تبلیغات
پروژه های مطلب - مقالات کنترلی 2

امروز:

مقالات کنترلی 2

» نوع مطلب : proje matlab ،

C75

عنوان مقاله:
An affine projection-based algorithm for identification of nonlinear Hammerste in system
سال ارائه:  2010       نوع مقاله: ژورنال        گزارش فارسی: دارد
یک الگوریتم شناسایی بر اساس تصویر سازی برای سیستم¬های همرشتاین غیر خطی
Adaptive signal processing, System identification, Parametric methods, Nonlinear systems, Hammerstein systems, Wiener systems, Volterra system
کد مقاله C76
عنوان مقاله:
Numerical Algorithms for Eigenvalue Assignment by Constant and Dynamic-Output Feedback
سال ارائه:  1989                 نوع مقاله: ژورنال        گزارش فارسی: دارد
پروه درس کنترل چند متغیره
کد مقاله C77
عنوان مقاله:
کنترل غیر خطی و چند متغیره قسمت تقطیر از قسمت تولید متانول
سال ارائه:  1383       نوع مقاله: کنفرانس               گزارش فارسی: دارد
پروژه کنترل چند متغیره، شامل بررسی تحقق‌های مستقیم مثل تحقق کنترل پذیر و تحقق رویت پذیر و …
کد مقاله C78
عنوان مقاله:
Control and Navigation Framework for Quadrotor Helicopters
سال ارائه:  2012       نوع مقاله: ژورنال        گزارش فارسی: دارد
ساختار هدایت و کنترل برای هلیکوپترهای چهار روتوره کنترلر غیر خطی
Quadrotor, Nonlinear control, Backstepping Navigation, Simulation, framework, Gazebo, Open dynamics engine

کد مقاله C79
عنوان مقاله:
Fuzzy model predictive control of nonlinear processes using genetic algorithms
کنترل سیستم ها غیر خطی، تئوری کنترل پیش
سال ارائه:  2003       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : سیستم فازی، شناسایی مدل یا پلانت
Fuzzy models; Fuzzy control; Model predictive control; Genetic algorithms
 
 
کد مقاله C80
عنوان مقاله:
Actuator Fault Detection in Nonlinear Uncertain Systems Using Neural On-line Approximation Models
سیستم شبکه عصبی برای تقریب حالات و بروز خطا
سال ارائه:  2009       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : شبکه های عصبی
Fault detection, actuator, nonlinear systems, neural networks
 azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoftir.com
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoftir.com
کد مقاله C81
عنوان مقاله:
Review of Tuning Methods of DMC and Performance Evaluation with PID Algorithms on a FOPDT Model
یک سیستم دارای انتگرال گیر
سال ارائه:  2011       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : شبکه های عصبی
Tuning, FOPDT,IMC,DMC),PID
 
 
کد مقاله C83
عنوان مقاله:
Actuator Fault Detection in Nonlinear Uncertain Systems Using Neural On-line Approximation Models
سیستم شبکه عصبی برای تقریب حالات و بروز خطا
سال ارائه:  2009                 نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : شبکه های عصبی
Fault detection, actuator, nonlinear systems, neural networks
 
کد مقاله C84
عنوان مقاله:
A coordinated MIMO control design for a power plant using improved sliding mode controller
شبیه سازی معادلات غیرخطی مربوط به نیروگاه
سال ارائه:  2014       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : نیروگاه، توربین
Steam power plant Boiler–turbine system Sliding mode control Throttle steam pressure
 azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoftir.com
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoftir.com
کد مقاله C85
عنوان مقاله:
Stable optimal control applied to a cylindrical robotic arm
کنترل بهینه برای مسیر یابی ربات
سال ارائه:  2014       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : پایداری، کنترل بهینه
Optimal control, Cylindrical robotic arm , Stability
 
کد مقاله C86
عنوان مقاله:
Modelling & Simulation for Optimal Control of Nonlinear Inverted Pendulum Dynamical System using PID Controller & LQR
طراحی کنترل کننده LQR برای کنترل پاندول معکوس
سال ارائه:  2012       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد
Inverted pendulum; nonlinear system; PID control; optimal control; LQR
 
کد مقاله C87
عنوان مقاله:
Constrained Linear State Feedback Controller for a Low-Power Gas Turbine Model
متوالی بردار پشتیبان
سال ارائه:  2014       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : مدل خطی ،  مدل غیرخطی
Linear state feedback; nonlinear models; gas turbines; polyhedral constraints; positive invariance
 
 azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoftir.com
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoftir.com
کد مقاله C88
عنوان مقاله:
A Dynamic Model for Facility Location in Closed-Loop Supply Chain Design
مدل ریاضی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته با اعمال مسائل محیط زیستی
سال ارائه:  2014       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد
closed-loop supply chain (CLSC)
 
کد مقاله C89
عنوان مقاله:
Active Sway Control of a Single Pendulum Gantry Crane System using Output-Delayed Feedback Control Technique
سال ارائه:  2010       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : قطری سازی، کنترل پذیری ، رویت پذیری ، کنترلر فیدبک حالت،  رویت گر
Anti-Sway control, Output-delayed feedback control (ODFC), LQR Control, Single pendulum Gantry Crane (SPGC)
 
کد مقاله C90
عنوان مقاله:
D6114 Diesel Engine Speed Control A case Between PID Controller and Fuzzy Logic Controller
طراحی کنترلر PID و Fuzzy PID
سال ارائه:  2014       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : فازی
Diesel Engine, PID Controller, Self Tuning, Fuzzy PID Controller, Mathematical Modeling
 azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoftir.com
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoftir.com
کد مقاله C91
عنوان مقاله:
Robust-Constrained-Model-Predictive-Control-using-Linear-Matrix-Inequalities
مسئله کنترل مدل پیش بین با استفاده از نامساوی های ماتریسی خطی
سال ارائه:  1996       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد
Model predictive control; linear matrix inequalities: convex optimization; multivariable control systems: state-feedback; on-line operation; robust control; robust stability; time-varying systems
 
کد مقاله C92
عنوان مقاله:
The Research of FUZZY PID Control Application in DC Motor of Automatic Doors
بررسی عملکرد کنترل فازی – PID در موتورهای DC دربهای اتوماتیک
سال ارائه:  2011       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد
DC motor, PID, fuzzy control, MATLAB simulation
 
کد مقاله C93
عنوان مقاله:
IMC based automatic tuning method for PID controllers in a Smith predictor configuration
سال ارائه:  2004       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : انتگرال قدر مطلق خطا برای بهینه سازی با استفاده از GA
Relay autotuning, PID controller, Smith predictor, IMC control
 
کد مقاله C94
عنوان مقاله:
DESIGN OF STABILIZING SIGNALS BY USING MODEL PREDICTIVE CONTROL
شبیه سازی تثبیت کننده پایداری سیستم بر مبنای کنترل پیش بین (MPC)
سال ارائه:  2010       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : pss
Model Predictive Control, Generalized Predictive Control, Low-Frequency Oscillations, PSS, SVC
 
کد مقاله C95
عنوان مقاله:
Robust control of an industrial boiler system; a comparison between two approaches Sliding mode control &Hinf technique
کنترل واقعی یک سیستم دیگ بخار صنعتی؛ مقایسه ای بین دو نگرش: کنترل نحوه لغزش و تکنیک
سال ارائه:  2009       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : شبکه های عصبی
Boiler system, Model uncertainties, Sliding mode control,, H1 Technique, l-Synthesis
 azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoftir.com
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoftir.com
کد مقاله C96
عنوان مقاله:
Adaptive Control of a Variable-Speed Variable-Pitch Wind Turbine Using Radial-Basis Function Neural Network
سال ارائه:  2013       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : کنترل؛ توربین، جنراتور، شبکه عصبی
Adaptive control, generator torque control, pitch control, radial-basis function (RBF) neural network (NN),transition mode of operation, variable-speed variable-pitchwind, turbine, varying wind speed
 
کد مقاله C97
عنوان مقاله:
CONTROLLER DESIGN BASED ON MODEL PREDICTIVE CONTROL FOR A NONLINEAR PROCESS 2012
سال ارائه:  2012       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : کنترل پیش¬بین، حذف اثر اغتشاش، کاهش حساسیت، پایداری
Model, PI Controller, Tuning, Model Predictive Controller
 
کد مقاله C98
عنوان مقاله:
An improved auto-tuning scheme for PI controllers
سال ارائه:  2008       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : روشهای زیگلر نیکولز و زیگلر نیکولز اصلاح
PI/PID controllers; Ziegler–Nichols tuning; Auto-tuning; Load disturbance
 
کد مقاله C99
عنوان مقاله:
Dynamic Feedback Controller of Euler Angles and Wind parameters estimation for a Quadrotor Unmanned Aerial Vehicle
سال ارائه:  2004       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : فیدبک، غیر خطی،
dynamic feedback control, Unmanned Aerial Vehicle, nonlinear estimation
 
کد مقاله C100
عنوان مقاله:
Robust Stabilization of Normalized Coprime Factor Plant Descriptions with H inf Bounded Uncertainty
سال ارائه:  1989       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : مقاوم، شین بی نهایت
 azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoftir.com
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoftir.com
 
کد مقاله C101
عنوان مقاله:
The Permanent Magnet Linear Synchronous Motor Distribution System Based on Fuzzy PID Control
سال ارائه:  2011       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : شبکه های عصبی
PMLSM; fuzzy PID controller; fuzzy ruler
 
کد مقاله C102
عنوان مقاله:
Level Parallel Current Source Inverter for High Power Application with DC Current Balance Control
مبدل یکسوکننده و اینورتر 5 سطحی منبع جریان
سال ارائه:  2012       نوع مقاله: IEEE                             گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : اینورتر، چند سطحی
Multi-level Current Source Inverter; Space Vector Modulation; DC Current Balance Control; High Power
کد مقاله C103
عنوان مقاله:
TRACKING CONTROL FOR NONLINEAR FLA T SYSTEMS BY LINEAR DYNAMIC OUTPUT FEEDBACK
کنترل سیستم های مسطح با استفاده خطی سازی فیدبک
سال ارائه:  2000       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد
کد مقاله C104
عنوان مقاله:
H-Modeling-and-Simulation-of-Automotive-Electric-Power-Steering-System
مدل سازی و شبیه سازی سیستم EPS
سال ارائه:  2008       نوع مقاله: کنفرانس IEEE                           گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : معادلات دینامیک بخش مکانیکی، باند گراف
کد مقاله C105
عنوان مقاله:
CPG modulation for navigation and omnidirectional quadruped locomotion
سال ارائه:  2012       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : کنترل، رباتیک
CPGs, Autonomous robots, Quadruped locomotion, Omnidirectional locomotion, Architecture bio-inspired
کد مقاله C106
عنوان مقاله:
Synchronization of an uncertain unified chaotic system via adaptive control
سال ارائه:  2002       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : از تابع لیاپانوف جهت اثبات پایداری
کد مقاله C107
عنوان مقاله:
Position and Speed Control of Permanent Magnet Motors, State Space Approach
این مقاله یک تحلیل از موتور dc مغناطیس دائم از طریق متغیرهای فضای حالت ارائه می دهد به طوری که میزان سرعت بدون نتایج حاصل از ولتاژ وتوان ونوسان بار بدست آمده است. برای این منظور معادله هایی از موتور مغناطیس دائم می نویسیم و با اعمال کردن معادلات و روش کنترلی فضای حالت رفتار موتورها رو با استفاده از نرم افزار متلب توصیف می کنیم.
سال ارائه:  2012       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد
کد مقاله C108
عنوان مقاله:
DC Motor Position Control using State Space Technique
سال ارائه:  1989       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : پروژه کنترل مدرن
Ackerman’s formula, DC motor, Graphical user interface, Integral control, State feedback controller
کد مقاله C109
عنوان مقاله:
Fuzzy modified Model Reference Adaptive Controller for improved transient response
سال ارائه:  2013       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : فازی
کد مقاله C110
عنوان مقاله:
Chaos Synchronization of two Uncertain Chaotic System Using Genetic Based Fuzzy Adaptive PID Controller
سال ارائه:  2010      نوع مقاله: ژورنال                          گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : تطبیقی
Fuzzy, Chaos synchronization; supervisory controller; Van der Pol; Adaptive Control
کد مقاله C111
عنوان مقاله:
Covariances of Linear Stochastic Differential Equations for Analyzing Computer Networks
کواریانس های معادلات تفاضلی تصادفی خطی برای آنالیز شبکه های کامپیوتری
آنالیز سیستم های دینامیکی با نوسان¬های تصادفی
سال ارائه:  2011       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد
کلیدواژه: covariance matrix; stochastic differential equation (SDE); compound Poisson white noise;
transmission control protocol (TCP) flow


کد مقاله C112

azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoftir.com
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoftir.com

عنوان مقاله:

An analytical method for PID controller tuning with specified gain and phase margins for integral plus time delay processes
سال ارائه:  2011       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : هدف تنظیم ضرایب با استفاده از گین مارجین و فاز مارجین
IPTD processes, PI/PD/PID controller tuning, Gain margin, Phase margin, Crossover frequencies
کد مقاله C113
عنوان مقاله:
Calculating switching times for the time-optimal control of single-input, single-output second-order systems
محاسبه بار تعویض برای کنترل زمان بهینه تک ورودی ، خروجی مرتبه دوم سیستم
سال ارائه:  2013       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : کنترل زمان مطلوب، بار سوئیچینگ، کنترل بنگ بنگ
Time-optimal control, Switching times, Bang–bang control
کد مقاله C114
عنوان مقاله:
Simulation Of Optimal Speed Control For A Dc Motor Using Linear Quadratic Regulator (Lqr)
سال ارائه:  2012       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : کنترلر  PID و LQR
کد مقاله C115
عنوان مقاله:
Observer Kalman-Filter Time-Varying System Identification
سال ارائه:  2010       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : پارامترهای مارکوف
کد مقاله C117
عنوان مقاله:
Modelling and Simulation for Industrial DC Motor Using Intelligent Control
کنترل یک موتور DC به وسیله ی کنترلرهای PID، فیدبک حالت و LQR
سال ارائه:  2012       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : فیدبک رله ای ، کنترل¬کننده PID، کنترل کننده فیدبک حالت، کنترل کننده LQR
کد مقاله C118
عنوان مقاله:
TWO LINK ROBOT CONTROLLERS BASED ON FUZZY TYPE-2 AND HIGHER ORDER SLIDING MODE
سیستم فازی نوع-2 از کاهنده مرتبه مرکز مجموع ها (Center Of Set ) و الگوریتم KM
سال ارائه:  2013       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : فازی، ربات دو درجه آزادی
2-Link Robot- Higher Order Sliding Mode-Type-2 Fuzzy
کد مقاله C119
عنوان مقاله:
تنظیم بهینه کنترل کننده PID بر روی سیستم چند متغیره خلبان خودکار طولی هواپیما براساس الگوریتم اجتماع ذرات (PSO)
در این مقاله طراحی کنترل کننده بهینه حول محور طولی در یکی از شرایط پروازی سیستم چندمتغیره هواپیما برای کنترل مجزای زاویه حمله از زاویه وضعیت پیچش (که در مدهای اعمال نیروی مستقیم حول محورطولی مورد استفاده می‌گیرد) با استفاده از الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات (PSO) ارائه می‌شود. همان طور که می‌دانیم طراحی کنترل کننده حول محور طولی و حول محور سمتی- جانبی منجر به طراحی سیستم خلبان خودکار در هواپیما خواهد شد. سیستم خلبان خودکار در اکثر سازه‌های هوایی امروزی به یک جزء اساسی و جدایی‌ناپذیر تبدیل شده است. به نحوی که کمترهواپیمای نظامی و یا غیرنظامی را می توان یافت که از این سامانه بی‌بهره مانده باشد. از طرف دیگر به دلیل مشکلاتی نظیر معادلات حرکتی غیرخطی و پیچیده حاکم بر رفتار دینامیکی این گونه سازه‌ها، طراحی سیستم خلبان خودکار به راحتی امکان‌پذیر نمی‌باشد. ارائه این روش می‌تواند پیچیدگی‌های طراحی سیستم خلبان خودکار را کاهش دهد. این روش بر روی هواپیمای جنگنده HIMAT شبیه سازی شده است و نتایج بیانگر کارایی آن می‌باشد.

azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoftir.com
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoftir.com


سال ارائه:  1989      نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : سیستمهای چندمتغیره؛ الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات (Particle Swarm Optimization)؛ خلبان خودکار طولی؛ معادلات حرکت هواپیما
Swarm intelligence, particle swarm optimization algorithms, PID controllers, MIMO systems, longitudinal autopilot, aircraft equation of motion
کد مقاله C120
عنوان مقاله:
INVERSE KINEMATICS AND DYNAMICS OF THE 3-RRS PARALLEL PLATFORM
سال ارائه:  2001       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : تحلیل دینامیک معکوس ربات، آنالیز شتاب
کد مقاله C121
عنوان مقاله:
A Simulation Study on Optimal IMC Based PIPID Controller for Mean Arterial Blood Pressure
مدل سیستم برای انواع بیماری ها
سال ارائه:  2012       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد
Internal model control, Mean arterial blood, pressure (MABP), PI/PID tuning, Robust control, Sodium, nitroprusside infusion (SNP)
کد مقاله C122
عنوان مقاله:
A Switching Controller for Uncertain Nonlinear Systems
از دو نوع کنترلر سوئیچینگ و کنترلر خطی برای کنترل سیستم پاندول معکوس
سال ارائه:  2002       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد
کد مقاله C123
عنوان مقاله:
Study of an adaptive fuzzy algorithm to control a rectangular-shaped unmanned surveillance flying car
شبیه سازی دینامیک ربات و سپس طراحی کنترل فازی تطبیقی و اعمال آن بر ربات
سال ارائه:  2013       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد
Adaptive fuzzy control; Nonlinear control; Rectangular-shaped unmanned surveillance flying car; Simulation
کد مقاله C124
عنوان مقاله:
Real-time Implementation and Performance Analysis of Two Dimension PID Fuzzy Controller for Continuous Stirred Tank Reactor
مقایسه یک کنترل کننده PID با یک کنترل کننده fuzzy-PID
سال ارائه:  2013       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد
PID Controller; Fuzzy Logic Controller, Self tuning controller; CSTR ;ISE;IAE.
کد مقاله C125
عنوان مقاله:
Setpoints Compensation for Nonlinear Industrial Processes with Disturbances Based on Fuzzy Logic Control
سال ارائه:  2014       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : کنترلر مبتنی بر فازی، کنترلر مبتنی بر فازی +

compensator

azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoftir.com
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoftir.com


نوشته شده در : سه شنبه 9 آبان 1396  توسط : پروژه پروزتی.    نظرات() .

canada pharmacies online
شنبه 31 شهریور 1397 10:33 ب.ظ

Thanks a lot! I enjoy this.
canadian pharcharmy online rx from canada canadian medications canadian pharmacies without an rx canadian online pharmacies reviews canadian pharmacies without an rx the best canadian online pharmacies canada online pharmacy trusted pharmacy canada canadian prescription drugstore
cialisvbuy.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 11:27 ب.ظ

Good tips. Regards.
cialis flussig cialis generic cialis sale online cialis prezzo in linea basso cialis super kamagra acquisto online cialis cialis price in bangalore generic cialis tadalafil 10 mg what is cialis
buycialisky.com
سه شنبه 27 شهریور 1397 08:21 ب.ظ

Fine stuff. Regards.
tadalafil 10 mg prix de cialis cialis tablets australia cialis prices safe site to buy cialis online cialis for sale south africa wow cialis tadalafil 100mg look here cialis cheap canada cialis daily reviews cialis baratos compran uk
http://cialisbuys.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 10:23 ق.ظ

Seriously tons of awesome advice.
buy cialis online cialis super acti cialis super kamagra viagra vs cialis vs levitra cialis name brand cheap click here take cialis cialis name brand cheap legalidad de comprar cialis cialis en mexico precio cialis free trial
canada drug
چهارشنبه 14 شهریور 1397 02:06 ق.ظ

Fantastic info. Thanks a lot.
pharmacy canada best canadian pharmacy uk delivery canadian pharmacies canadian pharmacy viagra canadian pharmacy online 24 pharmacy canada plus canadian pharmacies online prescriptions canadian pharmacy online 24 canada pharmaceuticals online canadian pharmacies that ship to us
http://canadianpharmacyies.com/
سه شنبه 13 شهریور 1397 07:31 ق.ظ

Very good forum posts, Thank you.
generic viagra buy online order viagra online generic sildenafil pfizer viagra cheap viagra tablets can you purchase viagra online buy cheap viagra pills online uk online viagra buy viagra without presc viagra price uk
viagravonline.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 03:27 ب.ظ

Terrific tips. With thanks!
cialis professional from usa non 5 mg cialis generici miglior cialis generico 40 mg cialis what if i take cialis patentablauf in deutschland cialis y deporte cialis cuantos mg hay enter site natural cialis cialis e hiv cialis coupons printable
http://viabiovit.com/best-viagra-for-men.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 04:59 ق.ظ

You actually suggested this effectively.
buy real viagra online uk buy viagra cheaply buy prescription viagra online buy online viagra uk buy viagra without prescription online viagra or sildenafil viagra cheap online buy viagra cheap online viagra without presc uk how to buy viagra uk
Online cialis
جمعه 7 اردیبهشت 1397 10:02 ب.ظ

Wonderful material. Appreciate it!
only now cialis for sale in us cialis 20mg does cialis cause gout cialis bula generic cialis get cheap cialis cialis coupon cialis prezzo al pubblico cialis professional from usa we choice free trial of cialis
Viagra vs viagra
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 12:37 ب.ظ

Whoa many of valuable knowledge!
buy online viagra uk buy viagra online no prescription uk is it legal to buy viagra online from canada how to get cheap viagra viagra professional honest place to buy viagra cheap viagra online uk viagra with a prescription viagra online pharmacy uk viagra usa pharmacy
Buy cialis
شنبه 18 فروردین 1397 04:31 ق.ظ

You actually stated it adequately!
wow cialis 20 wow cialis tadalafil 100mg cialis 10mg prix pharmaci cialis 30 day sample buy original cialis low dose cialis blood pressure cialis 5 mg para diabeticos generic cialis tadalafil cialis professional from usa cialis wir preise
Cialis 20 mg
شنبه 4 فروردین 1397 03:12 ق.ظ

Really a good deal of excellent material!
canadian cialis cialis pills boards chinese cialis 50 mg cialis 5mg cialis generika cialis prezzo di mercato cialis sans ordonnance canadian discount cialis acheter du cialis a geneve cialis prezzo al pubblico
Cialis generic
دوشنبه 28 اسفند 1396 08:29 ق.ظ

Thanks, Numerous knowledge.

cialis pills cialis kamagra levitra generic cialis 20mg uk only best offers 100mg cialis buying brand cialis online cialis with 2 days delivery 200 cialis coupon try it no rx cialis cialis pills in singapore price cialis wal mart pharmacy
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر