تبلیغات
پروژه های مطلب - شبیه سازی دروس, کنترل توان راکتیو, الکترونیک قدرت, کیفیت توان الکتریکی, بهره برداری از شبکه

امروز:

شبیه سازی دروس, کنترل توان راکتیو, الکترونیک قدرت, کیفیت توان الکتریکی, بهره برداری از شبکه

» نوع مطلب : الکترونیک 9 ،الکترونیک 10 ،

ه منظور شبیه سازی :

 azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir

برچسب‌ها: شبیه سازی دروس, کنترل توان راکتیو, الکترونیک قدرت, کیفیت توان الکتریکی, بهره برداری از شبکه
l

تمامی مقالات بهره برداری از سیستم های قدرت در حداقل زمان همراه با فایل شبیه سازی و ترجمه و گزارش کامل کار ارائه می گردند

 

 به منظور دریافت مقاله کد مورد نظر را ایمیل یا پیامک کنید:

 
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir


یا پس از کلیک بر روی icon تماس با ما و پر کردن جاهای خالی متن مورد نظر را بفرستید

 

An Efficient Algorithm to Find Optimal Economic Load Dispatch for Plants having Discontinuous Fuel Cost Functionsیک الگوریتم کارآمد برای یافتن مطلوب پخش بار اقتصادی برای نصب و داشتن توابع هزینه سوخت ناپیوسته

....................................................

Quadratic Programming Solution to Emission and Economic Dispatch Problemsراه حل های درجه دوم برنامه ریزی برای مشکلات نشر و اقتصاد پخش بار

.................................................

تخصیص بهینه توان راکتیو با تاکید بر پایداری ولتاژ با استفاده از الگوریتم PSO


 azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir


 ...............................................

Intentional islanding using a new algorithm based on ant search mechanism

 

 

جزیره سازی ارادی با استفاده از یک الگوریتم جدید مبتنی در مکانیسم جستجو مورچه

................................................

Power Distribution of Wind Diesel Generator in Isolated Network
 

توزیع توان از  ژنراتور باد دیزل در شبکه جدا شده

........azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
...........................................

Power Flow Comparisons in a Transmission Line with UPFC and SSSCs Devices


 

مقایسه پخش بار در یک خط انتقال با UPFC و دستگاه SSSCs

..........................................................

TRANSIENT STABILITY ANALYSIS AND ENHANCEMENT OF IEEE- 9 BUS SYSTEM
 

بهبود و تحلیل پایداری گذرا سیستم  IEEE- 9 باسه

..........................................................................

TRANSIENT STABILITY ANALYSIS AND ENHANCEMENT OF IEEE- 14 BUS Electric Power System

azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir


بهبود و تحلیل پایداری گذرا  سیستم های قدرت الکتریکی IEEE- 14 باسه

........................................................

Static VAR Compensation Technique for IEEE 14-bus System

 

تکنیک جبران استاتیکی وار برای سیستم IEEE-14 باسه

............................................................

Sensitivity Analysis for the IEEE 30 Bus System using Load-Flow Studies

 

بهبود و تحلیل پایداری گذرا سیستم  IEEE- 30 باسه

............................................................

A combination of genetic algorithm and particle swarm optimization for optimal DG location and sizing in distribution systems


 azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir


ترکیبی از الگوریتم ژنتیک و بهینه سازی ازدحام ذرات برای محل بهینه DG و تغییر اندازه در سیستم های توزیع

.......................................................................

genetic algorithm based voltage regulator placement in unbalanced radial distribution systems
 

الگوریتم ژنتیک بز اساس قرار دادن تنظیم کننده ولتاژ در سیستم های توزیع شعاعی نامتعادل

...............................................................

Voltage Stability in Power system Using STATCOM

پایداری ولتاژ در سیستم قدرت با استفاده از STATCOM

............................................................

POWER FLOW ANALYSIS OF THREE PHASE UNBALANCED RADIAL DISTRIBUTION SYSTEM
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir


تجزیه و تحلیل پخش توان سه فاز  سیستم توزیع شعاعی نامتعادل

.......................................................

Determining the Optimal Location and Sizing of Distributed Generation Unit using Plant Growth Simulation Algorithm in a Radial Distribution Network

تعیین بهینه مکان و اندازه واحد تولید پراکنده با استفاده از الگوریتم شبیه ساز رشد گیاه در یک شبکه توزیع شعاعی

..................................................................

A method for placement of distributed generation (DG) units using particle swarm optimization
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir


روش برای پیدا کردن مکان مناسب واحد  تولید پراکنده (DG) با استفاده از بهینه سازی ازدحام ذرات

برچسب‌ها: بهره برداری از شبکه قدرت, بهره برداری از سیستم های قدرت, شبیه سازی مقالات بهره برداری از سیستم های قدرت, شبیه سازی بهره برداری, شبیه سازی مقالات برق


 تمامی مقالات بررسی و شناخت انرژی های نو در حداقل زمان همراه با فایل شبیه سازی و ترجمه و گزارش کامل کار ارائه می گردند
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir


 به منظور دریافت مقاله کد مورد نظر را ایمیل یا پیامک ک


Comparative Stability Analysis of DFIG-based Wind Farms and Conventional Synchronous Generators


مقایسه تحلیل پایداری از مزارع بادی مبتنی بر DFIG و ژنراتور سنکرون معمولی

azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir

Stability Analysis of DFIG-based Wind Farms Using Different Bus System

تجزیه و تحلیل ثبات مزارع بادی مبتنی بر DFIG با استفاده از باس های مختلف سیستم

...................................................................

Vector Control Analysis of Doubly-Fed Induction Generator in Wind F

تجزیه و تحلیل کنترل بردار ژنراتور القایی دو سو تغذیه در مزارع باد

azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir

A Novel Digitally Controlled Converter for Renewable Energy Resour
روش جدید دیجیتالی مبدل کنترل شده برای منابع انرژی تجدید پذیر( Buck Boost Converter )

.....................................................................

Vector Controlled Doubly Fed Induction Generator for Wind Application


بردار کنترل ژنراتور القایی دو سو تغذیه برای برنامه های کاربردی باد

 ................................................................

An Improved Control Method for a DFIG in a Wind Turbine under an Unbalanced Grid Voltage Condition


روش کنترل بهبود یافته برای DFIG در یک توربین بادی تحت شرایط ولتاژ نامتعادل

A novel control scheme for DFIG-based wind energy systems under unbalanced grid conditions
طرح کنترل برای سیستم های انرژی باد مبتنی بر DFIG تحت شرایط نامتعادل شبکه

azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir


PSCAD/EMTDC BASED SIMULATION OF DOUBLY FED INDUCTION GENERATOR FOR WIND TURBINE

نرم افزار PSCAD / EMTDC شبیه سازی بر اساس ژنراتور القایی دو سو تغذیه برای توربین های بادی

............................................................

مدل سازی توربین بادی سرعت متغیر با ژنراتور القایی دو تغذیه ای برای کنترل ولتاژ در حالت اتصال به شبکه قدرت

 ............................................................

CONTROL OF A DOUBLY-FED INDUCTION GENERATOR FOR WIND ENERGY CONVERSION SYSTEM

کنترل ژنراتور القایی دو سو تغذیه برای سیستم های تبدیل انرژی باد

...........................................................

Modelling and performance analysis of Doubly-Fed Induction Wind Turbines Using
PSCAD/EMTD
مدلسازی و تجزیه و تحلیل عملکرد ژنراتور القایی دو سو تغذیه  توربین های بادی با استفاده از
نرم افزار PSCAD / EMTDCModeling and Simulation of Wind Farm with STATCOM in PSCAD/EMTDC Environment

مدلسازی و شبیه سازی مزرعه باد با STATCOM در محیط نرم افزار PSCAD / EMTDC
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir

.......................................................

Simulation of Closed Loop Controlled Boost Converter for Solar Installation   


شبیه سازی کنترل حلقه بسته مبدل Boost برای نصب و راه اندازی سلول خورشیدی

.....................................................

MODELING AND CIRCUIT-BASED SIMULATION OF PHOTOVOLTAIC ARRAYS
 

مدلسازی و شبیه سازی مدار مبتنی بر یک مجموعه فتوولتائیک

.....................................................

An Efficient Z-Source Inverter based Solar Power Generation System Fed IM Drive  


اینورتر Z-source موثر مبتنی بر سیستم تولید برق خورشیدی با تغذیه کنندگی IM درایو

...................................................

Modeling of PV Array and Performance Enhancement by MPPT Algorithm

مدل سازی آرایه PV و بهبود عملکرد با الگوریتم MPPT

...............................................

PV Cell Based Five Level Inverter Using Multicarrier PW

سلول خورشیدی PV بر اساس اینورتر پنج سطحی با استفاده از چند حامل pwm
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir

.............................................

Comprehensive Approach to Modeling and Simulation of Photovoltaic Array

رویکرد جامع به مدلسازی و شبیه سازی فتوولتائیک

.............................................

PSCAD Simulation of Grid-Tied Photovoltaic Systems and Total Harmonic Distortion Analysis


شبیه سازی نرم افزار PSCAD شبکه گره خورده سیستم های فتوولتائیک و تجزیه و تحلیل اعوجاج هارمونیکی کل

............................................

Simulation and Analysis of Existing MPPT Control Methods in a PV Generation System
 

شبیه سازی و تجزیه و تحلیل روش کنترل MPPT موجود در یک سیستم ژنراتور PV

...............................................

Hybrid Wind-Diesel Generation System


تولید سیستم ترکیبی باد دیزل

.................................................

Wind Turbine Driven Doubly-Fed Induction Generator with Grid Disconnection


توربین بادی ژنراتور القایی دو سو تغذیه با شبکه گسست ارتباطی
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir

...........................................

Support Vector Machines for Fault Detection in Wind Turbines

 

 بردار پشتیبان ماشین برای تشخیص خطا در توربینهای بادی

.............................................

Simulation of Doubly-Fed Induction Generator in a Wind Turbine

شبیه سازی ژنراتور القایی دوسو تغذیه در توربین بادی

...........................................

شبیه سازی بر اساس مطالعه بر روی ژنراتور القایی دوسو تغذیع برای تولید انرژی برق بادی با استفاده از سیمولینک متلب

..........................................

Novel Photovoltaic Module Modeling using Matlab/Simulink

 
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir

مدل جدید ماژول فتوولتاییک با استفاده از سیمولینک متلب

.....................................

MODELING AND CIRCUIT-BASED SIMULATION OF PHOTOVOLTAIC ARRAYSمدلسازی و شبیه سازی مدار آرایه فتوولتائیک

.................................................................

A Three-Phase Step-Up DC–DC Converter With a Three-Phase High-Frequency Transformer for DC Renewable Power Source Applications


 

مبدل DC-DC  افزایشی سه فاز با ترانسفورماتور سه فاز فرکانس بالا برای کاربرد منبع انرژی تجدید DC

........................................................

Intelligent Control Based MPPT Method for Fuel Cell Power System

کنترل هوشمند بر اساس  روش MPPT  برای سیستم پیل سوختی

.........................................................

An Active Power Filter for Low Frequency Ripple Current Reduction in Fuel Cell Applications


فیلتر توان اکتیو برای کاهش ریپل های فرکانس پایین جریان در کاربرد پیل های سوختی

..............................................................

A Modular Fuel Cell, Modular DC–DC Converter Concept for High Performance and Enhanced Reliability

azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir

 

یک مدولار سلول سوختی ، مفهوم  مدولار  مبدل DC-DC  برای کارایی بالا و افزایش قابلیت اطمینان

...................................................

Modeling Design of Solid Oxide Fuel Cell Power System for Distributed Generation Applications


مدلسازی طراحی پیل سوختی اکسید جامد سیستم قدرت برای برنامه های تولید توزیع شده

.....................................................................

Inverter Control for Three-Phase Grid connected fuel Cell Power System

 

کنترل اینورتر برای  شبکه سه فاز متصل شده به پیل سوختی سیستم قدرت

..............................................................

Control of DFIG Wind Turbine With Direct-Current Vector Control Configuration

 

کنترل از توربین  بادی DFIG با تنظیمات  جریان مستقیم کنترل برداری
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir

..............................................................

DFIG-Based Wind Power Conversion With Grid Power Leveling for Reduced Gusts
 

DFIG مبتنی بر  تبدیل قدرت باد با شبکه برق لولینگ برای کاهش Gusts

..............................................................

Analyzing Vector Control of a Grid-Connected DFIG under Simultaneous Changes of Two Inputs of Control Systemتجزیه و تحلیل کنترل برداری DFIG  متصل به شبکه تحت تغییرات همزمان از دو ورودی سیستم کنترل

.....................................................................

Design of Photovoltaic Solar Cell Model for Standalone Renewable System


طراحی  مدل سلول صفحات خورشیدی برای سیستم تجدید پذیر مستقل
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir

..................................................

Modeling, Control and Simulation of Grid Connected PV System with D-STATCOM

 azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir


مدل سازی، کنترل و شبیه سازی شبکه متصل به سیستم PV (صفحات خورشیدی)  با

ه و حفاظت Relays and protection (شبیه سازی کنتر

دوشنبه 1 تیر 1394 ساعت 02:21

Micro grid Protection Using Digital Relays

حفاظت microgrid با استفاده از رله های دیجیتال
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir

.....................................................

Modeling and Simulation of Reverse Power Relay for Generator Protection

مدلسازی و شبیه سازی رله قدرت معکوس برای حفاظت ژنراتور

 ....................................................................
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir

An Innovative Decaying DC Component Estimation Algorithm for Digital Relayingنوآوری برآورد الگوریتم  پوسیدگی مولفه DC برای رله دیجیتال

 .......................................................

Tapping power from a HV transmission line overhead ground wire and regulating voltage by means of IVACE technolog
بهره برداری قدرت از یک خط انتقال HV هوایی زمین شده و تنظیم ولتاژ با استفاده از فن آوری IVACE

 .........................................................

Superimposed Components Based Sub-cycle Protection of Transmission Lines


اجزا سوار شده بر اساس حفاظت زیر سیکل های خطوط انتقال

...................................................
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir

High-Speed Directional Comparison Protection of Transmission Lines

 

سرعت بالا جهت مقایسه حفاظت از خطوط انتقال

............................................................

A Modular Fuel Cell, Modular DC–DC Converter Concept for High Performance and Enhanced Reliability

 

یک مدولار سلول سوختی ، مفهوم  مدولار  مبدل DC-DC  برای کارایی بالا و افزایش قابلیت اطمینان

برچسب‌ها: شبیه سازی مقالات رله و حفاظت با متلب, شبیه سازی Relays and protection با متلب, شبیه سازی Relays and protection با matlab, شبیه سازی مقالات برق, شبیه سازی مقالات برق رله و حفاظت
موضوع مطلب :
نوشته شده در شنبه پانزدهم آذر ۱۳۹۳ توسط اشکان آبیار حسینی | لینک ثابت    | نظر بدهید
نمونه هایی از مقاله های درس کنترل مدرن با شبیه سازی کامل و گزارش کار(modern control)(شبیه سازی آماده

تمامی مقالات کنترل مدرن Modern control  (شبیه سازی کنترل مدرن در Matlab ) در حداقل زمان همراه با فایل شبیه سازی و ترجمه و گزارش کامل کار ارائه می گردند


یا پس از کلیک بر روی icon تماس با ما و پر کردن جاهای خالی متن مورد نظر را بفرستی

Real-Time Controlling of Inverted Pendulum by Fuzzy Lo
زمان واقعی کنترل پاندول معکوس با منطق فازی

........................................................................

LQR self-adjusting based control for the planar double inverted pendulum


LQR خود تنظیم بر اساس کنترل برای  آونگ معکوس دوبل مسطح

..........................................................................
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir

Modelling & Simulation for Optimal Control of Nonlinear Inverted Pendulum Dynamical System using PID Controller & LQR

 
مدلسازی و شبیه سازی برای کنترل بهینه غیرخطی دینامیک سیستم پاندول معکوس با استفاده از PID کنترل و LQR

..........................................................................

DC Motor Speed Control: A Case between PID Controller and Fuzzy Logic Controller

 

 

کنترل سرعت موتور DC : مورد بین  کنترل  PID و کنترل کننده منطق فازی

.......................................................................

Voltage Level Improvement of Power System By Using SVC With POD Controller بهبود سطح ولتاژ سیستم های قدرت به وسیله SVC با کنترل POD

.......................................................................

Design and Simulation of Gain Scheduling PID Controller for Ball and Beam System
 

طراحی و شبیه سازی خود تنظیم PID کنترل سیستم توپ و میله شعایی

........................................................
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir

On replacing PID controller with ANN controller for DC motor position control

جایگزینی کنترل کننده PID با کنترل کننده شبکه عصبی مصنوعی برای موقعیت کنترل موتور DC

 ..................................................

Modeling and Control of 5 DOF Robot Arm Using Supervisory Control

مدل سازی و کنترل از 5 DOF بازوی ربات با استفاده از کنترل نظارتی

........................................................

Optimal Control of Double Inverted Pendulum Using LQR Controller Sandeep


کنترل بهینه  پاندول معکوس دوبل با استفاده از LQR کنترل سندیپ

..............................................................

Comparison of LQR and PD controller for stabilizing Double Inverted Pendulum System

مقایسه کنترل LQR و PD برای برقراری پایداری در سیستم آونگ معکوس دوبل

برچسب‌ها: شبیه سازی مقالات کنترل مدرن با متلب, شبیه سازی modern control با متلب, شبیه سازی modern control با matlab, شبیه سازی مقالات برق, شبیه سازی مقالات برق کنترل مد
 

Dynamic compensation of reactive power in Various Faults in Power System


 

جبران دینامیک توان راکتیو برای خطاهای مختلف در سیستم قدرت (statcom)

...azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
............................................................

Simulink Implementation of Induction Machine Model A Modular Approach(dynamic model
 

پیاده سازی SIMULINK مدل ماشین القایی رویکرد مدولار (مدل دینامیکی ماشین القایی با راه اندازی مستقیم ، کنترل برداری غیر مستقیم ، کنترل V/F )

....................................................................

Roll of PSS and SVC for improving the Transient Stability of Power System


 

فهرست از PSS و SVC برای بهبود پایداری گذرا ی سیستم های قدرت

..............................................................

 

Understanding of Dynamic Voltage Restorers Through MATLAB Simulation


 

درک بازگردان دینامیکی ولتاژ از طریق شبیه سازی MATLAB

..................................................

Dynamic Simulation of a Three-Phase Induction Motor Using Matlab Simulink

 
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir

شبیه سازی دینامیکی موتور القایی سه فاز با استفاده از نرم افزار Matlab سیمولینک

...................................................

STATCOM for Improved Dynamic Performance of Wind Farms in Power Grid

STATCOM برای بهبود عملکرد دینامیکی  از مزارع بادی در شبکه قدرت

...................................................

Dynamic Stability Enhancement of Power System using Fuzzy Logic Based Power System Stabilizer (PSS)

 

 

 

بهبود پایداری دینامیک سیستم های قدرت با استفاده از منطق فازی بر اساس پایدار کننده سیستم های قدرت

..................................................
 

شبیه سازی نرمال شده دینامیکی ازموتور القایی 3 فاز  با استفاده از MATLAB / SIMULINK

...........................................................

Parameter optimization of multi machine power system conventional stabilizers using CDCARLA method 

بهینه سازی پارامتر های تثبیت کننده مرسوم سیستم قدرت چند ماشینه با استفاده از روش CDCARLA

.............................................................

Dynamic Modeling of Induction Motor Using Rotor Rotating Reference Frame

 

azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir


مدل سازی دینامیکی از موتور القایی با استفاده از فریم روتور دوار مرجع

.............................................................

Mitigation of Voltage Sag and Swell Using Dynamic Voltage Restorer


 

تعدیل کاهش و افزایش ولتاژ با استفاده از بازگردان دینامیکی ولتاژ

............................................................

ANALYSIS OF DYNAMIC PERFORMANCE COMPARISON OF DIFFERENT PWM TECHNIQUES INVERTER FED INDUCTION MOTOR DRIVES


 

 

تحلیل مقایسه عملکرد دینامیکی تکنیک های مختلف pwm اینورتر تغذیه کننده درایو موتور القایی

...................................................................

Simulink / MATLAB Dynamic Induction Motor Model for use in Undergraduate Electric Machines and Power Electronics Courses

 

 
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir

SIMULINK / MATLAB مدل دینامیکی موتور القایی  برای استفاده در کارشناسی ماشین آلات الکتریکی و دوره های آموزشی الکترونیک قدرت

 .................................................

Power Quality Improvement In Low Voltage Distribution System Using Dynamic Voltage Restorer (DVR

بهبود کیفیت توان در سیستم توزیع ولتاژ پایین با استفاده از بازگردان دینامیکی ولتاژ (DVR)

..................................................

Review of Modeling and Dynamic Analysis of Three Phase Induction Motor Using MATLAB Simulink

 

چکیده ای از مدل سازی وتحلیل دینامیکی موتور القایی سه فاز با استفاده از Simulink نرم افزار MATLAB

...........................................­شبیه سازی مقالات ادوات فکتس با متلب, شبیه سازیdynamic  با متلب, شبیه سازی  dynamic in power system با matlab, شبیه سازی دینامیکی موتور القایی در متلب،شبیه سازی دینامیکی موتور dc در matlab،شبیه سازی دینامیکی ­induction motor در متلب،شبیه سازی دینامیکی  dc motor در matlab، شبیه سازی دینامیکی موتور dc آهنربای دائمی بدون جاروبک در متلب،شبیه سازی speed control در matlab،شبیه سازی  Synchronous Motor در متلب،شبیه سازی موتور القایی در matlab،شبیه سازی transformer در متلب،شبیه سازی ترانسفورماتور در matlab،شبیه سازی induction motor در متلب،شبیه سازی  PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS MOTOR در matlab، شبیه سازی  PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS MOTOR در متلب،شبیه سازی موتور با آهنربای دائمی در matlab،شبیه سازی بدون جاروبک در ،فروش مقالات آماده شبیه سازی و ترجمه شده کارشناسی ارشد برق ، شبیه سازی پروژه های دینامیک در سیستم های قدرت ، شبیه سازی pss ،شبیه سازی dynamic analysis of power system ،simulink dynamic analysis of power system


 azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir


تمامی مقالات ادوات فکتسFACTS (Flexible Alternating Current Transmission Systems) در حداقل زمان همراه با فایل شبیه سازی و ترجمه و گزارش کامل کار ارائه می گردند

Application of Synchronous Static Series Compensator (SSSC) on Enhancement of Voltage Stability and Power Oscillation Damping

 

استفاده از سنکرون سری استاتیک جبران (SSSC) در بهبود پایداری ولتاژ و نوسان برق میرایی

............................................................

Analysis and Simulation of a D-STATCOM for Voltage Quality Improvement


تجزیه و تحلیل و شبیه سازی D-STATCOM برای بهبود کیفیت ولتاژ

...........................................................

Power Quality Improvement In Distribution System Using D-Statcom In Transmission Lines

 
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir

بهبود کیفیت توان در سیستم توزیع با استفاده از D-STATCOM در خطوط انتقال

...........................................................

Power System Stability Improvement of Long Transmission Line System by Using Static Var Compensator SVC

 

بهبود پایداری سیستم قدرت در سیستم خط انتقال بلند با استفاده از  جبران کننده استاتیکی وار (SVC)

.........................................................

A Platform for Validation of FACTS Models


 

بستر های نرم افزاری برای اعتبار سنجی مدل FACTS

(12bus)

........................................................

Modeling and Simulation of Wind Farm with STATCOM in PSCAD/EMTDC Environment
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir

 

 

مدلسازی و شبیه سازی مزرعه باد با STATCOM در محیط نرم افزار PSCAD / EMTDC

.......................................................

Modeling and Simulation of Static Var Compensator (svc)  for Improvement of Voltage Stability in Power Systemمدلسازی و شبیه سازی جبران ساز استاتیک وار  (SVC) برای بهبود پایداری ولتاژ در سیستم های قدرت

...................................................

Dynamic compensation of reactive power in Various Faults in Power System

جبران دینامیک توان راکتیو برای خطاهای مختلف در سیستم قدرت (statcom)

...................................................

Stability Enhancement of Long Transmission Line System by Using Static Var Compensator (SVC)

 
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir

بهبود پایداری سیستم خط انتقال بلند با استفاده از جبران کننده استاتیکی وار (SVC)

...................................................

Study and Effects of UPFC and its Control System for Power Flow Control and Voltage  Injection in a Power System

 
بررسی و اثرات UPFC و سیستم کنترل آن برای کنترل پخش بار و تزریق ولتاژ در سیستم های قدرت

..................................................

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداری ولتاژ (مقایسه SVC  و STATCOM ).................................................

Static Synchronous Series Compensator(SSSC): An approach for reactive power compensation for the trnsmission systemجبرانساز سری سنکرون استاتیک (SSSC): یک روش برای جبران توان راکتیو برای سیستم انتقال

.............................................

AN APPROACH BY PST-OLTC FOR THE ENHANCEMENT OF POWER REGULATION

 

روشی توسط PST-OLTC برای بهبود تنظیم توان
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir

...................................................

Power Flow Control In A Transmission Line Through UPFC
کنترا پخش بار در یک خط انتقال از طریق UPFC

.............................................................

Modified Approach for Harmonic Reduction in Transmission System Using 48-pulse UPFC Employing Series Zig-Zag Primary and Y-Y Secondary Transformer


روش اصلاح شده برای کاهش هارمونیک در سیستم انتقال با استفاده از 48 پالس UPFC شامل سری ZIG-ZAG اولیه و YY ثانویه ترانسفورماتور

........................................................

Analyzing the Application of Crowbar And Statcom To Overcome Voltage Sags With Actual Field Dat
تجزیه و تحلیل با استفاده از Crowbar و STATCOM برای فائق آمدن بر کاهش ولتاژ با داده های واقعی مدار

 .................................................................

POWER FLOW CONTROL IN A TRANSMISSION LINE USING D-FACTS DEVICES


 

کنترل پخش توان در خطوط انتقال با استفاده از وسایل D-FACTS

 

.........................................................................................

برچسب ها :

­شبیه سازی مقالات ادوات فکتس با متلب, شبیه سازی FACTS با متلب, شبیه سازی FACTS با matlab, شبیه سازی استتکام در متلب،شبیه سازی استتکام در matlab،شبیه سازی­statcom در متلب،شبیه سازی statcom در matlab، شبیه سازی­dvr در متلب،شبیه سازی dvr در matlab،شبیه سازی dvr در متلب،شبیه سازی dvr در matlab،شبیه سازی sssc در متلب،شبیه سازی sssc در matlab،شبیه سازی sssc در متلب،شبیه سازی sssc در matlab، شبیه سازی دی­استتکام در متلب،شبیه سازی دی استتکام در matlab،شبیه سازی dstatcom در متلب،شبیه سازی dstatcom در matlab، شبیه سازی اس وی سی در متلب،شبیه سازی اس وی سی در matlab،شبیه سازی svc در متلب،شبیه سازی svc در matlab،شبیه سازی یو پی اف سی در متلب،شبیه سازی یو پی اف سی در matlab،شبیه سازی upfc در متلب،شبیه سازی upfc در matlab،مقالات ادوات فکتس FACTS (Flexible Alternating Current Transmission ،فروش مقالات آماده شبیه سازی و ترجمه شده کارشناسی ارشد برق

 azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir


 

برچسب‌ها: شبیه سازی مقالات ادوات فکتس با متلب, شبیه سازی FACTS با متلب, شبیه سازی FACTS با matlab, شبیه سازی مقالات برق, شبیه سازی مقالات برق قدرت ادوات فکتس


 

A Novel Three-Phase to Five-Phase Transformation Using a Special Transformer Connection


 

یک نوآوری در تبدیل سه فاز به پنج فاز بوسیله یک اتصال خاص در ترانسفورماتور

.............................................................

A Series Connected Three-Level Inverter Topology For Medium Voltage Squirrel Cage Motor Drive
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir

 
توپولوژی اینورتر سه سطح اتصال سری برای درایور ولتاژ متوسط موتور قفس سنجابی

.........................................................

Simulink Implementation of Induction Machine Model A Modular Approach


پیاده سازی SIMULINK مدل ماشین القایی رویکرد مدولار

..........................................................

Modeling and Control of 5 DOF Robot Arm Using Supervisory Control


 

مدلسازی و کنترل 5 DOF بازوی ربات با استفاده از کنترل نظارتی

.........................................................

State of the Art of Permanent Magnet Brushless DC Motor Drives

 
حالتی از آهنربای دائمی بدون جاروبک DC موتور درایو

........................................................

MODELING OF SPLIT PHASE INDUCTION MOTOR WITH SINGLE PHASE CYCLOCONVERTER


  azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir


مدل سازی موتور با انشقاق فاز با سیکلوکانورتر تک فاز

...............................

SIMULATION OF CYCLOCONVERTER FED SPLIT PHASE INDUCTION MOTOR

 

شبیه سازی سیکلوکانورتر تغذییه کننده موتور با انشقاق فاز

..............................

DC Motor Speed Control: A Case between PID Controller and Fuzzy Logic Controller

 

 

کد:M8

 

 

کنترل سرعت موتور DC : مورد بین  کنترل  PID و کنترل کننده منطق فازی

............................

Comparative Study of Speed Control of D.C. Motor Using PI, IP, and Fuzzy Controller

 

 azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir

 

بررسی مقایسه ای کنترل سرعت موتور DC با استفاده از PI، IP، و کنترل فازی

.........................

Dynamic Simulation of a Three-Phase Induction Motor Using Matlab Simulink


 

شبیه سازی دینامیکی موتور القایی سه فاز با استفاده از نرم افزار Matlab سیمولینک

............................................................

Direct Quadrate (D-Q) Modeling of 3-Phase Induction Motor Using MatLab / Simulink


 

تحلیل (DQ) مدل سازی 3 فاز موتور القایی با استفاده از محیط Matlab / Simulink

.......................................................................

Matlab based Permanent Magnet Synchronous Motor Vector Control Simulation

 
 

شبیه سازی  موتور سنکرون آهنربای دائم با کنترل برداری بر اساس  نرم افزار Matlab

.....................................................................

Analysis of Permanent Magnet Synchronous Motor under Different Operating Condition Using Vector Controlled in MATLAB

 

تجزیه و تحلیل موتور سنکرون آهنربای دائم   تحت شرایط مختلف بهره برداری با استفاده از بردار کنترل در MATLAB

.......................................................................
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir

MATHEMATICAL MODELING AND SIMULATION OF PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS MOTOR


مدل سازی ریاضی و شبیه سازی آهنربای دائم موتور سنکرون

...............................................................

Modeling and Simulation of Induction Motor Drive with Space Vector Control


مدل سازی و شبیه سازی درایو موتور القایی با کنترل فضای برداری

................................................................

Modeling and Simulation of Space Vector Pulse Width Modulation based Permanent Magnet Synchronous Motor Drive using MRAS 

مدل سازی و شبیه سازی مدولاسیون پهنای پالس فضای برداری بر اساس موتور سنکرون با آهنربای دائم درایو شده با استفاده از MRAS

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻣﺪل ﻣﺮﺟﻊ (Model Reference Adaptive Systems=MRAS)

................................................................

A Comparative Analysis of Firing Angle Based Speed Control Scheme of DC

 

تجزیه و تحلیل مقایسه ای زاویه آتش بر اساس رویه کنترل سرعت موتور DC

...............................................................................

Performance of Inverter Fed Induction Motor underOpen Circuit DC link Ca
 

بهینه سازی اینورتر تغذیه کننده موتور القایی تحت خازن dc-link مدار باز

..........................................................................

 Indirect Field Oriented Control for Induction Motor

azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir

IFOC برای موتور القایی

 ..................................................

A Novel T-Connected Autotransformer-Based 18-Pulse AC–DC Converter for Harmonic Mitigation in Adjustable-Speed Induction-Motor Drive

اتصال T جدید اوتوترانسفورماتور بر اساس مبدل 18 پالس AC-DC برای کاهش هارمونیک و درایو تنظیم سرعت موتور القایی

..................................................

Modeling and Simulation of the BLDC Motor in MATLAB GUI

 

مدلسازی و شبیه سازی از موتور BLDC در رابط کاربری گرافیکی MATLAB

......................................................

Modeling and Simulation of BLDC Motor Using Soft Computing Techniqu

مدلسازی و شبیه سازی BLDC موتور با استفاده از تکنیک های محاسبات نرم

......................................................

Modeling and Simulation of BLDC motor in Electric Power Ste

مدلسازی و شبیه سازی موتور BLDC در فرمان انرژی الکتریکی

 .........................................................

COMPUTATIONAL MODELING OF THE SQUIRREL-CAGE INDUCTION MOTOR STARTING PROCESS
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir

مدل محاسباتی فرایند استارت موتور القایی  قفس سنجابی

........................................................

Comparación Entre Un Controlador Difuso Y Un Controlador PID Para Un Motor Universa

مقایسه بین یک کنترل فازی و کنترل PID برای موتور یونیورسال

 ......................................................

Performance Analysis of Z-source Inverter Fed Induction Motor

تجزیه و تحلیل عملکرد از اینورتر Z-منبع  تغذیه کننده درایو موتور القایی

......................................................

Induction Motor Fed With Matrix Conv

موتور القایی تغذیه شده با مبدل ماتریکسی

......................................................

MODELING OF CURRENT TRANSFORMERS UNDER SATURATION CONDITI

مدلسازی ترانسفورماتور جریان تحت  شرایط اشباع

..............................................................

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN CONTROLADOR PID ANÁLOGO PARA UN MOTOR UNI
 

طراحی و پیاده سازی یک کنترل آنالوگ PID برای موتور UNIVERSAL

........................................

 On replacing PID controller with ANN controller for DC motor position cont
 

جایگزینی کنترل کننده PID با کنترل کننده شبکه عصبی مصنوعی برای موقعیت کنترل موتور DC

.....................................................

Comparative Analysis of scalar & vector control of Induction motor through Modeling & Simulation

azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir


تحلیل تطبیقی اسکالر و برداری کنترل موتور القایی از طریق مدلسازی و شبیه سازی

.....................................................

Simulation of Vector Controlled adjustable Speed System of Induction Motor Based on Simulink

شبیه سازی کنترل برداری سیستم سرعت قابل تنظیم موتور القایی بر اساس نرم افزار Simulink

..........................................

 Modelling Of Brushless DC Motor Drive Using Sensored And Sensorless Control(back EMF zero crossing et

 

مدلسازی درایو موتور DC بدون جاروبک با استفاده از سنسور و کنترل بدون سنسور

.......................................................................

Performance Improvement of BLDC Motor with Hysteresis Current Controller
 

بهبود عملکرد موتور  BLDC با  کنترل کننده پسماند جریان

.............................................

CONTROL OF A 6/4 SWITCHED RELUCTANCE GENERATOR, USING TWO DIFFERENT VOLTAGE SOURCES
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir


کنترل 6/4  ژنراتور رلوکتانس سوییچی، با استفاده از دو منبع ولتاژ مختلف

.......................................................

Fuzzy-Logic-Based Direct Torque Control Research On Permanent Magnet Synchronous M
 

منطق فازی  بر اساس تحقیق کنترل مستقیم گشتاور در موتور سنکرون آهنربای دائم

.........................................................

PERFORMANCE ANALYSIS OF SWITCHED RELUCTANCE MOTOR; DESIGN, MODELING AND SIMULATION OF 8/6 SWITCHED RELUCTANCE MOTOR

تجزیه و تحلیل عملکرد موتور رلوکتانس سوئیچی . طراحی، مدل سازی و شبیه سازی 8/6 موتور رلوکتانس سوئیچی

 ........................................................................................

Comparative study of total harmonic distortion on the current waveform by PWM fed and Vector controlled Induction Motor drives

بررسی مقایسه ای اعوجاج هارمونیکی کل در شکل موج جریان توسط تغذیه PWM  و کنترل بردار درایوهای موتور القایی­شبیه سازی مقالات ادوات فکتس با متلب, شبیه سازی Analysis of electric machinery با متلب, شبیه سازی  Analysis of electric machinery با matlab, شبیه سازی موتور القایی در متلب،شبیه سازی موتور dc در matlab،شبیه سازی ­induction motor در متلب،شبیه سازی  dc motor در matlab، شبیه سازی موتور dc آهنربای دائمی بدون جاروبک در متلب،شبیه سازی speed control در matlab،شبیه سازی  Synchronous Motor در متلب،شبیه سازی موتور القایی در matlab،شبیه سازی transformer در متلب،شبیه سازی ترانسفورماتور در matlab،شبیه سازی induction motor در متلب،شبیه سازی  PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS MOTOR در matlab، شبیه سازی  PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS MOTOR در متلب،شبیه سازی موتور با آهنربای دائمی در matlab،شبیه سازی بدون جاروبک در ،فروش مقالات آماده شبیه سازی و ترجمه شده کارشناسی ارشد برق ، شبیه سازی پروژه های تئوری جامع ماشین های الکتریکی

برچسب‌ها: شبیه سازی مقاله تئوری جامع ماشین, شبیه سازی ماشین الکتریکی با matlab, تئوری جامع ماشین با متلب, مقاله تئوری جامع, شبیه سازی مقالات برق

برای ارجاع به درس مورد نظر و دیدن مقاله ها بر روی آدرس زیر دروس کلیک کنید . تمامی این مقاله ها در حداقل زمان همراه با فایل شبیه سازی و ترجمه و گزارش کامل کار ارائه می گردند

 
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir


لینک ثابت نمونه هایی از مقاله های درس کنترل توان راکتیو در سیستم های قدرت (reactive power control) به منظور شبیه سازی :

 

لینک ثابت نمونه هایی از مقاله های درس الکترونیک قدرت (Power Electronics) به منظور شبیه ساز

 لینک ثابت نمونه هایی از مقاله های درس بررسی و شناخت انرژی های نو (Renewable Energy Studying and Understanding)  به منظور شبیه سازی

لینک ثابت نمونه هایی از مقاله های بهره برداری از سیستم های قدرت ( Power Generation, Operation and Control ) به منظور شبیه سازی :


 

لینک ثابت نمونه هایی از مقاله های ادوات فکتس  ( Flexible AC Transmission Systems)   به منظور شبیه سازی : (FACTS)
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir


 

لینک ثابت نمونه هایی از مقاله های تئوری جامع ماشین های الکتریکی ( Analysis of electric machinery ) به منظور شبیه سازی


 

لینک ثابت نمونه هایی از مقاله های دینامیک سیستم های قدرت  (  dynamic analysis of power system  ) ب


نوشته شده در : جمعه 19 خرداد 1396  توسط : پروژه پروزتی.    نظرات() .

How can you heal an Achilles tendonitis fast?
دوشنبه 30 مرداد 1396 04:52 ب.ظ
Good way of explaining, and fastidious post to
obtain information about my presentation subject matter, which
i am going to convey in academy.
Foot Complaints
دوشنبه 16 مرداد 1396 06:27 ب.ظ
I have learn a few just right stuff here. Certainly price
bookmarking for revisiting. I wonder how so much effort you place to make such a fantastic informative web
site.
http://inconclusivewri30.snack.ws/
جمعه 13 مرداد 1396 01:52 ب.ظ
Thanks for any other informative website. Where else could I am getting
that type of info written in such an ideal approach? I have a
undertaking that I am just now working on, and I have been at the look out for such information.
eunadamien.weebly.com
شنبه 7 مرداد 1396 08:20 ب.ظ
This design is steller! You most certainly know how to keep a reader entertained.
Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost...HaHa!) Excellent job.
I really loved what you had to say, and more than that, how you presented it.
Too cool!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر