شبیه سازی:

طراحی کنترل کننده بهینه LQR و LQGبرای ژنراتوربا 11 متغییر و 21 متغییر

در این پروژه ابتدا درباره LQR  و LQG و فیلتر کالمن توضیح داده شده است.

سورس برنامه MATLAB کامل وجود دارد.

 


فهرست مطالب

1.       کنترل کننده LQR

1.1.     LQR زمان پیوسته متناهی

1.2.     LQR زمان پیوسته نامتناهی

1.3.     LQR زمان گسسته متناهی

1.4.     LQR زمان گسسته نامتناهی

2.       کنترل کننده LQG

2.1.     مشکلات LQR و LQG سنتی

2.2.     فیدبک حالت مطلوب

2.3.     فیلتر کالمن

2.4.     برآورد حالت مطلوب ترکیبی و فیدبک حالت مطلوب

3.       خصوصیات robustness

4.       فیلتر کالمن

5.       روند کلی

6.       نمودارها

7.       نتیجه گیری

8.       منابع

سفارش پروژه
موضوعات مرتبط: پروژه درسی، شبیه سازی با MATLAB
برچسب‌ها: کنترل کننده بهینه LQR, LQG, ژنراتور, کنترل بهینه, کنترل چندمتغیره
منتشر شده در تاریخ سه شنبه ششم اسفند ۱۳۹۲ توسط ADMIN
1031. پروژه درس ریاضی مهندسی پیشرفته

حل معادلات

کد پروژه:1031

 
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
موضوع: پروژه درس ریاضی مهندسی پیشرفته

 

حل معادلات مشتقات جزئی با نرم افزار MATLAB

1- حل معادله سهموی  Parabolic Equation Solving

2- حل معادله هذلولی(هایپربولیک) hyperbolic Equation Solving

3- حل معادله بیضوی  Elliptic Equation Solving

4- حل معادله خطی واگرای ut+C-2uxxx=0

5- حل مسئله solition دوتایی

6- حل 2 مرتبه ای انتشار همرفت solving a 2nd-order convection-diffusion

 

سفارش پروژه
موضوعات مرتبط: پروژه درسی، شبیه سازی با MATLAB
برچسب‌ها: ریاضی مهندسی, حل معادلات مشتق جزیی, حل معادلات با متلب
منتشر شده در تاریخ سه شنبه ششم اسفند ۱۳۹۲ توسط ADMIN
1039. طراحی کنترل کننده دیجیتال همراه با شبیه سازی در متلب MATLAB

موضوع: پروژه درس کنترل دیجیتال

طراحی کنترل کننده دیجیتال همراه با شبیه سازی در متلب MATLAB

مقدمه

کنترل دیجیتال ‫شاخه‌ای از علم کنترل است که از کامپیوترهای دیجیتال بهره می‌گیرد. از آنجایی که داده‌های مورد استفاده در کامپیوترهای دیجیتال گسسته می‌باشند، در کنترل دیجیتال به جای تبدیل لاپلاس از تبدیل زد Zاستفاده می‌شود.

‫اجزای کنترلر دیجیتال

‫یک ‫کنترلر دیجیتال معمولاً از اجزای زیر تشکیل شده است:

مبدل آنالوگ به دیجیتال: برای دریافت سیگنال آنالوگ و تبدیل آن به سیگنال دیجیتال قابل استفاده برای کامپیوتر

برنامه کنترلر: برنامه‌ای که برای ورودی، خروجی مناسب را محاسبه می‌کند.

 azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir

مبدل دیجیتال به آنالوگ: برای تبدیل خروجی برنامه به سیگنال آنالوگ

 

سفارش پروژه
موضوعات مرتبط: پروژه درسی، شبیه سازی با MATLAB
برچسب‌ها: کنترل دیجیتال
منتشر شده در تاریخ سه شنبه ششم اسفند ۱۳۹۲ توسط ADMIN
1042. Nonlinear feedback synchronization control of a new four-dimensional hyperchaotic Chen system

مقاله شبیه سازی شده

 

کد پروژه: 1042

 

 

 

موضوع:سنکرون سازی آشوبی

 

 

 

شامل:مقاله اصلی + فایل شبیه سازی با نرم افزار متلبMatlab

 

 

 

عنوان مقاله:

 

Nonlinear feedback synchronization control of a new four-dimensional hyperchaotic Chen system with disturbances

 

Address: ieeexplore

EndNote

Y.-b. Zhang, "Nonlinear feedback synchronization control of a new four-dimensional hyperchaotic Chen system with disturbances," in 2011 International Conference on Electric Information and Control Engineering, 2011, pp. 544-547.
Abstract

Based on nonlinear feedback control method and Lyapunov stability theory, the nonlinear controller and the adaptive laws for unknown parameters of the response system are obtained to achieve the synchronization of the new coupled four-dimensional hyperchaotic Chen system with disturbances. Numerical simulation results are presented to illustrate the effectiveness of this method.

Keywords

Lyapunov methods; adaptive control; feedback; nonlinear control systems; stability; synchronisation

 

سفارش پروژه
موضوعات مرتبط: مقالات شبیه سازی شده، شبیه سازی با MATLAB
برچسب‌ها: Lyapunov methods, adaptive contro, nonlinear control systems, stability, synchronisation
منتشر شده در تاریخ دوشنبه پنجم اسفند ۱۳۹۲ توسط ADMIN
1041. The Bidirectional Coupled Synchronization of Chaotic System Using Finite-time Control

 

مقاله شبیه سازی شده

 

کد پروژه: 1041

 

 

 azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir

موضوع:سنکرون سازی آشوبی

 

 

 

شامل:مقاله اصلی + فایل شبیه سازی با نرم افزار متلبMatlab +گزارش کامل از خلاصه ای از مقاله و نتایج شبیه سازی

 

 

 

عنوان مقاله:

 
The Bidirectional Coupled Synchronization of Chaotic System Using Finite-time Control


Address: ieeexplore
 

EndNote
T. Ren, et al., "The Bidirectional Coupled Synchronization of Chaotic System Using Finite-time Control," in Chaos-Fractals Theories and Applications (IWCFTA), 2012 Fifth International Workshop on, 2012, pp. 278-282.
 
Abstract

In this paper, the finite-time control method is proposed to achieve synchronization based on bidirectional coupled chaotic systems. The stability criteria is presented for error system based on Lyapunov method. Compared to other results, the proposed controller is simpler and the new nonlinear system is considered which is consisted of the chaos system and the finite time controller. The Wolf method is used to calculate the largest Lyapunov exponent which shows that the controlled chaos system remains chaotic features. Simulation results for Lorenz system are presented to illustrate the effectiveness of the finite-time synchronization control scheme

 
Keywords

Lyapunov methods; chaos; control system synthesis; nonlinear control systems; stability; synchronisation

 azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir

سفارش پروژه
موضوعات مرتبط: مقالات شبیه سازی شده، شبیه سازی با MATLAB
برچسب‌ها: سنکرون سازی آشوبی, شبیه سازی با متلب, Lyapunov methods, control system synthesis
منتشر شده در تاریخ دوشنبه پنجم اسفند ۱۳۹۲ توسط ADMIN
1043. Analysis, control, synchronization, and circuit design of anovel chaotic system

مقاله شبیه سازی شده

کد پروژه: 1043

موضوع: سنکرون سازی آشوبی تطبیقی

شامل: شبیه سازی با MATLAB
 عنوان مقاله:
Analysis, control, synchronization, and circuit design of anovel chaotic system


Address: sciencedirect

EndNote

 V. Sundarapandian and I. Pehlivan, "Analysis, control, synchronization, and circuit design of a novel chaotic system," Mathematical and Computer Modelling, vol. 55, pp. 1904-1915, 2012.
Abstract

This article introduces a novel three-dimensional autonomous chaotic system with a single cubic nonlinearity. Several issues, such as the basic dynamical behaviour, equilibria, Lyapunov exponent spectrum, and bifurcations of the new chaotic system, are investigated analytically and numerically. Next, adaptive control laws are designed to stabilize the new chaotic system with unknown parameters to its unstable equilibrium point at the origin, based on adaptive control theory and Lyapunov stability theory. Then, adaptive control laws are derived to achieve global chaos synchronization of identical new chaotic systems with unknown parameters. Further to these, a novel electronic circuit realization of the proposed chaotic system is presented and examined using the Orcad-PSpice® program. It is convenient to use the new chaotic system to purposefully generate chaos in chaos applications. A good qualitative agreement is shown between the simulations and the experimental results.


نوشته شده در : پنجشنبه 14 اردیبهشت 1396  توسط : پروژه پروزتی.    نظرات() .

Cialis canada
جمعه 16 آذر 1397 05:00 ق.ظ

Superb info. Kudos.
cilas best generic drugs cialis click here take cialis rezeptfrei cialis apotheke legalidad de comprar cialis generic for cialis cialis kaufen bankberweisung overnight cialis tadalafil cialis official site cialis lowest price
buy cialis medication
پنجشنبه 15 آذر 1397 09:44 ق.ظ

Regards! A lot of stuff.

cialis generique 5 mg try it no rx cialis cialis arginine interactio cialis lowest price cialis authentique suisse generic cialis pill online purchase once a day cialis cialis billig tadalafil 20mg prices for cialis 50mg
Generic cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 01:51 ب.ظ

Great info. Appreciate it!
preis cialis 20mg schweiz sublingual cialis online cialis super kamagra cialis canadian drugs click here take cialis cialis with 2 days delivery trusted tabled cialis softabs best generic drugs cialis cialis tablets viagra cialis levitra
Cialis online
چهارشنبه 14 آذر 1397 02:24 ق.ظ

Thanks a lot. Plenty of forum posts!

canadian discount cialis cialis soft tabs for sale cialis therapie cialis prices cialis usa cost prices on cialis 10 mg cialis lilly tadalafi how to buy cialis online usa cialis 20mg brand cialis nl
Cialis pills
سه شنبه 13 آذر 1397 03:22 ب.ظ

You have made your point quite clearly.!
cheap cialis acquisto online cialis cuanto cuesta cialis yaho buy cialis online cheapest cialis prices cialis prezzo di mercato how to buy cialis online usa il cialis quanto costa tadalafil 10 mg we choice free trial of cialis
Cialis pills
سه شنبه 13 آذر 1397 03:59 ق.ظ

Thanks. I appreciate it!
how to purchase cialis on line tadalafil tablets discount cialis cialis cuantos mg hay cialis bula cialis free trial buy cialis tadalafil generic cialis professional yohimbe generic cialis tadalafil
Cialis canada
دوشنبه 12 آذر 1397 02:53 ب.ظ

Incredible a lot of valuable advice.
cialis 20 mg best price cialis venta a domicilio cialis tadalafil online venta cialis en espaa cialis taglich cialis price in bangalore viagra cialis levitra enter site very cheap cialis does cialis cause gout cialis for sale in europa
Cialis 20 mg
دوشنبه 12 آذر 1397 03:42 ق.ظ

Position well taken!!
safe site to buy cialis online cialis tablets australia cheap cialis we choice cialis pfizer india recommended site cialis kanada best generic drugs cialis cialis generico milano cialis generic availability cialis coupons prezzo di cialis in bulgaria
buy cials online
یکشنبه 11 آذر 1397 03:09 ب.ظ

Kudos, Quite a lot of tips.

look here cialis cheap canada how to buy cialis online usa cialis online holland cialis kaufen wo precios de cialis generico cialis alternative only now cialis 20 mg acheter cialis kamagra prezzo di cialis in bulgaria we recommend cialis best buy
cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 03:24 ق.ظ

Good postings. Regards.
prix de cialis cialis 20 mg effectiveness cialis 20mg prix en pharmacie prescription doctor cialis prezzo cialis a buon mercato cialis without a doctor's prescription interactions for cialis cialis canada on line cialis cuantos mg hay import cialis
buy cheap cialis coupon
شنبه 10 آذر 1397 03:46 ب.ظ

Nicely put, Thanks!
cialis 05 cialis 5 mg para diabeticos are there generic cialis cialis generico online cialis coupon dosagem ideal cialis cialis generico postepay cialis lowest price opinioni cialis generico low dose cialis blood pressure
Online cialis
شنبه 10 آذر 1397 03:00 ق.ظ

You actually revealed that wonderfully.
dosagem ideal cialis viagra vs cialis cialis 20mg prix en pharmacie price cialis wal mart pharmacy cialis super kamagra safe site to buy cialis online cialis from canada dosagem ideal cialis cialis uk next day cialis for sale
buy cials online
جمعه 9 آذر 1397 03:42 ب.ظ

Thanks. I enjoy this!
cialis ahumada cialis soft tabs for sale cialis ahumada cialis soft tabs for sale cialis kaufen cialis 20 mg cut in half wow cialis tadalafil 100mg walgreens price for cialis cialis for bph wow cialis 20
buy cialis online cheap
جمعه 9 آذر 1397 03:57 ق.ظ

Valuable write ups. Thanks.
canadian drugs generic cialis prezzo cialis a buon mercato cialis with 2 days delivery buy cialis online legal cialis canada deutschland cialis online we use it cialis online store precios de cialis generico cialis 20mg enter site 20 mg cialis cost
buy tadalafil online
پنجشنبه 8 آذر 1397 04:35 ب.ظ

This is nicely said. !
cheap cialis cialis professional from usa usa cialis online buy brand cialis cheap cialis dosage amounts cialis for sale in europa cheap cialis cialis kaufen generico cialis mexico wow cialis 20
buy cheap cialis no prescription
پنجشنبه 8 آذر 1397 04:36 ق.ظ

Regards. I like it.
cialis with 2 days delivery buying cialis on internet cialis uk next day the best site cialis tablets price cialis per pill cialis italia gratis cialis online holland cialis 5mg prix cialis professional from usa tadalafil 20mg
Cialis 20 mg
چهارشنبه 7 آذر 1397 04:08 ب.ظ

You actually mentioned it adequately!
buy name brand cialis on line cialis price in bangalore when will generic cialis be available cialis 30 day sample cialis generique brand cialis nl buy cialis online legal click here take cialis we like it safe cheap cialis canadian cialis
Cialis prices
چهارشنبه 7 آذر 1397 04:02 ق.ظ

Amazing loads of valuable advice.
effetti del cialis cialis lowest price venta cialis en espaa cialis for sale south africa look here cialis cheap canada low dose cialis blood pressure what is cialis cialis 100 mg 30 tablet cialis generic tadalafil buy generic cialis at walmart
levitra
جمعه 20 مهر 1397 12:30 ق.ظ

You made the point!
buy generic levitra levitra without a doctor prescription buy 10 mg levitra vardenafil 20mg buy levitra generic buy generic levitra levitra online levitra generic vardenafil levitra 10 mg prezzo
buy cheap cialis no prescription
سه شنبه 10 مهر 1397 01:40 ب.ظ

You definitely made your point!
warnings for cialis sialis are there generic cialis cialis for bph cialis uk next day 5 mg cialis coupon printable how does cialis work how do cialis pills work female cialis no prescription achat cialis en itali
buy cheap cialis no prescription
یکشنبه 8 مهر 1397 08:51 ق.ظ

You actually explained it perfectly!
cialis 20mg prix en pharmacie best generic drugs cialis cialis online holland we like it cialis soft gel wow look it cialis mexico how to buy cialis online usa how do cialis pills work generic cialis pill online tesco price cialis 5 mg cialis coupon printable
Cialis pills
شنبه 7 مهر 1397 09:21 ق.ظ

You definitely made your point!
walgreens price for cialis generic cialis 20mg tablets cialis 5 effetti collaterali cialis 5mg cialis kaufen wo prix cialis once a da buy brand cialis cheap bulk cialis generic cialis 20mg uk ou trouver cialis sur le net
canada online pharmacy
شنبه 31 شهریور 1397 10:27 ب.ظ

Thanks, Plenty of information.

rx from canada canada medications information canada pharmacies account pharmacy times drugs for sale in mexico drugstore online shopping reviews drugs for sale deep web canadian pharmaceuticals online discount canadian pharmacies buy viagra online usa
http://viagravipsale.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 11:24 ب.ظ

Many thanks, Plenty of stuff.

cialis pills boards cialis generique 5 mg sialis buying cialis on internet i recommend cialis generico cialis generic cialis 20 mg cut in half only now cialis for sale in us cialis 05 comprar cialis 10 espa241a
viagravipsale.com
سه شنبه 27 شهریور 1397 08:18 ب.ظ

Incredible a good deal of superb advice.
cialis rezeptfrei cialis generic tadalafil buy non 5 mg cialis generici cialis qualitat tadalafil generic american pharmacy cialis calis cialis y deporte how much does a cialis cost recommended site cialis kanada
http://cialisbuys.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 10:17 ق.ظ

Cheers. Awesome stuff!
prescription doctor cialis cialis sans ordonnance chinese cialis 50 mg import cialis buy cialis online generic cialis at the pharmacy cialis usa cost the best site cialis tablets we like it cialis price can i take cialis and ecstasy
http://canadianpharmacyies.com/
چهارشنبه 14 شهریور 1397 02:02 ق.ظ

With thanks, Numerous forum posts!

northwest pharmacies pharmacy canada plus pharmacy canada canadian pharmacy online 24 aarp recommended canadian pharmacies canada pharmaceuticals online trusted pharmacy canada canada online pharmacies reviews buy viagra usa canadian pharmacy
babecolate.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 05:54 ق.ظ

Fine postings. Many thanks.
cialis with 2 days delivery cialis daily buy cialis online cialis 5mg billiger cialis generico we like it cialis soft gel click now cialis from canada cialis e hiv buy name brand cialis on line click now cialis from canada
http://viagravonline.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 03:25 ب.ظ

Amazing a lot of terrific material!
cialis y deporte cialis canada we like it cialis soft gel tadalafil tablets cialis super kamagra cialis 30 day trial coupon click here take cialis click here cialis daily uk cialis free trial estudios de cialis genricos
http://babecolate.com/buy-cheap-cialis-with-no-prescription.html
دوشنبه 22 مرداد 1397 08:44 ب.ظ

Thank you! Plenty of data!

generic low dose cialis we recommend cheapest cialis cialis generic tadalafil buy cialis 5 mg para diabeticos cialis kamagra levitra cialis diario compra we recommend cialis info order generic cialis online brand cialis generic click now cialis from canada
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30