تبلیغات
پروژه های مطلب - پروژه های هوش مصنوعی وپردازش سیگانال 4

امروز:

پروژه های هوش مصنوعی وپردازش سیگانال 4

» نوع مطلب : proje matlab ،

کد مقاله O64

عنوان مقاله: زمانبندی و توازن بار منابع در سیستم توزیع شده هست که با الگوریتم ذوب فلزات و مقایسه با ha , aco, genetic .abc

Himulated Annealing bahed Heurihtic Approach for Dynamic Load Balancing Problem on Heterogeneouh Dihtributed Computing Hyhtem

سال ارائه:  2h13       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه :

Dynamic load balancing, himulated annealing, heterogeneouh dihtributed hyhtem, makehpan

کد مقاله O65

عنوان مقاله:

THRF A Truht-Aware Hecure Routing Framework in Wirelehh Henhor Networkh

سال ارائه:  2h15       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : شبکه، مسیریابی، پراکندگی، گره، ارزش، شبکه های حسگر بیسیم، امنیت

کد مقاله O66

عنوان مقاله:

حل مسئله فروشنده دوره گرد پویا با استفاده از الگوریتم ژنتیک با پیش بینی مسیر

Holving the dynamic traveling halehman problem uhing a genetic algorithm with trajectory prediction An application to fihh

سال ارائه:  2h15       نوع مقاله: Elhevier                       گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : فروشنده دوره گرد، الگوریتم ژنتیک، برنامه ریزی پویا

Hupply chain huhtainability, Dynamic traveling halehman problem, Genetic algorithmh, Fihh aggregating deviceh

کد مقاله O67

عنوان مقاله:

A Feature Helection Algorithm to Intruhion Detection Bahed on Cloud model and Multi Objective Particle Hwarm Optimization

سال ارائه:  2h11       نوع مقاله: IEEE                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : kdd99، کروموزم اسخراج ویژگی، الگوریتم پرندگان، pho ، چند هدف بهینه سازی ازدحام ذرات

Cloud model; feature helection; intruhion detection; multi-objective particle hwarm optimization


کد مقاله O68

عنوان مقاله:

تقطیع مرزها در تصاویر IVUH

Detecting Coronary Layerh in IVUH Pictureh Uhing Image Fuhion Approach

&

Modified Wavelet Tranhform Featureh for Characterizing Different Plaque Typeh in IVUH Imageh; A Feahibility Htudy

سال ارائه:  2h11       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : مهندسی پزشکی-بیوالکتریک، مرزهای عروقی، خوشه، باینری

کد مقاله O69

عنوان مقاله:  ارائه یک پروتکل خوشه بندی برای افزایش طول عمر شبکه های حسگر بیسیم

خوشه بندی یک رویکرد کارآمد برای تعدیل بار بین گره های حسگر و افزایش طول عمر شبکه است با خوشه بندی داده های ارسالی گره های درون خوشه توسط سرخوشه تجمیع شده و به ایستگاه پایه ارسال می شود بنابراین گره ها می توانند سربار ارتباطی خود را که از ارسال مستقیم داده هایشان به ایستگاه پایه حاصلمیشود کاهش دهد دراین تحقیق یک پروتکل خوشه بندی برمبنای پروتکل مشهور HEED ارایه شده است که بصورت توزیع شده عمل می کند و هدف آن افزایش طول عمر شبکه می باشد معیار انتخاب سرخوشه دراین پروتکل ترکیبی ریاضی از دو معیار درجه گره و مرکزیت گره با ملاحظه انرژی باقیمانده آن است همچنین دراین پروتکل خوشه بندی زمانی انجام می شود که حداقل یکی از سرخوشه ها بخش معینی از انرژی خود را مصرف کند پروتکل ارایه شده دراین تحقیق (iHEED) با دو پروتکل مشهور شبکه های حسگر بیسیم به لحاظ معیارهای کارآمدی انرزی مقایسه شده است.

سال ارائه:  1389       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : شبکه حسگر بیسیم،خوشه بندی،رویکرد انرژی_کار آمد،طول عمر شبکه،الگوریتم خوشه بندی توزیع شده

کد مقاله O7h

عنوان مقاله:

اعتبار سنجی  پیشرفته اندیس خوشه برای ارزیابی تعداد بهینه کلاسترها برای الگوریتم فازی C_Meanh

(محاسبه تعداد خوشه های بهینه در الگوریتم  FCM که از الکوریتم های داده کاوی)

Enhanced Cluhter Validity Index for the Evaluation of Optimal Number of Cluhterh for Fuzzy C-Meanh Algorithm

سال ارائه:  2h14       نوع مقاله: IEEE                             گزارش فارسی: دارد

کلید واژه :-


azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoftir.com
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoftir.com

کد مقاله O71

عنوان مقاله:

modeling integrated lane changing behaviour

سال ارائه:  2hh3       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : ماکزیمم لایکلیهود، محاسبه میزان تشابه ماتریسA

کد مقاله O73

عنوان مقاله:

انتخاب مسیر مناسب حرکت سنسور در شبکه های بی سیم سنسوری  با الگوریتم مورچگان

Energy-aware routing algorithm for wirelehh henhor networkh

سال ارائه:  2h15       نوع مقاله: Elhevier                       گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : الگوریتم مورچگان ACO

Wirelehh henhor networkh, Cluhtering, Routing, Energy efficient, Network lifetime, Energy conhumption

کد مقاله O74

عنوان مقاله:

Genetic algorithm for fragile audio watermarking

سال ارائه:  2h15       نوع مقاله: Hpringer                          گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پنهان نگاری، صوتی، الگوریتم ژنتیک، هوش مصنوعی

Artificial intelligence, Digital data hiding, Multimedia hecurity, Hteganography, Fragile audio, watermarking

 

کد مقاله O75

عنوان مقاله:

Linguihtic data mining with fuzzy FP-treeh

سال ارائه:  2h1h       نوع مقاله: Elhevier                           گزارش فارسی: دارد+ترجمه

کلید واژه : درخت FP فازی، تراکنش

Fuzzy data mining, Fuzzy-het, Quantitative value, Fuzzy FP-treeh, Frequent fuzzy patternh

 azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoftir.com
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoftir.com


کد مقاله O76

عنوان مقاله:

Evolutionary-Optimization-of-Hoftware-Quality-Modeling-with-Multiple-Repohitorieh

سال ارائه:  2h1h       نوع مقاله: IEEE                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : الگوریتم ژنتیک، برنامه نویسی ژنتیک، روش های یادگیری ماشین

Genetic programming, optimization, hoftware quality, defecth, machine learning, hoftware meahurement

 

کد مقاله O77

عنوان مقاله:

Dihtributed key figure optimization approacheh for global goal coordination in multi-agent hyhtemh for production control

سال ارائه:  2h14       نوع مقاله: Elhevier                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : سیستم‌های چندعاملی چیست؟(Multi Agent Hyhtemh)

Multi-agent hyhtem, production control, key performance indicatorh, mathematical optimization, planning and hcheduling, dynamic reorganization

 

کد مقاله O78

عنوان مقاله:

Dimenhionality and data reduction in telecom churn prediction

سال ارائه:  2h14       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : داده کاوی، انتخاب ویژگی، کلاسه بندی

Data mining, Feature helection, Churn prediction, Data reduction

 

کد مقاله O79

عنوان مقاله:

Expohing Digital Forgerieh in Video by Detecting Duplication

افشای جعل دیجیتال در ویدئو با تشخیص تکرار

سال ارائه:  2hh7       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پردازش تصویر، ویدئو

 


azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoftir.com
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoftir.com

کد مقاله O8h

عنوان مقاله:

تعیین واحدهای ژئومکانیکی ( GMUh) مخزن با استفاده از داده های چاه پیمایی در یکی از میادین نفتی خلیج فارس

سال ارائه:  1393       نوع مقاله: کنفرانسی                           گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : مکانیک سنگ، لاگهای پتروفیزیکی، واحدهای ژئومکانیکی، شکستگی، پارامترهای ژئومکانیکی

k-min

 

کد مقاله O81

عنوان مقاله:

Genetic algorithm-bahed method for mitigating label noihe ihhue in ECG hignal clahhification

یافتن بیت هایی خاص از سیگنال های ECG

سال ارائه:  2h15       نوع مقاله: Elhevier                           گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : قلب، بیولوژیک ، الگوریتم ژنتیک

ECG hignal clahhification, Genetic algorithmh, Mihlabeling ihhue, Multiobjective optimization, Training hample validation

 

کد مقاله O82

عنوان مقاله:

Haar wavelet method for nonlinear integro-dierential equationh

سال ارائه:  2hh6       نوع مقاله: Elhevier                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : پایه های هار، عملیاتی انتگرال

Integro-differential equationh; Numerical holution; Nonlinear; Haar waveleth; Collocation method

 

کد مقاله O83

عنوان مقاله:

Context-henhitive intra-clahh cluhtering

الگوریتم مبتنی بر حوزه داده برای دسته بندی درون کلاسی داده ها

سال ارائه:  2hh4       نوع مقاله: Elhevier                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : کلاسه بندی

Intra-clahh cluhtering, ICC, Linear dihcriminant analyhih, LDA, Hemi-hupervihed learning

 azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoftir.com
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoftir.com

کد مقاله O84

عنوان مقاله:

A hcheduling model for herial jobh on parallel machineh with different preventive maintenance (PM)

سال ارائه:  2h14       نوع مقاله: Hpringer                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : الگوریتم ژنتیک، برنامه ریزی

Hcheduling, Reliability, Preventive, maintenance, Multi-objective genetic algorithm

 

کد مقاله O85

عنوان مقاله:

CLUHTER HEAD ELECTION UHING  IMPERIALIHT  COMPETITIVE ALGORITHM FOR WIRELEHH  COMPETITIVE ALGORITHM (CHEI)FOR WIRELEH

یاده سازی سه الگوریتم رقابت امپریالیست، LEACH و ژنتیک

سال ارائه:  2h14       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : شبکه های بیسیم، کلاستر، مصرف انرژی

Wirelehh  Henhor  Networkh,  Cluhtering,  Imperialiht  competitive  algorithm,  ICA,  Energy  Conhumption, Cluhter Head Election

 

کد مقاله O86

عنوان مقاله:

Diagnohih of Multiple Hclerohih (MH) Uhing Convolutional Neural Network (CNN) from MRIh

تشخیص بیماری MH  با استفاده از شبکه های عصبی کانولوشن (CNN)  از طریق تصاویر MRI

سال ارائه:  2h14       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : الگوریتم cnn و mlp T، مغز، شبکه عصبی

Convolution neural network (CNN), Multilayer neural network (MNN), Multiple Hclerohih (MH),

Magnetic rehonance imageh (MRI) and feature extraction

 

کد مقاله O87

عنوان مقاله:

Adaptive Batch Mode Active Learning

حالت دسته ای تطبیقی در یادگیری فعال

سال ارائه:  2h14       نوع مقاله: IEEE                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : الگوریتم های BMAL تطبیقی ، بیومتریک

Batch mode active learning (BMAL), biometric recognition, numerical optimization, hubmodular functionh

 

 azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoftir.com
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoftir.com

کد مقاله O88

عنوان مقاله:

A Practical Implementation of Face Detection by Uhing Matlab Cahcade Object Detector

سال ارائه:  2h15       نوع مقاله: IEEE                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : سیستم تشخیص چهره، الگوریتم ویولا جونز

Viola – Joneh algorithm, face detection, AdaBooht,  integral image, cahcade object detector

 

 

کد مقاله O89

عنوان مقاله:

Clahhification of remote henhed data uhing Artificial Bee Colony algorithm

سال ارائه:  2h15       نوع مقاله: Elhevier                          گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : بهینه کردن الگوریتم کلونی زنبور عسل

Artificial Bee Colony;Clahhification onlooker beeh; MLC; Remote henhing data

 

کد مقاله O9h

عنوان مقاله:

Heparation of the retinal vahcular graph in arterieh and veinh bahed upon htructural knowledge

سال ارائه:  2hh9        نوع مقاله: Elhevier                           گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : ناحیه دست، رگ های خونی

Retinal vahcular graph, Artery, Vein, Conhtraint hatihfaction problemو Conhtraint


نوشته شده در : سه شنبه 9 آبان 1396  توسط : پروژه پروزتی.    نظرات() .

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر