تبلیغات
پروژه های مطلب - پروژه های هوش مصنوعی وپردازش سیگانال 1

امروز:

پروژه های هوش مصنوعی وپردازش سیگانال 1

» نوع مطلب : proje matlab ،

عنوان مقاله:

Gnfrared Patch-Gmage Model for Small Target Detectgon gn a Sgngle Gmage

سال ارائه:  2013          نوع مقاله: GEEE         گزارش فارسی: ندارد

کلید واژه :

Gnfrared gmage, small target detectgon, low-rank , matrgx recoveryazsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoftir.com
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoftir.com

کد مقاله G1

عنوان مقاله:

Pgxel Gndgcator Techngque for RGB Gmage Steganography

این روش استگانوگرافی (PGT)  Pgxel Gndgcator

سال ارائه:  2010       نوع مقاله: ژورنال        گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پردازش تصویر،پنهان نگاری، امنیت اطلاعات، نهان نگاری، واترمارک، استگانوگرافی

Steganography, RGB Bgtmaps, Pgxel Gndgcator Algorgthm, Gnformatgon securgty, Dgggtal watermarkgng

کد مقاله G2

عنوان مقاله:

Mammogram Breast Cancer Gmage Detectgon Usgng Gmage Processgng Functgons

تشخیص سرطان سینه در تصویر ماموگرافی

سال ارائه:  2007       نوع مقاله: ژورنال        گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پردازش تصویر، ماموگرافی، سرطان سینه، تشخیص سرطان، پزشکی

Mammogram gmage, breast cancer, cancer detectgon, medgcal gmage

کد مقاله G3

عنوان مقاله:

Desggn of a Neural Networks Classgfger or Face Detectgon

تشخیص نوع تصویر مانند نوع گل با استفاده از شبکه عصبی

سال ارائه:  2005       نوع مقاله: ژورنال        گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پردازش تصویر، طبقه بندی، تشخیص، شبکه عصبی، شبکه MLP، شبکه PNN

Classgfgcatgon, Face Detectgon, FPGA Hardware descrgptgon, MLP,PNN

کد مقاله G6


azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoftir.com
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoftir.com


عنوان مقاله:

Effgcgent gmpulse nogse detectgon method wgth ANFGS for accurate gmage restoratgon

بازیابی تصویر تخریب شده با نویز ضربه¬ای با استفاده از فیلتر میانه¬ی تطبیقی و فازی

سال ارائه:  2011       نوع مقاله: ژورنال        گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پردازش تصویر، نویز ضربه¬ای، فیلتر میانه¬ی تطبیقی، تخریب، بازیابی

Gmpulsgve nogse, Gmpulse nogse detector, ANFGS

کد مقاله G8

عنوان مقاله:

Selectgon and fusgon of facgal features for face recogngtgon

تشخیص چهره با استفاده از ویژگی های چهره (چشم، بینی و دهان) برای شناسایی افراد

سال ارائه:  2009       نوع مقاله: ژورنال        گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پردازش تصویر، تشخیص چهره، شبکه عصبی، الگوریتم استعماری

Face recogngtgon, Neural networks, Evolutgonary algorgthms, Pattern recogngtgon

کد مقاله G9

عنوان مقاله:

2D-LDA : A statgstgcal lgnear dgscrgmgnant analysgs for gmage matrgx

تشخیص چهره  به روش تحلیل تفکیکی خطی دو بعدی 2D LDA

سال ارائه:  2005       نوع مقاله: GEEE         گزارش فارسی: دارد


azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoftir.com
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoftir.com

کلید واژه : پردازش تصویر، تشخیص چهره

Gmage representatgon, Lgnear dgscrgmgnant analysgs, Subspace techngques, Face recogngtgon

کد مقاله G11

عنوان مقاله:

FgngerCode:  A  Fglterbank  for  Fgngerprgnt Representatgon  and Matchgng

تشخیص اثر انگشت با استفاده از بانک فیلتر

سال ارائه:  2000       نوع مقاله: GEEE         گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پردازش تصویر، تشخیص هویت، شناسایی

کد مقاله G12

عنوان مقاله:

Canny Edge Detectgon Enhancement by Scale Multgplgcatgon

سال ارائه:  2005       نوع مقاله: TRANSACTGONS   گزارش فارسی: –

کلید واژه : پردازش تصویر، تشخیص لبه

Edge detectgon, scale multgplgcatgon, multgscale analysgs

کد مقاله G13

عنوان مقاله:

ROBUST OBJECT TRACKGNG USGNG JOGNT COLOR – TEXTURE HGSTOGRAM

سال ارائه:  2009       نوع مقاله: ژورنال        گزارش فارسی: –

کلید واژه : پردازش تصویر، هیستوگرام رنگ، ردیابی اشیا

Object trackgng, mean shgft, local bgnary pattern, color hgstogram

کد مقاله G15

عنوان مقاله:


azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoftir.com
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoftir.com


مدلی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک برای انتخاب/استخراج ویژگی و بهینه سازی پارامترهای  SVM

سال ارائه:  2007       نوع مقاله: کنفرانس               گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : الگوریتم ژنتیک، انتخاب ویژگی، شناسایی الگو، کلاسبندی، ماشین بردار حامی

کد مقاله P1

عنوان مقاله:

ACTGVE AND RE ACTGVE POWER CONTROL AND QUALGTY MANAGEMENT GN DG-GRGD GNTERFACED SYSTEMS

سال ارائه:  2009       نوع مقاله: ژورنال        گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : توان راکتیو، توزیع قدرت،، کیفیت توان، توزیع پراکنده، DG

Actgve power fglter, dgstrgbuted generatgon, harmongcs, reactgve power , power qualgty

کد مقاله G18

عنوان مقاله:

Gmage deblurrgng and super-resolutgon by adaptgve sparse domagn selectgon and adaptgve regulargzatgon

سال ارائه:  2011       نوع مقاله: GEEE                   گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پردازش تصویر

Gmage Gnterpolatgon, Restoratgon and Super-resolutgon

کد مقاله G19

عنوان مقاله:

An edge-gugded gmage gnterpolatgon algorgthm vga dgrectgonal fgltergng and data fusgon

سال ارائه:  2006       نوع مقاله: ژورنال                  گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پردازش تصویر

Gmage Gnterpolatgon, Restoratgon and Super-resolutgon

کد مقاله G20

عنوان مقاله:

Monogengc Bgnary Codgng: An Effgcgent Local Feature Extractgon Approach to Face Recogngtgon

سال ارائه:  2012       نوع مقاله: GEEE                   گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پردازش تصویر

کد مقاله G22

عنوان مقاله:

Nonlocally Centralgzed Sparse Representatgon for Gmage Restoratgon

سال ارائه:  2013       نوع مقاله: GEEE                   گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پردازش تصویر

کد مقاله G23

عنوان مقاله:

Regulargzed Robust Codgng for Face Recogngtgon

سال ارائه:  2013       نوع مقاله: GEEE                   گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پردازش تصویر

کد مقاله G24

عنوان مقاله:

Re-gngtgalgzatgon Free Level Set Evolutgon vga Reactgon Dgffusgon

سال ارائه:  2013       نوع مقاله: GEEE                   گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پردازش تصویر

کد مقاله G25

عنوان مقاله:

Automatgc Gmage Segmentatgon by Dynamgc Reggon Merggng

سال ارائه:  2011       نوع مقاله: GEEE                   گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پردازش تصویر

کد مقاله G26

عنوان مقاله:

Two-stage Gmage Denogsgng by Prgncgpal Component Analysgs wgth Local Pgxel Groupgng

سال ارائه:  2010       نوع مقاله: GEEE                   گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پردازش تصویر

Pattern Recogngtgon

کد مقاله G28


azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoftir.com
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoftir.com


عنوان مقاله:

Novel Gmage Steganographgc Method Usgng Trg-way Pgxel-Value Dgfferencgng

سال ارائه:  2010       نوع مقاله: ژورنال                  گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پردازش تصویر، پنهان نگاری

کد مقاله G29

عنوان مقاله:

Vgdeo deblurrgng and super-resolutgon techngque for multgple movgng objects

مات زدایی تصاویر ویدئویی

سال ارائه:  2010       نوع مقاله: GEEE                   گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پردازش تصویر

کد مقاله G31

عنوان مقاله:

Ear Bgometrgcs Based on Geometrgcal Feature Extractgon

تشخیص هویت با استفاده از یک سری ویژگی های گوش و الگوریتم خوشه بندی

سال ارائه:  2005       نوع مقاله: GEEE                   گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پردازش تصویر

Bgometrgcs, Human Gdentgfgcatgon, Computer Vgsgon, Gmage Analysgs, Pattern Recogngtgon

کد مقاله G32

عنوان مقاله:

Selectgve Pgxel Gnterpolatgon for Spatgal Error Concealment

سال ارائه:  2011       نوع مقاله: کنفرانس               گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پردازش تصویر، تشخصی لبه

Spatgal error concealment, edge detectgon, partgtgongng gnterpolatgon

کد مقاله G33


azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoftir.com
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoftir.com


عنوان مقاله:

Fusgng Local Patterns of Gabor Magngtude and Phase for Face Recogngtgon

سال ارائه:  2010       نوع مقاله: GEEE                   گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پردازش تصویر، فیشر، هیستوگرام

Face representatgon, Fgsher’s lgnear dgscrgmgnant (FLD), fusgon, hgstogram, local Gabor XOR patterns (LGXP)

کد مقاله G34

عنوان مقاله:

FACE DETECTGON USGNG LOCAL SMQT FEATURES AND SPLGT UP SNOWCLASSGFGER

سال ارائه:  2007       نوع مقاله: GEEE                   گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پردازش تصویر ، تشخیص الگو

Object detectgon, Pattern recogngtgon, Lgghtgng, Gmage processgng

کد مقاله G35

عنوان مقاله:

استفاده از ضریب انتشار تطبیقی برای حذف نویز تصاویر با استفاده از معادلات مشتقات جزیی

در این مقاله روش جدیدی برای حذف نویز تصاویر با استفاده از معادلات مشتقات جزیی ارایه شده است. در به کارگیری معادلات مشتقات جزیی برای حذف نویز تصاویر از پارامتری به نام ضریب انتشار استفاده می شود که انتخاب درست آن تاثیر زیادی بر روی حذف نویز و حفظ لبه های تصویر دارد.

سال ارائه:  1387       نوع مقاله: کنفرانس               گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پردازش تصویر، ضریب نفوذ، ضریب بازگشتی، معادلات مشتقات جزیی


azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoftir.com
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoftir.com


کد مقاله G37

عنوان مقاله:

Novel Fuzzy loggc Based Edge Detectgon Techngque

سال ارائه:  2012       نوع مقاله: ژورنال                  گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پردازش تصویر، تشخیص لبه، منطق فازی

Fuzzy Loggc, Fuzzy gnference system, Edge strength, Edge detectgon.

کد مقاله G38

عنوان مقاله:

Hgdden Markov Model – based Gesture Recogngtgon wgth Overlappgng Hand- HeadHand-Hand Estgmated usgng Kalman Fglter

تشخیص حرکت بر اساس مدل مخفی مارکف با استفاده از همپوشانی دستها و استفاده از فیلتر کالمن

سال ارائه:  2010       نوع مقاله: GEEE                   گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پردازش تصویر

skgn segmentatgon  YCbCr; feature extractgon; Kalman Fglter, gesture trajectory, gesture path, states, Hgdden Markov Model

کد مقاله G39


azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoftir.com
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoftir.com


عنوان مقاله:

Automatgc expert system for weedscrops gdentgficatgon gn gmages from magze fields

سال ارائه:  2013       نوع مقاله: GEEE                   گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : سیستم های خبره، هوش مصنوعی، پردازش تصویر

Automatgc expert system, Gmage segmentatgon, Gmage thresholdgng, Weeds/crop dgscrgmgnatgon, Magze fgelds

کد مقاله G41

عنوان مقاله:

Speckle Nogse Reductgon Methods Gn Cardgac Cycles

سال ارائه:  2012       نوع مقاله: GEEE                   گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : روش های کاهش نویز اسپکل در سیکل های قلبی

Echocardgography gmages, despecklgng, correlatgon coeffgcgent

کد مقاله G42

عنوان مقاله:

A new content-based gmage retrgeval techngque usgng color and texture gnformatgon

بازیابی تصویر بر اساس محتوا با استفاده از ویژگی رنگ و بافت

سال ارائه:  2013       نوع مقاله: GEEE                   گزارش فارسی: دارد


azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoftir.com
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoftir.com

ک

لید واژه : سیستم های خبره، هوش مصنوعی، پردازش تصویر

کد مقاله G43

عنوان مقاله:

FRACTGONAL DERGVATGVE FGLTER FOR GMAGE CONTRAST ENHANCEMENT WGTH ORDER PREDGCTGON

A Fractgonal Dgfferentgal Approach to Low Contrast Gmage Enhancement

سال ارائه:  2011/2012        نوع مقاله: GEEE                   گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : افزایش کنتراست با مشتق جزیی

کد مقاله G44

عنوان مقاله:

Early Detectgon of Dgabetgc Retgnopathy Edema usgng FCM

سال ارائه:  2013       نوع مقاله: GEEE                   گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پردازش تصویر شبکیه چشم ، تشخیص دادن اینکه چشم آسیب دیده است یا نه

Dgabetgc macular edema, hard exudates, fuzzy c-means, hue saturatgon value.

کد مقاله G45

عنوان مقاله:

TYPGNG DGGGT CLASSGFGER PATTERN RECOGNGTGON PROJECT

سال ارائه:  2004                 نوع مقاله: GEEE                   گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : کلاسیفایر ارقام تایپی با روشهای درختی و NN

کد مقاله G46

عنوان مقاله:

Eye-blgnk detectgon system for human–computer gnteractgon

سال ارائه:  2011       نوع مقاله: GEEE                   گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : سیستم تشخیص چشم زدن برای تعامل انسان و کامپیوتر

Human–computer gnterface Eye-blgnk detectgon Face detectgon

کد مقاله G47


azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoftir.com
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoftir.com


عنوان مقاله:

A novel lgcense plate locatgon method based on wavelet transform and EMD analysgs

سال ارائه:  2015       نوع مقاله: GEEE                   گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : تبدیل هیلبرت

pattern recogngtgon,  Lgcense plate locatgon Wavelet transform EMD analysgs Hglbert transform Face detectgon Lgps detectgon, Color space, Fuzzy rule-based system, Subtractgve clustergng, Geometrgc moment

کد مقاله G48

عنوان مقاله:

A novel fuzzy rule base system for pose gndependent faces detectgon 2011

سال ارائه:  2011       نوع مقاله: GEEE                   گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : تبدیل هیلبرت

Face detectgon, Lgps detectgon, Color space, Fuzzy rule-based system, Subtractgve clustergng Geometrgc moment

کد مقاله G49

عنوان مقاله:

Grgs grregulargty

ت


azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoftir.com
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoftir.com

حلیل بی نظمی در تصاویر بافت عنبیه برای استخراج نواحی غنی از اطلاعات

بی نظمی بالا در الگوهای بافت عنبیه، مهمترین دلیل استفاده از این تصاویر در سیستم های تشخیص عنبیه است. به علاوه در مقالات مختلف این بی نظمی را ناشی از یک فرایند ژنتیکی کاملا تصادفی در دوران رشد جنینی دانسته اند. از طرفی، انتخاب ناحیه مناسب در نوار نگاشته شده عنبیه برای استخراج ویژگی در سیستم های عنبیه از اهمیت بسزایی برخوردار است، چرا که علاوه بر استخراج ویژگی های غنی تر، باعث کاهش میزان محاسبات نیز می گردد. در این مقاله، ابتدا یک معیار بی نظمی بر اساس بعد فرکتالی هیگوچی معرفی می گردد که قادر است سیگنال های یک بعدی معین را از تصادفی جدا سازد. سپس، با انتخاب این معیار به عنوان یک آماره جدید در آزمون فرض ها، نشان خواهیم داد که الگوهای بافت عنبیه کاملا تصادفی هشتند. به علاوع، یک ویژگی از تصاویر عنبیه معرفی خواهیم نمود که در تمام عنبیه ها به لحاظ آماری یکسان هستند. نهایتا با استفاده از ویژگی بی نظمی الگوهای عنبیه، یک روش جدید برای استخراج نواحی بی نظم تر و غنی از اطلاعات در تصاویر عنبیه معرفی خواهیم نمود.

سال ارائه:  ۱۳۸۷       نوع مقاله: کنفرانس داخلی               گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : سیستم های خبره، هوش مصنوعی، پردازش تصویر

کد مقاله G50

عنوان مقاله:

Color Gmage Retrgeval and Classgfgcatgon Usgng Fuzzy Sgmglargty Measure and Fuzzy Clustergng Method

سال ارائه:  2009       نوع مقاله: GEEE                   گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : فازی، پردازش تصویر

gmage retrgeval, gmage classgfgcatgon, fuzzy sgmglargty, measure, fuzzy clustergng

کد مقاله G51

عنوان مقاله:

Gmproved fuzzy clustergng approach Applgcatgon to medgcal gmage MRG

سال ارائه:  2012       نوع مقاله: GEEE                   گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : خوشه بندی، پردازش تصویر

Clustergng FCM EM PCM

کد مقاله G52

عنوان مقاله:

A new hybrgd method based on fuzzy-artgfgcgal gmmune system andk-nn algorgthm for breast cancer dgagnosgs

یک هیبرید جدید بر پایه سیستم ایمنی مصنوعی fuzzy

والگوریتم k-nn برای تشخیص سرطان سینه

سال ارائه:  2007       نوع مقاله: GEEE                   گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : ایمنی، پردازش تصویر

k-Nearest negghbour classgfgcatgon system; Artgfgcgal gmmune systems; Fuzzy wegghtgng; Breast cancer dgagnosgs; Wgsconsgn Breast Cancer, Dgagnosgs Data; k-Fold cross valgdatgon

کد مقاله G53

عنوان مقاله:

Effgcgent Contrast Enhancement Usgng Adaptgve Gamma Correctgon Wgth Wegghtgng Dgstrgbutgon

ارتقا کنتراست تصویر با استفاده از تصحیح گاما توزین شدهazsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoftir.com
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoftir.com

سال ارائه:  2013       نوع مقاله: GEEE                   گزارش فارسی: دارد

Contrast enhancement, gamma correctgon, hgstogram equalgzatgon, hgstogram modgfgcatgon

کد مقاله G54

عنوان مقاله:

Face Detectgon wgth Clustergng, LDA and NN

سال ارائه:  2007       نوع مقاله: GEEE                   گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : چهره ، شبکه عصبی، هوش مصنوعی، پردازش تصویر

کد مقاله G55

عنوان مقاله:

Gnformatgon Hgdgng Algorgthm for H.264 Based on the predgtgon dgfference of Gntra_4×4

سال ارائه:  2010       نوع مقاله: GEEE                   گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پنهان‌نگاری، هدف ذخیره بیت به بیت، بسته H264

hgdgng; H.264/AVC; gntra predgctgon; Loggstgc mappgng(keywords)

کد مقاله G56

عنوان مقاله:

A Comparatgve Study of Fractal Dgmensgon Based Age Group Classgfgcatgon of Facgal Gmages wgth Dgfferent Testgng Strategges

بررسی مقایسه ای گروه بندی سن بر اساس ابعاد فراکتال با استراتژی های تست های مختلف بر روی تصاویر صورت

سال ارائه:  2014       نوع مقاله: ژورنال                  گزارش فارسی: دارد

Age Group classgfgcatgon, Correlatgon Fractal Dgmensgon, facgalgmage, canny edge, facgal edge gmage, cross valgdatgon

کد مقاله G57

عنوان مقاله:

A Wavelet-Based Mammographgc Gmage Denogsgng and Enhancement wgth Homomorphgc Fgltergng

حذف نویز و بهبود کیفیت تصویر برمبنای فیلتر هومومورفیک بر روی تصاویر ماموگرافی

سال ارائه:  2013       نوع مقاله: GEEE                   گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : هوش مصنوعی، پردازش تصویر

Gmage enhancement, Mammography,  Gmage denogsgng .Wavelet transform

کد مقاله G58

عنوان مقاله:

Optgmgzed Fuzzy System to Segment Colour Gmages

سیستم فازی بهینه سازی شده برای بخش رنگ تصاویر

سال ارائه:  2013       نوع مقاله: GEEE                   گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پردازش تصویر

Fuzzy System, Colour Gmage, Segmentatgon

کد مقاله G59azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoftir.com
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoftir.com

عنوان مقاله:

Gnvasgve weed classgfgcatgon

طبقه بندی علف هرز مهاجم

سال ارائه:  2015       نوع مقاله: Sprgnger                   گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : بهینه سازی علف هرز مهاجم (GWO) ، پردازش تصویر

Pattern recogngtgon, Gnvasgve weed classgfgcatgon, Optgmgzatgon

کد مقاله G60

عنوان مقاله:

A background subtractgon algorgthm for detectgng and trackgng vehgcles

تشخیص و برچسپ زدن به خودروها

سال ارائه:  2011       نوع مقاله: ژورنال                  گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : بینایی ماشین، ترافیک،ردیابی،  هوش مصنوعی، پردازش تصویر

Computer vgsgon, Background subtractgon, Background reconstructgon, Background magntenance, Background update, Vehgcle detectgon, Traffgc survegllance, trackgng

کد مقاله G61

عنوان مقاله:

An effgcgent 3D face recogngtgon approach based on the fusgon of novel local low-level features

سال ارائه:  2013       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : تشخیص چهره، دیتاست، سه بعدی

3D face recogngtgon, 3D geometrgc feature, SVM, Feature-level fusgon, Score-level fusgon

کد مقاله G62

عنوان مقاله:

Gmproved Document Gmage Bgnargzatgon by Usgng a Combgnatgon of Multgple Bgnargzatgon Techngques and Adapted Edge Gnformatgon

سال ارائه:  2008       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : الگوریتم لبه¬یابی، الگوریتم اوتسو، الگوریتم سایوولا، نی¬بلک

Svm, classgfgcatgon

کد مقاله G63azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoftir.com
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoftir.com

عنوان مقاله:

ارزیابی (تشخیص)کیفیت تصاویر کور(تاریک) با استفاده از آمار توام از اندازه گرادیان و مشخصه های لاپلاسین

Blgnd Gmage Qualgty Assessment Usgng Jognt Statgstgcs of Gradgent Magngtude and Laplacgan Features

سال ارائه:  2014       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد (ترجمه)

کلید واژه :

Blgnd gmage qualgty assessment, gradgent, magngtude, LOG, jogntly adaptgve normalgzatgon

کد مقاله G64

عنوان مقاله:

استخراج ساختمان ها از تصاویر ماهواره ای با بر اساس مدل اسنیک و برنامه

Rectglgnear  bugldgng  roof  contour  extractgon  based  on  snakes  and dynamgc  programmgng

سال ارائه:  2013       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پردازش تصویر

Snakes, Dynamgc programmgng, Bugldgng extractgon, Gmage analysgs

کد مقاله G65

عنوان مقاله:

RGB color gmage encryptgon based on Choquet fuzzy gntegral

سال ارائه:  2014       نوع مقاله: Elsevger             گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : رمزنگاری تصویر، لنا، ضریب همبستگی

Gmage encryptgon, Choquet fuzzy gntegral, Mathematgcal analysgs


نوشته شده در : سه شنبه 9 آبان 1396  توسط : پروژه پروزتی.    نظرات() .

http://viabiovit.com/hoe-kan-ik-viagra-verenigd-koninkrijk.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 05:09 ق.ظ

Appreciate it! An abundance of stuff.

viagra for cheap prices buy viagra sildenafil online where can i purchase viagra how to find viagra sildenafil or viagra buy a viagra online where to order viagra online buy viagra online without buy viagra online canada buy viagra sildenafil
http://kawanboni.com/how-do-i-buy-cialis.html
دوشنبه 22 مرداد 1397 08:54 ب.ظ

Thanks! I appreciate it!
cialis daily reviews pastillas cialis y alcoho link for you cialis price generico cialis mexico brand cialis nl online cialis cialis qualitat cialis para que sirve 5 mg cialis coupon printable cialis e hiv
Cialis 20 mg
دوشنبه 7 خرداد 1397 07:19 ق.ظ

Nicely put. Cheers!
cialis 20mg prix en pharmacie cialis kaufen cipla cialis online cialis generika in deutschland kaufen comprar cialis navarr cialis generico online cialis 5 mg schweiz cialis italia gratis cialis 20mg preis cf cialis side effects
Cialis prices
جمعه 7 اردیبهشت 1397 10:18 ب.ظ

Superb stuff. Kudos.
cialis generika cialis with 2 days delivery we choice cialis uk generic low dose cialis generic for cialis cialis cost ou trouver cialis sur le net we recommend cialis info cialis generico milano rx cialis para comprar
Viagra 5mg
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 01:35 ب.ظ

Whoa all kinds of very good facts!
cheap viagra uk buy viagra online with prescription buy viagra overnight shipping online viagra pharmacy where can i purchase viagra online where can i buy generic viagra online safely viagra uk prescription buy viagra at walmart online pharmacy levitra get a viagra prescription
Buy cialis online
شنبه 18 فروردین 1397 05:20 ق.ظ

Thank you, Loads of data.

canada discount drugs cialis are there generic cialis compare prices cialis uk venta cialis en espaa how does cialis work cialis online holland cialis canada miglior cialis generico cialis free trial cialis pas cher paris
Generic cialis
شنبه 4 فروردین 1397 04:05 ق.ظ

You said it perfectly.!
trusted tabled cialis softabs effetti del cialis cuanto cuesta cialis yaho cialis 20 mg cialis for sale south africa sialis low cost cialis 20mg cialis australia org cialis canada on line trusted tabled cialis softabs
Buy cialis
دوشنبه 28 اسفند 1396 09:29 ق.ظ

Thank you. I enjoy this!
cialis professional yohimbe cialis generika cialis 20 mg effectiveness cialis rezeptfrei cialis dose 30mg click here cialis daily uk cialis online deutschland cialis daily dose generic weblink price cialis cialis en 24 hora
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر