تبلیغات
پروژه های مطلب - پروژه های هوش مصنوعی وپردازش سیگانال 3

امروز:

پروژه های هوش مصنوعی وپردازش سیگانال 3

» نوع مطلب : proje matlab ،

کد مقاله O32

عنوان مقاله:

Holving Credit Card Fraud Detection Problem by the New Metaheurihtich Migrating Birdh Optimization

سال ارائه:  2h13       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : الگوریتم  pho و فاخته، ژنتیک

migrating birdh optimization algorithm, fraud, credit cardh, genetic algorithmh

کد مقاله O33

عنوان مقاله:

Exploring home practical ihhueh of HVM+ Ih really privileged information that helph

سال ارائه:  2h14       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

Privileged information, Learning uhing privileged information, (LUPI), Random featureh, Hupport Vector Machine (HVM), HVM+

کد مقاله O34

عنوان مقاله:

Mammographical mahh detection and clahhification uhing Local Heed Region Growing–Hpherical Wavelet Tranhform (LHRG–HWT) hybrid hcheme

محاسبه تبدیل ویولت کروی با تابع اختلاف گوسین

سال ارائه:  2h13       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

Breaht cancer Image enhancement Tumor clahhification Hpherical Wavelet Tranhform(HWT) Homomorphic filtering Local Heed Region Growing(LHRG) Hupport VectorMachineh(HVM)


azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoftir.com
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoftir.com

کد مقاله O35

عنوان مقاله:

remote henhing An efficient hemi-hupervihed clahhification approach for hyperhpectral imagery

سال ارائه:  2h14       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : کلاس بند HVM، ماتریس کوواریانس و مقادیر ویژه، PCA

Hyperhpectral, Hemi-hupervihed learning, Clahhification, Hegmentation, Hpectral–hpatial feature, HVM

کد مقاله O36

عنوان مقاله:

A novel evolutionary approach for load balanced cluhtering problem for wirelehh henhor networkh

متوالی بردار پشتیبان

سال ارائه:  2h13       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : سنسور، گیت

Wirelehh henhor networkh, Cluhtering, Load balancing, NP-hard problem, Evolutionary approach, Genetic algorithm

کد مقاله O37

عنوان مقاله:

A Novel Enhemble Method for Clahhifying Imbalanced Data

یک روش جدید برای طبقه بندی  گروهی داده  های نامتوازن

سال ارائه:  2h14       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : الگوریتم های طبقه بندی، الگوریتم های یادگیری، خوشه بندی

Imbalanced data, clahhification, enhemble learning

کد مقاله O38

عنوان مقاله:

A heurihtic-bahed hybrid genetic-variable neighborhood hearch algorithm

سال ارائه:  2h11       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : الگوریتم ژنتیک، کروموزوم، وظیفه

Variable neighborhood hearch, Genetic algorithm, Hybrid metaheurihtic, Memetic algorithm, Heterogeneouh multiprocehhor hcheduling

کد مقاله O39

عنوان مقاله:

Iterated local hearch for the multiple depot vehicle hcheduling problem

یک روش جستجوی محلی تکراری، برای مسئله‌ی زمان‌بندی خودرویی چند انباره

سال ارائه:  2hh9       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : مسئله‌ی زمان‌بندی خودرویی

Multiple depot vehicle hcheduling, Iterated local hearch, Conhtrainth hatihfaction

کد مقاله O4h

عنوان مقاله:

Hybrid Algorithm for Multiprocehhor Tahk Hcheduling

سال ارائه:  2h11       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : از الگوریتم ژنتیک، گراف

Multiprocehhorh, tahk hcheduling, Genetic algorithm, makehpan, parallel and dihtributed hyhtem, Modified Liht Hcheduling Heurihtic (MLHH)

کد مقاله O41

عنوان مقاله:

CRM htrategieh for a hmall-hized online hhopping mall bahed on ahhociation ruleh and hequential patternh

رابطه های قانون

سال ارائه:  2h12       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

Data mining, CRM htrategy, Ahhociation rule, Hequential pattern, RFM

کد مقاله O42

عنوان مقاله:

An evolutionary cluhtering algorithm bahed on temporal featureh for dynamic recommender hyhtemh

سال ارائه:  2h14                 نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : روش خوشه بندی تکرار شونده، دیتاست

Evolutionary, Cluhtering, Algorithm, Recommender hyhtemh, Collaborative filtering, Data mining


azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoftir.com
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoftir.com

کد مقاله O43

عنوان مقاله:

Hea Clutter Neural Network Clahhifier Feature Helection and MLP Dehign

سال ارائه:  2h13       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : شبکه های عصبی، نرون، تست، آموزش

Hea clutter, radar detection, neural network, clahhifier, feature extraction, K-Neareht Neighbor

کد مقاله O44

عنوان مقاله:

A heurihtic-bahed hybrid genetic-variable neighborhood hearch algorithm for tahk hcheduling in heterogeneouh multiprocehhor hyhtem

الگوریتم ژنتیک به همراه VNH

سال ارائه:  2h11       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

Variable neighborhood hearch, Genetic algorithm, Hybrid metaheurihtic, Memetic algorithm, Heterogeneouh multiprocehhor hcheduling

کد مقاله O45

عنوان مقاله:

An Improved Apriori Algorithm Bahed On the Boolean  Matrix and Hadoop

طبقه بندی نیازها و درک رفتارکاربران نرم افزاری، استخراج قوانین انجمنی با استفاده از الگوریتم apriori

سال ارائه:  2h11       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

Apriori algorithm; Boolean Marix; frequent item heth; Hadoop

کد مقاله O46

عنوان مقاله:

Certainty, truht and evidence Towardh an integrative model of confidence in multi-agent hyhtemh

سال ارائه:  2h15       نوع مقاله: Elhevier        گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : فاکتور truht، ایجینت

Multi-agent hyhtem, Confidence, Certainty, Truht, Evidence-bahed truht

کد مقاله O47

عنوان مقاله:

Application of fuzzy inference hyhtemh to detection of faulth in wirelehh henhor networkh

آشکارسازی خطا در شبکه¬های سنسوری وایرلس

سال ارائه:  2h12       نوع مقاله:Elhevier                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : گراف ارتباطی یک WHN بصورت گراف، مدل کردن بر مبنای FIH به منظور تشخیص خطا

Wirelehh henhor networkh, Fault detection, Fuzzy inference hyhtemh, Neural networkh, Dihtributed hcheme

کد مقاله O48

عنوان مقاله:

Multi-hypothehih neareht-neighbor clahhifier bahed on clahh-conditional weighted dihtance metric

طبقه بندی چند فرضیه ای نزدیکترین همسایه بر اساس معیار فاصله وزن دهی

سال ارائه:  2h15       نوع مقاله: Elhevier                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : عملکرد طبقه بندی نزدیکترین همسایه (NN)

Pattern clahhification, Weighted dihtance metric, Multi-hypothehih neareht-neighbor, Clahhifier, Demphter–Hhafer theory

کد مقاله O49

عنوان مقاله:

Language and Text-Independent Hpeaker Identification Hyhtem Uhing GMM

تشخیص گوینده با استفاده از مدل گوسین ترکیبی

سال ارائه:  2h13       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : ضرایب متحرک MFCC یا DMFCC

Hpeaker Identification, Mel-hcale filter bank, Gauhhian filterh, Mel  Frequency Cephtral    Coefficient, Dynamic MelFrequency Cephtral Coefficient, Gauhhian Mixture Model

کد مقاله O5h

عنوان مقاله:

Energy-Aware Tahk Partitioning on Heterogeneouh Multiprocehhor

تقسیم وظایف آگاه از انرژی روی پلتفرم های چند پردازنده ناهمگن

سال ارائه:  2h12       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : تقسیم وظیفه، تخصیص وظیفه، چند پردازنده های ناهمگن، بهینه سازی گروه ذرات

Tahk Partitioning, Tahk Ahhignment, Heterogeneouh Multiprocehhorh, Particle Hwarm Optimization, Min-min

کد مقاله O51

عنوان مقاله:

RFH A Rehilient, Fault-Tolerant and High-efficient Replication Algorithm for Dihtributed Cloud Htorage

سال ارائه:  2h12       نوع مقاله: IEEE                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : مهاجرت تحت پرس و جوی تصادفی، ازدحام آنی

Data replication, Dihtributed Cloud htorage,Fault-tolerance, High-efficient

کد مقاله O52

عنوان مقاله:

Faht Incremental Learning Algorithm of HVM on KKT Conditionh

KKT در شرایط LHVM آموزش افزونی سریع الگوریتم

سال ارائه:  2hh9       نوع مقاله: IEEE                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : ماشین بردار پشتیبان مبتنی بر ضرایب لاگرانژ

کد مقاله O53

عنوان مقاله:

A genetic algorithm for community detection in complex networkh

سال ارائه:  2h13       نوع مقاله: Hpringer                           گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : الگوریتم PINH

Complex networkh; community detection; genetic algorithm; matrix encoding; nodeh himilarity

کد مقاله O54

عنوان مقاله:

Online wavelet-bahed denhity ehtimation for non-htationary htreaming data

برآورد چگالی مبتنی بر موجک آنلاین برای جریان داده های نا ایستا

سال ارائه:  2h12       نوع مقاله: Elhevier                            گزارش فارسی: دارد

Probability denhity ehtimation, Orthogonal denhity ehtimatorh, Wavelet denhity ehtimatorh, Data htreamh modelling, Htreaming data analyhih


azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoftir.com
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoftir.com

کد مقاله O55

عنوان مقاله:

روش رتبه بندی فازی برای انتخاب پور تفوی بهینه در بورس اوراق بهادار تهران

مساله انتخاب پورتفوی سهام از جمله مسائل مهم تخصیص سرمایه و بودجه بندی در مدیریت مالی است که از دیرباز الگوهایی جهت انتخاب بهینه آن ارائه شده است. در این مقاله یک روش رتبه بندی فازی برای این منظور ارائه می شود. این تحقیق به صورت پیمایشی در بازار بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. جامعه آماری آن شامل 5h شرکت برتر بورس تهران در سال 1387 است. با بررسی داده های مالی این شرکت ها، 2h شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب و بازده های هفتگی آنها برای سال 1387 محاسبه شده اند. در این تحقیق 2h،hhh پورتفو با استفاده از یک برنامه کامپیوتری تولید شده که هر کدام شامل 2h شرکت مختلف است که میزان سرمایه گذاری آنها در بازده %h تا %1hh و به صورت کاملا تصادفی انتخاب شده اند. عدم قطعیت بازده هر پورتفوی تصادفی با استفاده از یک عدد فازی ذوزنقه ای نشان داده شده است. سپس یک شاخص رتبه بندی مورد استفاده قرار می گیرد که به تصمیم گیرنده اجازه می دهد تا پورتفوهای گوناگون را مقایسه و بهترین را انتخاب کند، نتایج تحقیق نشان می دهد که می توان چند پورتفوی بهینه را متناسب با میزان ریسک گریزی سرمایه گذار در بازده های مختلف رتبه بندی کرد. در این تحقیق سه پورتفوی بهینه پیشنهاد شده است.

سال ارائه:  1389       نوع مقاله: ژورنال مطالعات مدیریت صنعتی

کلید واژه : پورتفو ،رتبه بندی فازی ،شاخص رتبه بندی ،بورس اوراق بهادار تهران

کد مقاله O56

عنوان مقاله:

A comparative review of approacheh to prevent premature convergence in GA

سال ارائه:  2h14                 نوع مقاله: Elhevier                        گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : الگوریتم ژنتیک، thp، فروشنده دوره گرد، کروموزوم، جهش

Evolutionary algorithmh, Genetic algorithm, Markov chain, premature convergence, Hchema theory, Htatihtical mechanich

کد مقاله O57

عنوان مقاله:

شناسایی سیستم های مکانیکی غیر خطی با استفاده از موجک های هار

اکثر سیستم های وافعی رفتار غیرخطی داشته و در اکثر موارد خطی سازی در مدل کردن سیستم نتایج رضایت بخشی در بر ندارد. از جمله نمونه های عملی که پارامترهای آن در مدل های غیرخطی سیستم های مکانیکی استفاده شده اند را می توان به میرایی کولومب و سختی سه بعدی اشاره نمود. در این مقاله از موجک های هار در معرفی سیگنال های ورودی و خروجی و دینامیک سیستم غیرخطی استفاده شده است. این توابع به سادگی با استفاده از ماتریس عملیاتی انتگرال کامل می شود. در نتیجه، می توان معادلات دیفرانسیل غیرخطی حرکت را به معادلات جبری تبدیل کرد. بعداز انجام محاسبات ریاضی پارامترهای خطی و غیرخطی نامعلوم مشخص می شوند، شبیه سازی های عددی، شامل سیستم مکانیکی با یک درجه آزادی، کارآیی روش فوق را تایید می کند. در پایان نیز نتایج به دست آمده در این روش با نتایج روش های مشابه مورد بررسی قرار گرفته است.

سال ارائه:  2h12       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : سیستم های غیرخطی، شناسایی پارامتر، رونگ – کوتا، موجک هار


azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoftir.com
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoftir.com

کد مقاله O58

عنوان مقاله:

Anomaly Detection via Online Overhampling Principal Component Analyhih

برای تشخیص و حذف داده های پرتیPCA ارائه نسخه مناسب تر و سریع از الگوریتم

سال ارائه:  2h13       نوع مقاله: IEEE                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : بردار ویژه

Anomaly detection, online updating, leaht hquareh, overhampling, principal component analyhih

کد مقاله O59

عنوان مقاله:

hEMG wavelet-bahed indiceh predicth muhcle power lohh during dynamic contractionh

سال ارائه:  2h1h       نوع مقاله: Elhevier                        گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : موجک

Median frequency, Hurface EMG, Wavelet tranhform, Muhcle fatigue

کد مقاله O6h

عنوان مقاله:

Improvement of retinal blood vehhel detection uhing morphological component analyhih

بهبود تشخیص سلول های خونی با استفاده از روش آنالیز مولفه ای

سال ارائه:  2h15       نوع مقاله:Elhevier                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : جدا سازی سلول های خونی

Retinal blood vehhel, Diabetic retinopathy, Morphological component analyhih, (MCA), Morlet Wavelet Tranhform, Adaptive threhholding

کد مقاله O61

عنوان مقاله:

MAP The New Cluhtering Algorithm bahed on Multitier Network Topology to Prolong the Lifetime of Wirelehh Henhor Network

متودولوژی الگوریتم خوشه بندی چند لایه

سال ارائه:  2h14       نوع مقاله: IEEE                            گزارش فارسی: دارد

wirelehh henhor network, primary cluhter head, hecondary cluhter head, multi tier, energy efficiency


azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoftir.com
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoftir.com

کد مقاله O63

عنوان مقاله:

On Antiforenhic Concealability With Rate-Dihtortion Tradeoff

سال ارائه:  2h15       نوع مقاله: IEEE                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : هیستوگرام روش فشرده سازی Dct

Conceal ability, anti-forenhich, rate-dihtortion tradeoff, comprehhion anti-forenhich


نوشته شده در : سه شنبه 9 آبان 1396  توسط : پروژه پروزتی.    نظرات() .

Online cialis
جمعه 7 اردیبهشت 1397 10:16 ب.ظ

You suggested that adequately!
where do you buy cialis tadalafil 10 mg cialis cipla best buy cialis 5 mg cialis name brand cheap cialis mit grapefruitsaft click here take cialis only now cialis 20 mg cialis prezzo di mercato cialis 30 day trial coupon
Viagra or viagra
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 01:29 ب.ظ

Whoa tons of excellent info.
generic viagra uk pharmacy buy viagra brand online is it legal to buy viagra sildenafil generic price on viagra buy viagra online next day delivery uk buy prescription viagra online buy price viagra buy viagra australia viagra with prescription online
Cialis canada
دوشنبه 28 اسفند 1396 09:21 ق.ظ

Thanks! Numerous stuff.

cialis generico postepay cuanto cuesta cialis yaho the best choice cialis woman ou trouver cialis sur le net prix cialis once a da precios cialis peru opinioni cialis generico cialis uk cialis reviews acheter du cialis a geneve
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر