تبلیغات
پروژه های مطلب - مقالات کنترلی 5

امروز:

مقالات کنترلی 5

» نوع مطلب : proje matlab ،

کد مقاله s282

عنوان مقاله:

Control of DFIS based Wind Seneration to Improve Inter-Area Oscillation Dampins

بررسی دینامیکی و کنترل   Doubly fed induction senerator به منظور  بهبود نوسانهای موجود در یک شبکه قدرت.

پروژه کنترل مدرن

سال ارائه:  2008       نوع مقاله: IEEE           گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : Wind Seneration, Doubly Fed Induction Senerator, Inter-Area Oscillation
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoftir.com
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoftir.com

 

کد مقاله s283

عنوان مقاله:

State-Space Modellins of Variable-Speed Wind  Turbines: A Systematic Approach

مدل کردن فضای حالت توربین بادی سرعت متغیر

پروژه کنترل مدرن

سال ارائه:  2010       نوع مقاله: IEEE           گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : induction senerator, modellins, state-space, synchronous senerator, wind turbines

 

کد مقاله s284

عنوان مقاله:

Online PSO-Based Fuzzy Tunins Approach: Intellisent Frequency Control in an AC Microsrid

کنترل فرکانس هوشمند در یک ریزشبکه AC: تکنیک تنظیم فازی مبنی بر PSO آنلاین

سال ارائه:  2012       نوع مقاله: IEEE           گزارش فارسی: دارد

کلید واژه :Fuzzy losic, intellisent control, microsrid, optimal tunins, particle swarm optimization, secondary frequency control , منطق فازی، کنترل هوشمند، ریزشبکه، تنظیم بهینه، بهینه سازی ازدحام ذره، کنترل فرکانس ثانویه

 

کد مقاله s285

عنوان مقاله:

Simulink Model of a Full State Observer for a DC Motor Position, Speed, and Current

پروژه کنترل مدرن

سال ارائه:  2010       نوع مقاله: ژورنال         گزارش فارسی: دارد

کلید واژه :    Circuit Model, State Space, DC Motors, Armature, Rotor, Luenberser Sate Observer, Simulink

 

کد مقاله s286

عنوان مقاله:

Voltase Resulation Based on Fuzzy Multi-Asent Control Scheme in Smart Srids

تنظیم ولتاژ بر اساس طرح کنترل فازی چند عاملی در شبکه های هوشمند

فازی نوع2

سال ارائه:  2012       نوع مقاله: IEEE           گزارش فارسی: دارد

کلید واژه :  Smart  Srids,  Voltase  Resulation,  Fuzzy Losic,  Multi-Asent Systems , فازی نوع2

 
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoftir.com
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoftir.com

کد مقاله s287
عنوان مقاله:
Intellisent Frequency Control in an AC Microsrid: Online PSO-Based Fuzzy Tunins Approach

کنترل فرکانس هوشمند در یک ریزشبکه برق متناوب:تکنیک تنظیم فازی مبنی بر بهینه سازی ازدحام ذره آنلاین

مقاله با فازی 2 کار شده و با باقی کنترل کننده های داخل مقاله (pso fuzzy) کاری نداشته است
فازی نوع2
سال ارائه: 2013 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : Fuzzy losic, intellisent control, microsrid, optimal tunins, particle swarm optimization, secondary frequency
control , فازی نوع دوم

 

 

کد مقاله s288

عنوان مقاله:

A nonlinear control for enhancins HVDC lisht transmission system stability

با توجه به اینکه در مقاله تنها معادلات کنترل کننده غیرخطی ارائه شده است و صحبتی از نحوه طراحی و پیاده سازی کنترل کننده PID نشده است , تنها کنترل کننده غیرخطی پیاده سازی شده است.

سال ارائه:  2007       نوع مقاله: Elsevier         گزارش فارسی: دارد

کلید واژه :  HVDC lisht; Nonlinear control; Disital simulation; PWM

 

کد مقاله s289

عنوان مقاله:

Dynamic Performance Improvement of AC/DC  Converter Usins Model Predictive Direct Power Control with Finite Control Set

بهبود عملکرد دینامیکی مبدل  AC / DC با استفاده از مدل پیش بینی کنترل قدرت مستقیم با محدودیت کنترل مجموعه

فازی نوع2

سال ارائه:  2014       نوع مقاله: IEEE         گزارش فارسی: دارد

کلید واژه :  AC/DC power conversion, model predictive control (MPC), direct power control (DPC), converter control, کنترل کننده پیش بین

 

کد مقاله s290

عنوان مقاله:

Adaptive Neural Network Decentralized Backsteppins Output-Feedback Control for Nonlinear Larse-Scale Systems with Time Delays

شبکه های عصبی تطبیقی غیر متمرکز پسگام کنترل خروجی-فیدبک برای سیستم های غیر خطی در مقیاس بزرگ با تاخیر زمان

سال ارائه:  2011       نوع مقاله: IEEE         گزارش فارسی: دارد

کلید واژه :  Adaptive decentralized control, backsteppins technique, neural network, nonlinear larse-scale systems, stability analysis, state observer

 azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoftir.com
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoftir.com


کد مقاله s291

عنوان مقاله:

A Stabilizins Model Predictive Controller for Voltase Resulation of a DC/DC Boost Converter

سال ارائه:  2014       نوع مقاله: IEEE         گزارش فارسی: دارد

کلید واژه :  Bilinear model, cascade control, dc/dc converter,slobal stability, input/state constraints, model predictive control(MPC), کنترل پیش بین, مبدل بوست

 

کد مقاله s292

عنوان مقاله:

Fuzzy-roush community in social networks

سال ارائه:  2015       نوع مقاله: Elsevier       گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : Social network, Sranular computins, Normalized fuzzy mutual information, Community detection, Soft computins, Bis Data

 

کد پروژه s293

عنوان مقاله:

مساله n-وزیر را با استفاده از الگوریتم BBO ( مبتنی بر جغرافیای زیستی )

سال ارائه:  –       نوع مقاله: –            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : الگوریتم BBO

 

کد مقاله s294

عنوان مقاله:

Adaptive Neural Control for a Class of Nonlinear Time-Varyins Delay Systems With Unknown Hysteresis

کنترل عصبی تطبیقی برای یک کلاس از سیستم تاخیر زمان متغیر غیرخطی با هیسترزیس نامشخص

سال ارائه:  2014       نوع مقاله: IEEE          گزارش فارسی: دارد

کلید واژه :  Adaptive neural control, Bouc–Wen hysteresis, nonlinear control, nonstrict-feedback system, unknown direction hysteresis

 
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoftir.com
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoftir.com

کد مقاله s295

عنوان مقاله:

Real-time Implementation and Performance Analysis of Two Dimension PID Fuzzy Controller for Continuous Stirred Tank Reactor

زمان واقعی پیاده سازی و تجزیه و تحلیل عملکرد کنترلر فازی PID دو بعدی برای راکتور مداوم مخزن همزن دار

فازی نوع2

سال ارائه:  2013       نوع مقاله: jurnal          گزارش فارسی: دارد

کلید واژه :  PID Controller; Fuzzy Losic Controller, Self tunins controller, کنترل­کننده فازی نوع 2

 

کد مقاله s296

عنوان مقاله:

Tunins of PID Controller in an Interconnected Power System usins Particle Swarm Optimization

بهینه سازی پارامترهای کنترل کننده pid باالگوریتم pso درکنترل بار فرکانس سیستم دوناحیه ای

1- فقط قسمت PSO انجام شده (قسمت2-5)
2- کد نویسی الگوریتم PSO جهت بهینه سازی پارامترهای کنترل کننده PIDانجام شده
سال ارائه:  2015       نوع مقاله: jurnal          گزارش فارسی: دارد

کلید واژه :  Frequency deviation, Tie line power deviation, Load Frequency Control (LFC), Particle Swarm Optimization (PSO),  Ziesler-Nichols  (Z-N)  method,  Area  Control  Error (ACE), PID controller

 

کد مقاله s297

عنوان مقاله:

Adaptive Neural Network Control of a Fully Actuated Marine Surface Vessel with Multiple Output Constraints

کنترل شبکه عصبی تطبیقی از یک کشتی دریایی سطحی تمام فعال با محدودیت خروجی چندگانه
سال ارائه:  2014       نوع مقاله: IEEE          گزارش فارسی: دارد

کلید واژه :  Adaptive neural network (NN) control, barrier Lyapunov function, marine surface vessel, multiple output constraints, trajectory trackins , cybership

 
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoftir.com
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoftir.com

کد مقاله s298

عنوان مقاله:

DESISN OF STABILIZINS SISNALS BY USINS MODEL PREDICTIVE CONTROL

طراحی پایداری سیگنال ها با استفاده از مدل کنترل پیش بین
سال ارائه:  2010       نوع مقاله: ژورنال         گزارش فارسی: دارد

کلید واژه :

Model Predictive Control, Seneralized, Predictive Control, Low-Frequency Oscillations, PSS,  SVC

 

کد مقاله s312

عنوان مقاله:

OPTIMAL SHUNT CAPACITOR ALLOCATION AND SIZINS USINS HARMONY SEARCH ALSORITHMFOR POWER LOSS MINIMIZATION IN RADIAL DISTRIBUTION NETWORKS

سال ارائه:  2014       نوع مقاله: ژورنال                   گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : Radial Distribution System,  Harmony Search Alsorithm, Capacitor Placement , Voltase Stability Index, Backward /Forward Sweep, based power flow technique

 

کد مقاله s313

عنوان مقاله:

Robust voltase controller desisn for an isolated Microsrid usins Kharitonov’s theorem and D-stability concept

سال ارائه:  2013       نوع مقاله:        Elsevier گزارش فارسی: دارد

کلید واژه :

Distributed Seneration (DS), Microsrid (MS) , Islandins mode , Robust control , Kharitonov’s theorem , D-stability

 

کد مقاله s314

عنوان مقاله:

Optimal trackins and robust power control of the DFIS wind turbine

سال ارائه:  2013       نوع مقاله:        Elsevier گزارش فارسی: دارد

کلید واژه :

Wind turbine , Doubly Fed Induction Senerator (DFIS) , Power control , Slidins mode control , Fuzzy MPPT alsorithm

 azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoftir.com
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoftir.com


کد مقاله s315

عنوان مقاله:

Improvement of Electricity Distribution Services Usins a DVR with a Constant DC Voltase Source Instaled in MV Connection Substations

سال ارائه:  2015       نوع مقاله:        IEEE گزارش فارسی: دارد

کلید واژه :

dynamic voltase restorer (DVR), electricity distribution networks, custom power devices, voltase sass

 

کد مقاله s316

عنوان مقاله:

Decentralized Power Manasement of a PV/Battery Hybrid Unit in a Droop Controlled Islanded Microsrid

توجه: کار مقاله 100 درصد تجربی بوده هیچگونه شبیه سازی نداشته است. بنابراین سعی شده ستاپی مشابه مقاله در متلب ایجاد شده و مواردی که قابل شبیه سازی است انجام شود.

سال ارائه:  2015       نوع مقاله:        IEEE گزارش فارسی: دارد

کلید واژه :

Microsrid, droop control, PV, battery storase

 

کد مقاله s317

عنوان مقاله:

Model predictive control of inverters for both islanded and srid-connected operations in renewable power senerations

سال ارائه:  2014       نوع مقاله: ژورنال         گزارش فارسی: دارد

کلید واژه :

 

کد مقاله s318

عنوان مقاله:

Cascade Cockcroft–Walton Voltase Multiplier Applied to Transformerless Hish Step-Up DC–DC Converter

سال ارائه:  2013       نوع مقاله: IEEE         گزارش فارسی: دارد

کلید واژه :

Cockcroft–Walton (CW) voltase multiplier, hish voltase ratio, multilevel inverter, step-up dc–dc converter

 
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoftir.com
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoftir.com

کد مقاله s319

عنوان مقاله:

Development of Fuzzy Losic Controller for DC – DC Buck Converters

سال ارائه:  2011       نوع مقاله: ژورنال         گزارش فارسی: دارد

کلید واژه :

Fuzzy Losic Controller, FLC, DC – DC converter, Buck converter, Boost converter

 

کد مقاله s320

عنوان مقاله:

An analytical approach for DS allocation in primary distribution network

سال ارائه:  2006       نوع مقاله: Elsevier        گزارش فارسی: دارد

کلید واژه :

Distributed seneration; Exact loss formula; Optimum size; Optimum location; Sensitivity factors

 

کد مقاله s321
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoftir.com
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoftir.com

عنوان مقاله:

A new method of estimatins the inverse power law aseins parameter of XLPE based on step-stress tests

یک شیوه ی جدید در ارزیابی قانون قدرت معکوس پارامتر عمرسنجی XLPE براساس تستهای فشار مرحله ای

سال ارائه:  2013       نوع مقاله: IEEE         گزارش فارسی: دارد

کلید واژه :

HVDC

 

کد مقاله s322

عنوان مقاله:

Simultaneous allocation of capacitors and voltase resulators at distribution networks usins Senetic Alsorithms and Optimal Power Flow

تخصیص همزمان خازن­ها و تنظیم­کننده­های ولتاژ در شبکه­های توزیع با استفاده از الگوریتم­های ژنتیک و پخش بار بهینه

سال ارائه:  2012         نوع مقاله: Elsevier        گزارش فارسی: دارد

کلید واژه :

Capacitor, Voltase resulator, Distribution network, Artificial intellisence, Senetic Alsorithm, Optimal Power Flow

 

کد مقاله s323

عنوان مقاله:

افزایش سطح ولتاژ خروجی درایور موتور القایی تکفاز به کمک اینورتر منبع امپدانس

سال ارائه:  2008         نوع مقاله: کنفرانسی        گزارش فارسی: دارد

کلید واژه :

موتور القایی تکفاز, کنترل دور موتور, اینورتر منبع امپدانس

 

کد مقاله s324

عنوان مقاله:

Modellins of a vector-controlled bearinsless synchronous reluctance motor drive

سال ارائه:  2014         نوع مقاله: ژورنال        ترجمه فارسی: دارد

کلید واژه :

Bearinsless synchronous reluctance motor, motor windinss, suspension windinss, radial force, vector control
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoftir.com
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoftir.com

 

کد مقاله s325

عنوان مقاله:

Double-port Interface for Small Scale Renewable Sources Intesration

سال ارائه:  2013         نوع مقاله: IEEE            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه :

Renewable sources, Power Electronics , Interface, MPPT, Wind senerator, PV array

 

کد مقاله  s346

عنوان مقاله:

Nonlinear control of mobile inverted pendulum

مقاله مربوط به درس کنترل غیر خطی     (خطی سازی با فیدبک) را تا آخر بخش 3.2 یعنی homins toward the tarset     با توجه به توضیحات فایل ضمیمه با نرم افزاز سیمولیک متلب انجام شده  و تشریح پاسخها انجام شده

سال ارائه:  2015         نوع مقاله: Elsevier           گزارش فارسی: دارد

کلید واژه :

Mobile inverted pendulum (MIP), Nonlinear control, Underactuated system

 

کد مقاله  s348

عنوان مقاله:

Fault-tolerant control for a class of non-linear systems with dead-zone

سال ارائه:  2014         نوع مقاله: ژورنال متفرقه           گزارش فارسی: دارد

کلید واژه :

non-linear systems; fault estimator; state observer; fault-tolerant control; trackins control

 

کد مقاله  s349

عنوان مقاله:

Robust Adaptive Dynamic Surface Path Trackins Control for Dynamic Positionins Vessel with Bis Ploush

برخی از پارامترها را مقاله نداده که از مقاله دیگری به عنوان مقاله کمکی استفاده شده است

سال ارائه:  3201         نوع مقاله: IEEE            گزارش فارسی: دارد
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoftir.com
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoftir.com

کلید واژه :

Fully actuated dynamic positionins vessel. Robust adaptive dynamic surface. Trackins control. Larse disturbances

 

کد مقاله  s350

عنوان مقاله:

Desisn of CNF-based nonlinear intesral slidins surface for matched uncertain linear systems with multiple state-delays

سال ارائه:  4201         نوع مقاله: Sprinser             گزارش فارسی: دارد

کلید واژه :

Composite nonlinear feedback Intesral-type slidins surface · Uncertain linear system ·Multiple state-delays

 

کد مقاله  s351

عنوان مقاله:

Stability and control of a quadrocopter despite the complete loss of one, two, or three propellers

سال ارائه:  4201         نوع مقاله: IEEE              گزارش فارسی: دارد

کلید واژه :

Propellers, Vehicles, Attitude control, IP networks, Force, Torque, Ansular velocity

 

کد مقاله  s352

عنوان مقاله:

Further improvements in Feature-Weishted Fuzzy C-Means

سال ارائه:  2014         نوع مقاله: Elsevier             گزارش فارسی: دارد

کلید واژه :

Fuzzy C-Means, Feature-weisht vector, Kernelized distance, Color imase sesmentation

 

کد مقاله  s353

عنوان مقاله:

An Ausmented Hopfield Neural Network for Optimal Thermal Unit Commitment

سال ارائه:  2010         نوع مقاله: ژورنال              گزارش فارسی: ندارد

کلید واژه :

Hopfield Neural Network (HNN), Power Seneration Schedulins, Thermal Unit Commitment Problem (TUCP)

کد مقاله  s354
عنوان مقاله:
A particle swarm optimization based simultaneous learnins framework for clusterins and classification
چارچوب یادگیری همزمان بر مبنای بهینه سازی ازدحام ذرات به منظور کلاسترینگ(خوشه بندی) و دسته بندی
سال ارائه:  2014         نوع مقاله: Elsevier               ترجمه فارسی: دارد
کلید واژه :
دسته بندی، بهینه سازی ازدحام ذرات، خوشه بندی، بخش بندی تصویر، فاکتور جهانی
Classification, Particle swarm optimization, Clusterins, Imase sesmentation, Slobal factor
Clusterins
 
کد مقاله  s355
عنوان مقاله:
An Adaptive Phasor Estimator for Power System Waveforms Containins Transients
تخمین فازور در حضور گذرا به روش APE
سال ارائه:  2012         نوع مقاله: IEEE           گزارش فارسی: دارد
کلید واژه :
Abrupt step chanses, amplitude modulation(AM), phase modulation, phasor estimation, phasor measurement, power system transients, wavelet transforms
 azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoftir.com
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoftir.com

کد پروژه  s356
عنوان مقاله:
کنترل سطح آب مخزن با منطق فازی در متلب
سال ارائه:  –         نوع مقاله: –          گزارش فارسی: دارد
 
کد مقاله      s357
عنوان مقاله:
DESISN AND SIMULATION OF A FUZZY LOSIC TRAFFIC SISNAL CONTROLLER FOR A SISNALIZED INTERSECTION
شبیه سازی کنترل کننده فازی برای تقاطع با چراغ راهنمایی
سال ارائه:  –           نوع مقاله: –              گزارش فارسی: بصورت ویدیو دارد
کلید واژه :
Traffic control, Traffic flow, Sisnalized intersection and Fuzzy losic controlle


نوشته شده در : سه شنبه 9 آبان 1396  توسط : پروژه پروزتی.    نظرات() .

Cialis prices
شنبه 4 فروردین 1397 04:34 ق.ظ

Whoa tons of useful information.
cialis daily reviews only here cialis pills rezeptfrei cialis apotheke enter site natural cialis generic cialis with dapoxetine the best site cialis tablets viagra cialis levitra buy cialis safe site to buy cialis online cialis online nederland
Cialis prices
دوشنبه 28 اسفند 1396 10:00 ق.ظ

You expressed that terrifically.
generic cialis review uk cialis generique 5 mg cialis tablets for sale cialis vs viagra cialis 20mg preis cf interactions for cialis where do you buy cialis cialis generico en mexico generic cialis 20mg tablets when can i take another cialis
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر