تبلیغات
پروژه های مطلب - تشخیص سرطان سینه در تصویر ماموگرافی

امروز:

تشخیص سرطان سینه در تصویر ماموگرافی

» نوع مطلب : 77777777777777 ،

کد مقاله I1
عنوان مقاله:Pixel Indicator Technique for RGB Image Steganographyاین روش استگانوگرافی (PIT)  Pixel Indicator
سال ارائه:  2010       نوع مقاله: ژورنال        گزارش فارسی: داردکلید واژه : پردازش تصویر،پنهان نگاری، امنیت اطلاعات، نهان نگاری، واترمارک، استگانوگرافیSteganography, RGB Bitmaps, Pixel Indicator Algorithm, Information security, Digital watermarking
کد مقاله I2عنوان مقاله:Mammogram Breast Cancer Image Detection Using Image Processing Functions
تشخیص سرطان سینه در تصویر ماموگرافی


09367292276
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com


09367292276
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.comسال ارائه:  2007       نوع مقاله: ژورنال        گزارش فارسی: داردکلید واژه : پردازش تصویر، ماموگرافی، سرطان سینه، تشخیص سرطان، پزشکیMammogram image, breast cancer, cancer detection, medical image
کد مقاله I3عنوان مقاله:Design of a Neural Networks Classifier or Face Detectionتشخیص نوع تصویر مانند نوع گل با استفاده از شبکه عصبی
سال ارائه:  2005       نوع مقاله: ژورنال        گزارش فارسی: داردکلید واژه : پردازش تصویر، طبقه بندی، تشخیص، شبکه عصبی، شبکه MLP، شبکه PNNClassification, Face Detection, FPGA Hardware description, MLP,PNN
کد مقاله I6عنوان مقاله:Efficient impulse noise detection method with ANFIS for accurate image restorationبازیابی تصویر تخریب شده با نویز ضربه­ای با استفاده از فیلتر میانه­ی تطبیقی و فازی
سال ارائه:  2011       نوع مقاله: ژورنال        گزارش فارسی: داردکلید واژه : پردازش تصویر، نویز ضربه­ای، فیلتر میانه­ی تطبیقی، تخریب، بازیابیImpulsive noise, Impulse noise detector, ANFIS
کد مقاله I8عنوان مقاله:Selection and fusion of facial features for face recognitionتشخیص چهره با استفاده از ویژگی های چهره (چشم، بینی و دهان) برای شناسایی افراد
سال ارائه:  2009       نوع مقاله: ژورنال        گزارش فارسی: داردکلید واژه : پردازش تصویر، تشخیص چهره، شبکه عصبی، الگوریتم استعماریFace recognition, Neural networks, Evolutionary algorithms, Pattern recognition
کد مقاله I9عنوان مقاله:2D-LDA : A statistical linear discriminant analysis for image matrixتشخیص چهره  به روش تحلیل تفکیکی خطی دو بعدی 2D LDA
سال ارائه:  2005       نوع مقاله: IEEE         گزارش فارسی: داردکلید واژه : پردازش تصویر، تشخیص چهرهImage representation, Linear discriminant analysis, Subspace techniques, Face recognition
کد مقاله I11عنوان مقاله:FingerCode:  A  Filterbank  for  Fingerprint Representation  and Matchingتشخیص اثر انگشت با استفاده از بانک فیلتر
سال ارائه:  2000       نوع مقاله: IEEE         گزارش فارسی: داردکلید واژه : پردازش تصویر، تشخیص هویت، شناسایی
کد مقاله I12عنوان مقاله:Canny Edge Detection Enhancement by Scale Multiplicationسال ارائه:  2005       نوع مقاله: TRANSACTIONS   گزارش فارسی: –کلید واژه : پردازش تصویر، تشخیص لبهEdge detection, scale multiplication, multiscale analysis
کد مقاله I13عنوان مقاله:ROBUST OBJECT TRACKING USING JOINT COLOR – TEXTURE HISTOGRAM
سال ارائه:  2009       نوع مقاله: ژورنال        گزارش فارسی: –کلید واژه : پردازش تصویر، هیستوگرام رنگ، ردیابی اشیاObject tracking, mean shift, local binary pattern, color histogram
کد مقاله I15عنوان مقاله:مدلی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک برای انتخاب/استخراج ویژگی و بهینه سازی پارامترهای  SVM
سال ارائه:  2007       نوع مقاله: کنفرانس               گزارش فارسی: داردکلید واژه : الگوریتم ژنتیک، انتخاب ویژگی، شناسایی الگو، کلاسبندی، ماشین بردار حامی
کد مقاله P1عنوان مقاله:ACTIVE AND RE ACTIVE POWER CONTROL AND QUALITY MANAGEMENT IN DG-GRID INTERFACED SYSTEMSسال ارائه:  2009       نوع مقاله: ژورنال        گزارش فارسی: داردکلید واژه : توان راکتیو، توزیع قدرت،، کیفیت توان، توزیع پراکنده، DGActive power filter, distributed generation, harmonics, reactive power , power quality
کد مقاله I18عنوان مقاله:Image deblurring and super-resolution by adaptive sparse domain selection and adaptive regularization
سال ارائه:  2011       نوع مقاله: IEEE                   گزارش فارسی: داردکلید واژه : پردازش تصویرImage Interpolation, Restoration and Super-resolution
کد مقاله I19عنوان مقاله:An edge-guided image interpolation algorithm via directional filtering and data fusion
سال ارائه:  2006       نوع مقاله: ژورنال                  گزارش فارسی: داردکلید واژه : پردازش تصویرImage Interpolation, Restoration and Super-resolution
کد مقاله I20عنوان مقاله:Monogenic Binary Coding: An Efficient Local Feature Extraction Approach to Face Recognition
سال ارائه:  2012       نوع مقاله: IEEE                   گزارش فارسی: داردکلید واژه : پردازش تصویر
کد مقاله I22عنوان مقاله:Nonlocally Centralized Sparse Representation for Image Restoration
سال ارائه:  2013       نوع مقاله: IEEE                   گزارش فارسی: داردکلید واژه : پردازش تصویر
کد مقاله I23عنوان مقاله:Regularized Robust Coding for Face Recognition
سال ارائه:  2013       نوع مقاله: IEEE                   گزارش فارسی: داردکلید واژه : پردازش تصویر
کد مقاله I24عنوان مقاله:Re-initialization Free Level Set Evolution via Reaction Diffusion
سال ارائه:  2013       نوع مقاله: IEEE                   گزارش فارسی: داردکلید واژه : پردازش تصویر
کد مقاله I25عنوان مقاله:Automatic Image Segmentation by Dynamic Region Merging
سال ارائه:  2011       نوع مقاله: IEEE                   گزارش فارسی: داردکلید واژه : پردازش تصویر
کد مقاله I26عنوان مقاله:Two-stage Image Denoising by Principal Component Analysis with Local Pixel Grouping
سال ارائه:  2010       نوع مقاله: IEEE                   گزارش فارسی: داردکلید واژه : پردازش تصویرPattern Recognition
کد مقاله I28
عنوان مقاله:Novel Image Steganographic Method Using Tri-way Pixel-Value Differencing
سال ارائه:  2010       نوع مقاله: ژورنال                  گزارش فارسی: داردکلید واژه : پردازش تصویر، پنهان نگاری
کد مقاله I29عنوان مقاله:Video deblurring and super-resolution technique for multiple moving objectsمات زدایی تصاویر ویدئویی
سال ارائه:  2010       نوع مقاله: IEEE                   گزارش فارسی: داردکلید واژه : پردازش تصویر
کد مقاله I31عنوان مقاله:Ear Biometrics Based on Geometrical Feature Extractionتشخیص هویت با استفاده از یک سری ویژگی های گوش و الگوریتم خوشه بندی
سال ارائه:  2005       نوع مقاله: IEEE                   گزارش فارسی: داردکلید واژه : پردازش تصویرBiometrics, Human Identification, Computer Vision, Image Analysis, Pattern Recognition
کد مقاله I32عنوان مقاله:Selective Pixel Interpolation for Spatial Error Concealment
سال ارائه:  2011       نوع مقاله: کنفرانس               گزارش فارسی: داردکلید واژه : پردازش تصویر، تشخصی لبهSpatial error concealment, edge detection, partitioning interpolation
کد مقاله I33عنوان مقاله:Fusing Local Patterns of Gabor Magnitude and Phase for Face Recognition
سال ارائه:  2010       نوع مقاله: IEEE                   گزارش فارسی: داردکلید واژه : پردازش تصویر، فیشر، هیستوگرامFace representation, Fisher’s linear discriminant (FLD), fusion, histogram, local Gabor XOR patterns (LGXP)
کد مقاله I34
عنوان مقاله:
FACE DETECTION USING LOCAL SMQT FEATURES AND SPLIT UP SNOWCLASSIFIER
سال ارائه:  2007       نوع مقاله: IEEE                   گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : پردازش تصویر ، تشخیص الگو
Object detection, Pattern recognition, Lighting, Image processing
کد مقاله I35
عنوان مقاله:
استفاده از ضریب انتشار تطبیقی برای حذف نویز تصاویر با استفاده از معادلات مشتقات جزیی
در این مقاله روش جدیدی برای حذف نویز تصاویر با استفاده از معادلات مشتقات جزیی ارایه شده است. در به کارگیری معادلات مشتقات جزیی برای حذف نویز تصاویر از پارامتری به نام ضریب انتشار استفاده می شود که انتخاب درست آن تاثیر زیادی بر روی حذف نویز و حفظ لبه های تصویر دارد.
سال ارائه:  1387       نوع مقاله: کنفرانس               گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : پردازش تصویر، ضریب نفوذ، ضریب بازگشتی، معادلات مشتقات جزیی
کد مقاله I37
عنوان مقاله:
Novel Fuzzy logic Based Edge Detection Technique
سال ارائه:  2012       نوع مقاله: ژورنال                  گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : پردازش تصویر، تشخیص لبه، منطق فازی
Fuzzy Logic, Fuzzy inference system, Edge strength, Edge detection.
کد مقاله I38
عنوان مقاله:
Hidden Markov Model – based Gesture Recognition with Overlapping Hand- HeadHand-Hand Estimated using Kalman Filter
تشخیص حرکت بر اساس مدل مخفی مارکف با استفاده از همپوشانی دستها و استفاده از فیلتر کالمن
سال ارائه:  2010       نوع مقاله: IEEE                   گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : پردازش تصویر
skin segmentation  YCbCr; feature extraction; Kalman Filter, gesture trajectory, gesture path, states, Hidden Markov Model
کد مقاله I39
عنوان مقاله:
Automatic expert system for weedscrops identification in images from maize fields
سال ارائه:  2013       نوع مقاله: IEEE                   گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : سیستم های خبره، هوش مصنوعی، پردازش تصویر
Automatic expert system, Image segmentation, Image thresholding, Weeds/crop discrimination, Maize fields
کد مقاله I41
عنوان مقاله:
Speckle Noise Reduction Methods In Cardiac Cycles
سال ارائه:  2012       نوع مقاله: IEEE                   گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : روش های کاهش نویز اسپکل در سیکل های قلبی
Echocardiography images, despeckling, correlation coefficient
کد مقاله I42
عنوان مقاله:
A new content-based image retrieval technique using color and texture information
بازیابی تصویر بر اساس محتوا با استفاده از ویژگی رنگ و بافت
سال ارائه:  2013       نوع مقاله: IEEE                   گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : سیستم های خبره، هوش مصنوعی، پردازش تصویر
کد مقاله I43
عنوان مقاله:
FRACTIONAL DERIVATIVE FILTER FOR IMAGE CONTRAST ENHANCEMENT WITH ORDER PREDICTION
A Fractional Differential Approach to Low Contrast Image Enhancement
سال ارائه:  2011/2012        نوع مقاله: IEEE                   گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : افزایش کنتراست با مشتق جزیی
کد مقاله I44
عنوان مقاله:
Early Detection of Diabetic Retinopathy Edema using FCM
سال ارائه:  2013       نوع مقاله: IEEE                   گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : پردازش تصویر شبکیه چشم ، تشخیص دادن اینکه چشم آسیب دیده است یا نه
Diabetic macular edema, hard exudates, fuzzy c-means, hue saturation value.
کد مقاله I45
عنوان مقاله:
TYPING DIGIT CLASSIFIER PATTERN RECOGNITION PROJECT
سال ارائه:  2004                 نوع مقاله: IEEE                   گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : کلاسیفایر ارقام تایپی با روشهای درختی و NN
کد مقاله I46
عنوان مقاله:
Eye-blink detection system for human–computer interaction
سال ارائه:  2011       نوع مقاله: IEEE                   گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : سیستم تشخیص چشم زدن برای تعامل انسان و کامپیوتر
Human–computer interface Eye-blink detection Face detection
کد مقاله I47
عنوان مقاله:
A novel license plate location method based on wavelet transform and EMD analysis
سال ارائه:  2015       نوع مقاله: IEEE                   گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : تبدیل هیلبرت
pattern recognition,  License plate location Wavelet transform EMD analysis Hilbert transform Face detection Lips detection, Color space, Fuzzy rule-based system, Subtractive clustering, Geometric moment
کد مقاله I48
عنوان مقاله:
A novel fuzzy rule base system for pose independent faces detection 2011
سال ارائه:  2011       نوع مقاله: IEEE                   گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : تبدیل هیلبرت
Face detection, Lips detection, Color space, Fuzzy rule-based system, Subtractive clustering Geometric moment
کد مقاله I49
عنوان مقاله:
Iris irregularity
تحلیل بی نظمی در تصاویر بافت عنبیه برای استخراج نواحی غنی از اطلاعات
بی نظمی بالا در الگوهای بافت عنبیه، مهمترین دلیل استفاده از این تصاویر در سیستم های تشخیص عنبیه است. به علاوه در مقالات مختلف این بی نظمی را ناشی از یک فرایند ژنتیکی کاملا تصادفی در دوران رشد جنینی دانسته اند. از طرفی، انتخاب ناحیه مناسب در نوار نگاشته شده عنبیه برای استخراج ویژگی در سیستم های عنبیه از اهمیت بسزایی برخوردار است، چرا که علاوه بر استخراج ویژگی های غنی تر، باعث کاهش میزان محاسبات نیز می گردد. در این مقاله، ابتدا یک معیار بی نظمی بر اساس بعد فرکتالی هیگوچی معرفی می گردد که قادر است سیگنال های یک بعدی معین را از تصادفی جدا سازد. سپس، با انتخاب این معیار به عنوان یک آماره جدید در آزمون فرض ها، نشان خواهیم داد که الگوهای بافت عنبیه کاملا تصادفی هشتند. به علاوع، یک ویژگی از تصاویر عنبیه معرفی خواهیم نمود که در تمام عنبیه ها به لحاظ آماری یکسان هستند. نهایتا با استفاده از ویژگی بی نظمی الگوهای عنبیه، یک روش جدید برای استخراج نواحی بی نظم تر و غنی از اطلاعات در تصاویر عنبیه معرفی خواهیم نمود.
سال ارائه:  ۱۳۸۷       نوع مقاله: کنفرانس داخلی               گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : سیستم های خبره، هوش مصنوعی، پردازش تصویر
کد مقاله I50
عنوان مقاله:
Color Image Retrieval and Classification Using Fuzzy Similarity Measure and Fuzzy Clustering Method
سال ارائه:  2009       نوع مقاله: IEEE                   گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : فازی، پردازش تصویر
image retrieval, image classification, fuzzy similarity, measure, fuzzy clustering
کد مقاله I51
عنوان مقاله:
Improved fuzzy clustering approach Application to medical image MRI
سال ارائه:  2012       نوع مقاله: IEEE                   گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : خوشه بندی، پردازش تصویر
Clustering FCM EM PCM
کد مقاله I52
عنوان مقاله:
A new hybrid method based on fuzzy-artificial immune system andk-nn algorithm for breast cancer diagnosis
یک هیبرید جدید بر پایه سیستم ایمنی مصنوعی fuzzy
والگوریتم k-nn برای تشخیص سرطان سینه
سال ارائه:  2007       نوع مقاله: IEEE                   گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : ایمنی، پردازش تصویر
k-Nearest neighbour classification system; Artificial immune systems; Fuzzy weighting; Breast cancer diagnosis; Wisconsin Breast Cancer, Diagnosis Data; k-Fold cross validation
کد مقاله I53
عنوان مقاله:
Efficient Contrast Enhancement Using Adaptive Gamma Correction With Weighting Distribution
ارتقا کنتراست تصویر با استفاده از تصحیح گاما توزین شده
سال ارائه:  2013       نوع مقاله: IEEE                   گزارش فارسی: دارد
Contrast enhancement, gamma correction, histogram equalization, histogram modification
کد مقاله I54
عنوان مقاله:
Face Detection with Clustering, LDA and NN
سال ارائه:  2007       نوع مقاله: IEEE                   گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : چهره ، شبکه عصبی، هوش مصنوعی، پردازش تصویر
کد مقاله I55
عنوان مقاله:
Information Hiding Algorithm for H.264 Based on the predition difference of Intra_4×4
سال ارائه:  2010       نوع مقاله: IEEE                   گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : پنهان‌نگاری، هدف ذخیره بیت به بیت، بسته H264
hiding; H.264/AVC; intra prediction; Logistic mapping(keywords)
کد مقاله I56
عنوان مقاله:
A Comparative Study of Fractal Dimension Based Age Group Classification of Facial Images with Different Testing Strategies
بررسی مقایسه ای گروه بندی سن بر اساس ابعاد فراکتال با استراتژی های تست های مختلف بر روی تصاویر صورت
سال ارائه:  2014       نوع مقاله: ژورنال                  گزارش فارسی: دارد
Age Group classification, Correlation Fractal Dimension, facialimage, canny edge, facial edge image, cross validation
کد مقاله I57
عنوان مقاله:
A Wavelet-Based Mammographic Image Denoising and Enhancement with Homomorphic Filtering
حذف نویز و بهبود کیفیت تصویر برمبنای فیلتر هومومورفیک بر روی تصاویر ماموگرافی
سال ارائه:  2013       نوع مقاله: IEEE                   گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : هوش مصنوعی، پردازش تصویر
Image enhancement, Mammography,  Image denoising .Wavelet transform
کد مقاله I58
عنوان مقاله:
Optimized Fuzzy System to Segment Colour Images
سیستم فازی بهینه سازی شده برای بخش رنگ تصاویر
سال ارائه:  2013       نوع مقاله: IEEE                   گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : پردازش تصویر
Fuzzy System, Colour Image, Segmentation
کد مقاله I59
عنوان مقاله:
Invasive weed classification
طبقه بندی علف هرز مهاجم
سال ارائه:  2015       نوع مقاله: Springer                   گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : بهینه سازی علف هرز مهاجم (IWO) ، پردازش تصویر
Pattern recognition, Invasive weed classification, Optimization
کد مقاله I60
عنوان مقاله:
A background subtraction algorithm for detecting and tracking vehicles
تشخیص و برچسپ زدن به خودروها
سال ارائه:  2011       نوع مقاله: ژورنال                  گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : بینایی ماشین، ترافیک،ردیابی،  هوش مصنوعی، پردازش تصویر
Computer vision, Background subtraction, Background reconstruction, Background maintenance, Background update, Vehicle detection, Traffic surveillance, tracking
کد مقاله I61
عنوان مقاله:
An efficient 3D face recognition approach based on the fusion of novel local low-level features
سال ارائه:  2013       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : تشخیص چهره، دیتاست، سه بعدی
3D face recognition, 3D geometric feature, SVM, Feature-level fusion, Score-level fusion
کد مقاله I62
عنوان مقاله:
Improved Document Image Binarization by Using a Combination of Multiple Binarization Techniques and Adapted Edge Information
سال ارائه:  2008       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : الگوریتم لبه­یابی، الگوریتم اوتسو، الگوریتم سایوولا، نی­بلک
Svm, classification
کد مقاله I63
عنوان مقاله:
ارزیابی (تشخیص)کیفیت تصاویر کور(تاریک) با استفاده از آمار توام از اندازه گرادیان و مشخصه های لاپلاسین
Blind Image Quality Assessment Using Joint Statistics of Gradient Magnitude and Laplacian Features
سال ارائه:  2014       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد (ترجمه)
کلید واژه :
Blind image quality assessment, gradient, magnitude, LOG, jointly adaptive normalization
کد مقاله I64
عنوان مقاله:
استخراج ساختمان ها از تصاویر ماهواره ای با بر اساس مدل اسنیک و برنامه
Rectilinear  building  roof  contour  extraction  based  on  snakes  and dynamic  programming
سال ارائه:  2013       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : پردازش تصویر
Snakes, Dynamic programming, Building extraction, Image analysis
کد مقاله I65
عنوان مقاله:
RGB color image encryption based on Choquet fuzzy integral
سال ارائه:  2014       نوع مقاله: Elsevier             گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : رمزنگاری تصویر، لنا، ضریب همبستگی
Image encryption, Choquet fuzzy integral, Mathematical analysis
کد مقاله S2عنوان مقاله:Characteristic Wave Detection in ECG Signal Using Morphological Transform
سال ارائه:  2005       نوع مقاله: ژورنال                  گزارش فارسی: داردکلید واژه : پردازش تصویر، مورفولوژیSingularity detection, Characteristic waves, ECG, Morphological transform, multiscale morphological derivative (MMD)
کد مقاله S4عنوان مقاله:ECG adaptive linear neural network for fetal monitoringجداسازی سیگنال قلبی جنین از مادر با استفاده از شبکه عصبی خطی تطبیقیکاهش نویز در نوار مغز EEGسال ارائه:  2011       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: داردکلید واژه : بیومدیکال، شبکه عصبی،Neural  network,  fetal  monitoring,  fetal  electrocardiography  (ECG),  QRS,  maternal  ECG,  pregnancy
کد مقاله S5عنوان مقاله:Analysis and Simulation of UHF RFID Systemکدینگ و دیکدینگ  RFIDسال ارائه:  2006       نوع مقاله: IEEE                             گزارش فارسی: داردکلید واژه : مدولاسیون، سیگنال
کد مقاله S6عنوان مقاله:Electrocardiogram, Chebyshev II IIR Digital filter, Real time Applicationکاربرد فیلتر دیجیتال نوع دوم چبیشف برای کاهش نویز در سیگنال ECGسال ارائه:  2005       نوع مقاله: کنفرانس                         گزارش فارسی: داردکلید واژه : کلید واژه : : الکتروکاردیاگرام، فیلتر دیجیتال دیجیتال II IIR چبیشف، کاربرد در زمانElectrocardiogram, Chebyshev II IIR Digital filter, Real time Application
کد مقاله S7
عنوان مقاله:
Haar wavelet method for nonlinear integro-differential equations
ابتدا پایه های هار ساخته می شود و با توجه به ماتریس عملیاتی انتگرال و معادلات داده شده در مقاله حل می شود
سال ارائه:  2006       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد
کلید واژه :
Integro-differential equations; Numerical solution; Nonlinear; Haar wavelets; Collocation method
کد مقاله O2
عنوان مقاله:
Optimal timetables for public transportation
جداول کاری بهینه برای حمل و نقل عمومی
سال ارائه:  2002       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : : : استفاده از اتوبوس، برنامه ریزی، حمل و نقل عمومی، بهینه ی اجتماعی، برنامه ی سفر
Bus usage, scheduling, Public transportation, social optimum, trip timing
کد مقاله O3
عنوان مقاله:
The optimized copyright protection system with gennetic watermaking
طراحی سیستم حق چاپ بهینه شده به کمک الگوریتم ژنتیک
سال ارائه:  2009       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : نهان‌نگاری، الگوریتم ژنتیک، کیفیت نهان‌نگاری، قابلیت بازیابی تصویر، مقاومت در مقابل حملات فیلترها و فشرده‌سازی‌ها
کد مقاله O4
عنوان مقاله:
Group decision making process for insurance company selection problem with extended VIKOR method under fuzzy environment
سال ارائه:  2012       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد
کلید واژه :
Multi-criteria decision making, VIKOR method, Fuzzy sets, Selection problem, Insurance sector
کد مقاله O5
عنوان مقاله:
خوشه بندی با الگوریتم ژنتیک
سال ارائه:  2010       نوع مقاله: ژورنال فارسی                  گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : الگوریتم K-means، ژنتیک، clustering، GA
کد مقاله O6
عنوان مقاله:
A memetic algorithm for graph coloring
پروژه پردازش تکاملی بر روی مسئله رنگ امیزی گراف
سال ارائه:  2010       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد
کلید واژه :
Graph coloring, Memetic algorithm, Crossover operator, Pool updating
کد مقاله O7
عنوان مقاله:
A new hybrid genetic algorithm for job shop scheduling problem
زمانبندی کارگاهی با الگوریتم ژنتیک
سال ارائه:  2012       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد
کلید واژه :
Genetic algorithm, Job shop scheduling problem, Crossover operator, Mutation operator, Local search
کد مقاله O10
عنوان مقاله:
Active contour: a parallel genetic algorithm approach
محاسبه کانتور فعال به کمک الگوریتم ژنتیک موازی
سال ارائه:  2011       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : ژنتیک، موازی، جداسازی، تشخیص لبه‌های، کمینه کردن مقدار تابع انرژی
Active contour, parallel computing, genetic algorithm, segmentation, snake
کد مقاله O11
عنوان مقاله:
A genetic algorithm for finding the k shortest paths in a network
پیدا کردن k کوتاهترین مسیر در شبکه با الگوریتم ژنتیک
سال ارائه:  2010       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : الگوریتم ژنتیک
Computer networks, shortest paths, Genetic algorithms, Multimedia
کد مقاله O12
عنوان مقاله:
Comparing error minimized extreme learning machines and support vector sequential feed-forward neural networks
مقایسه خطای به حداقل رسیده یادگیری¬های ماشین شدید و شبکه¬های عصبی feed-forward متوالی بردار پشتیبان
سال ارائه:  2012       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد
کلید واژه : شبکه های عصبی
Error minimized extreme learning, machines, Support vector sequential feed-forward, neural networks, Sequential approximations


نوشته شده در : سه شنبه 13 آذر 1397  توسط : پروژه پروزتی.    نظرات() .

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر